Marek 10
SEBDT

Marek 10

10
O rozvode
1Potom sa odtiaľ odobral a odišiel do judského kraja a za Jordán. Znova sa k nemu schádzali zástupy a on ich opäť učil, ako mal vo zvyku.#Mt 19,1-12 2Tu prišli farizeji a skúšali ho otázkou, či je mužovi dovolené prepustiť manželku. 3Odpovedal im: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ 4Odpovedali: „Mojžiš dovolil napísať prepúšťací list a prepustiť ju.“#Dt 24,1.3 5Ježiš im však povedal: „Takéto ustanovenie vám napísal pre tvrdosť vášho srdca. 6No už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu.#Gn 1,27 7Preto opustí človek svojho otca i matku a priľne k svojej žene#Gn 2,24; Ef 5,31 8a budú dvaja jedno telo. Takže potom už nie sú dvaja, ale jedno telo. 9Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“
10V dome sa ho na to učeníci znovu pýtali. 11Povedal im: „Kto by prepustil svoju manželku a vzal si inú, cudzoloží.#Mt 5,32; Lk 16,18; 1Kor 7,10-11 12Podobne cudzoloží manželka, ktorá svojho muža opustí a vydá sa za iného.“
Ježiš — priateľ detí
13K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali.#Mt 19,13-15; Lk 18,15-17 14Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. 15Amen, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“#Mt 18,3; Jn 3,3 16A bral ich do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich.#Mk 9,36
Bohatý mládenec
17Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?“#Mt 19,16-22; Lk 18,18-23 18Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden — Boh. 19Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca a svoju matku!“#Ex 20,12-16; Lv 19,3; Dt 5,16-20 20On mu však povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ 21Vtedy sa Ježiš naňho s láskou zahľadel a povedal mu: „Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“#Mt 6,20; Lk 12,33 22Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku.
O majetku
23Ježiš sa rozhliadol po svojich učeníkoch a povedal im: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú bohatstvo!“#Mt 19,23-30; Lk 18,24-30 24Učeníci sa zarazili nad jeho slovami, ale Ježiš im povedal ešte raz: „Deti, ako ťažko je#10,24 Var. + tým, čo sa spoliehajú na bohatstvo. vojsť do Božieho kráľovstva! 25Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako vojde bohatý do Božieho kráľovstva.“ 26Oni ešte viac užasli a medzi sebou si hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ 27Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie; lebo Bohu je všetko možné.“#Gn 18,14; Jób 42,2; Zach 8,6 28Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa.“#Mk 1,16-20 29Ježiš odpovedal: „Amen, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium,#Mt 10,37; Lk 14,26 30aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac: domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. 31Mnohí prví budú poslední a poslední budú prví.“#Mt 20,16; Lk 13,30
Tretia Ježišova predpoveď
32Kráčali cestou hore do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Boli znepokojení a tí, čo ich nasledovali, mali strach. Znova vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo sa má s ním stať:#Mt 20,17-19; Lk 18,31-34 33„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť, vydajú pohanom,#Mk 8,31; 9,31 34budú sa mu vysmievať a pľuvať na neho. Zbičujú ho a zabijú, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych.“
Prosba Zebedejových synov
35Vtedy prišli k nemu Zebedejovi synovia Jakub a Ján s prosbou: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame.“#Mt 20,20-28 36On sa ich však opýtal: „Čo chcete, aby som pre vás urobil?“ 37Odpovedali mu: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“#Mt 19,28 38No on im povedal: „Neviete, čo si žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený?“#Iz 51,17; Mk 14,36; Lk 12,50 39Oni odpovedali: „Môžeme.“ Nato Ježiš povedal: „Kalich, ktorý ja pijem, budete piť. Aj krstom, ktorým som pokrstený, budete pokrstení.#Sk 12,2 40Ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. Tie miesta patria tým, pre ktorých boli pripravené.“ 41Keď to počuli ostatní desiati, začali byť na Jakuba a Jána mrzutí. 42Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich mocnári ich utláčajú.#Lk 22,25-26 43Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude váš služobník,#Mk 9,35 44a kto chce byť medzi vami prvý, bude sluha všetkých. 45Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“#Iz 53,10-12; Jn 13,12-17; 1Tim 2,6
Uzdravenie slepca pri Jerichu
46Prišli do Jericha. Keď Ježiš vychádzal s učeníkmi a veľkým zástupom z Jericha, sedel pri ceste slepý žobrák, Timaiov syn Bartimej.#Mt 20,29-34; Lk 18,35-43 47Keď slepec začul, že je to Ježiš Nazaretský, začal volať: „Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“#Mt 9,27; 15,22 48Mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ 49Ježiš sa zastavil a povedal: „Zavolajte ho!“ Nato slepca zavolali a povedali mu: „Dúfaj! Vstaň, volá ťa!“ 50A on zhodil plášť, vyskočil a prišiel k Ježišovi. 51Ježiš sa ho spýtal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu povedal: „Rabbúni#10,51 Aram. môj majster, učiteľ (veľmi úctivé oslovenie)., aby som videl!“ 52Tu mu Ježiš povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel po ceste za ním.#Mk 5,34

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad s DT knihami