Sudcov 4:2

Sudcov 4:2 SEBDT

a preto ich Hospodin vydal napospas kanaánskemu kráľovi Jabínovi, ktorý panoval v Chacóre. Veliteľ jeho vojska bol Sisera, ktorý sídlil v Charošet-Gojíme.
SEBDT: Slovenský ekumenický preklad s DT knihami
Share