Prvý Petrov 3
SEBDT

Prvý Petrov 3

3
Ženy a muži
1Podobne, ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sú neposlušní slovu, bez slova získali svojím správaním,#Ef 5,22; Kol 3,18; Tít 2,5 2keď uvidia váš čistý život v Božej bázni.#Mt 5,16 3Vaša ozdoba nech sa nezakladá na vonkajšku: na nápadne zapletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honosných šatách,#Iz 3,18-24; 1Tim 2,9 4ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom.#Mt 11,29 5Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli podriadené svojim mužom;#1Kor 14,34 6tak ako Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď robíte dobre a nebojíte sa nijakého zastrašovania.#Gn 18,12
7Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká nádoba, a preukazujte im úctu, pretože sú spoludedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať.#1Kor 7,3.5; Ga 3,28; Ef 5,25; Kol 3,19
Trpezlivosť v utrpení
8Napokon všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní.#Rim 12,16 9Neodplácajte sa zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie, naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania.#Gn 12,2; Lv 19,18; Mt 5,44; Rim 12,17-19; 1Tes 5,15
10Veďkto chce milovať život
a vidieť dobré dni,
nech si zdržuje jazyk od zlého
a pery od ľstivých rečí, # Ž 34,12-16
11 nech sa odvráti od zlého a koná dobro,
nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
12 Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých,
jeho uši načúvajú ich prosbám,
ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle.
13Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro?#Iz 50,9; Rim 8,31 14Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a neľakajte sa,#Iz 8,12-13; Mt 5,10-11; 1Pt 2,20 15ale Pána, Krista, posväťte vo svojich srdciach. Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte,#Sk 4,29 16ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dobrý spôsob života v Kristovi, boli zahanbení v tom, z čoho vás ohovárajú.#1Pt 2,12.15 17Lepšie je totiž trpieť, ak to bude Božia vôľa, keď robíte dobre, než keď robíte zle.#Lk 6,22 18Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu.#Mt 10,28; Rim 6,10; 1Kor 15,3; Ef 2,18; Heb 7,27 19V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení.#Rim 10,7; Ef 4,9; 2Pt 2,4 20Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody#3,20 Alt. cez vodu. iba niekoľkí, celkovo osem ľudí.#Gn 6,1-7.12-18.22; Mt 24,38.39; 2Pt 2,5 21To je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás, nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie#3,21 Alt. sľubom dobrého svedomia voči Bohu. na základe vzkriesenia Ježiša Krista,#Heb 10,22.23 22ktorý je po svojom odchode do neba po Božej pravici a podmanil si anjelov, vlády, mocnosti a sily.#Ž 110,1; Ef 1,20-22; Flp 2,9-11

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad s DT knihami