Parallel
23
Binë reeman Jesús loj Pilato
(Mt. 27:1‑2, 11‑14; Mr. 15:1‑5; Jn.18 :28‑38)
1Dxel wajs gra reeman binë reeman Jesús loj Pilato. 2Yagaj guzuloj cutediaꞌ reeman Jesús lojman, rëb reeman:
―Badxaaglojn xin guie cusquieex bén du ladx ree, rëbix guial ad rayalt yadijx ree impuest loj rey César, rëb tëëx guial laax na̱j Cristo, na̱j tëëx rey.
3Dxel gunabdiidx Pilato lojman rëbaman:
―¿Lüjn na̱j xrey ree bén Israel ya?
Badxiꞌ Jesús laan, rëbaman:
―Waliquil, najcan.
4Dxel rëb Pilato loj ree bixhioz rniabee ree bixhioz në loj gra ree bén rigaꞌ yagaj:
―Achet xfalt xin guie radxejlan.
5Per laa reeman naguiejnczi rüjn reeman, rëb reeman:
―Cusquieex bejn ree guidib niz Judea con ree ni rulüüx laa reeman. Guzulojx niz Galilea abiꞌ yan cayüjnx zian niz guie.
Binë reeman Jesús loj Herodes
6Chi biguiejn Pilato bazaꞌt reeman Galilea, gunabdiidxaman loj reeman bal niz Galilea na̱j ladx Jesús. 7Abiꞌ chi rëb reeman guial najman bén Galilea, guxhaalaman laaman loj Herodes bén rniabee Galilea, guial lën ree dxej guin në Herodes zaꞌ Jerusalén. 8Chi baguiaa Herodes Jesús dád babaaman guial diizd gocli rënman guguiaaman laaman guial bacaagdiajgaman ruzaꞌt ree bejn laaman, abiꞌ rbëzaman guguiaaman güünman tijb milagr. 9Zien ree ni gunabdiidxaman lojman, per Jesús achetczi badxiꞌman. 10Në ree bixhioz rniabee ree bixhioz zaꞌ yagaj con ree mextr rajc ley, ad rucwëëzt rutediaꞌ reeman laaman. 11Dxel Herodes con ree xsuldadaman xhiernarajc beennë reeman laaman, bazeꞌ reeman laaman, bascajcw reeman laaman lajd zagdxe lasaꞌ ni rajcw ree rey. Zianz baxhaal Herodes guin laaman loj Pilato zatijb. 12Abiꞌ dxejzii bazuloj baneenë Herodes Pilato zagdxe, din gocli rdxeꞌch lasaꞌ reeman.
Gunabee reeman guiët Jesús
(Mt. 27:15‑26; Mr. 15:6‑15; Jn.18 :39–19 :16)
13Dxel bachajg Pilato lasaꞌ ree bixhioz rniabee ree bixhioz con ree guxtis, con ree bén luguiedx guin, 14abiꞌ rëbaman loj reeman:
―Bidnëdi xin guie nadi cusquieex bejn ree. Per niz lojdi ma gunabdiidxan lojx abiꞌ achet xfaltix radxejlan ziꞌc nadi. 15Niꞌqui Herodes ad badxejlt xfaltix, zeel baxhaalaman laax lon zatijb. Ma baguiaalojdi achet ni mal beenx din guiëtix. 16Yan, gudëdan laax casti dxel guslaan laax.
17Lën ree dxej lanij guin ruslaa Pilato tijb bén yuꞌ ladxguiib ziꞌc goc xcostumbr reeman. 18Per graczi reeman guzuloj rbixdiaj, rëb reeman:
―¡Bagüjt xin guin! ¡Baslaa Barrabás!
19Badxeꞌ reeman Barrabás guin ladxguiib guial beenman tijb wadijl Jerusalén, guial guzujman contr ree suldad rom, në guial bagüjtaman bejn. 20Guneenë Pilato laa reeman zatijb guial guyënman nuslaaman Jesús, 21per laa reeman gurixdiaj reeman mazri rejs, rëb reeman:
―¡Bacaax loj crüjz! ¡Bacaax loj crüjz!
22Ni bayon volt rëb Pilato loj reeman:
―¿Xhieza ni mal been xin guin? Achet xfaltix radxejlan din guiëtix. Gudëdan laax casti dxel guslaan laax.
23Per laa reeman mazri rbixdiaj reeman, rëb reeman loj Pilato din gucaaman laaman loj crüjz. Abiꞌ guial tant rbixdiaj reeman con ree bixhioz rniabee ree bixhioz, been reeman gan gojc ziꞌc rën reeman. 24Dxel cwëjb Pilato beenman ziꞌc rën reeman. 25Abiꞌ baslaaman Barrabás bén guyu ladxguiib por wadijl në guial bagüjtaman bejn, guiáad Jesús bayüman laaman loj reeman persi beennë reeman laaman ziꞌctzi rën reeman.
Bacaa reeman Jesús loj crüjz
(Mt. 27:32‑44; Mr. 15:21‑32; Jn.19 :17‑27)
26Chi zinë reeman Jesús din gucaa reeman laaman loj crüjz, gunaaz reeman tijb bén za Cirene laaman Simón. Ziaadaman bazaman dajn, gunabee reeman laaman güüman xcrüjz Jesús din chinalaman laaman.
27Zien daꞌt bejn zinal laaman, abiꞌ zien ree béngunaa roon rbixdiaj guial raya reeman laaman. 28Per baguiaa Jesús loj reeman abiꞌ rëbaman:
―Béngunaa Jerusalén ad roondi por naj, gol biin por lëjt gajc në por xiꞌndi. 29Din zadxin dxej guiëbidi: “Xiquilbaa ree béngunaa ad rajct ru xiꞌn, në ree béngunaa ad gojlt xiꞌn con ree béngunaa ad caꞌt bindobëz.” 30Dxel suloj guiëb ree bejn loj ree guiaꞌ: “Gol guxaꞌt du guijcan”, guiáad loj ree lom guiëb reeman: “Gol baquieꞌch dunujn.” 31Yan, nacli naj rüjnnë reeman zian, diidxgui lëjt, wed xhieczinin güünnë reeman lëjt.
32Abiꞌ në tioꞌp ree xingubaan zinë reeman din tia reex loj crüjz con Jesús. 33Chi bidxin reeman lod la Calaver, bacaa reeman Jesús loj crüjz, con grop ree xingubaan guin: tijbix cwa ladbee zatijbix cwa ladruvejs. 34Abiꞌ chi cucaa reeman Jesús loj crüjz, rëbaman:
―Dad, been reeman perdon, din ad ragbeet reeman xhienin rüjn reeman.
Dxel gudxijt ree suldad suert guijc xabaman din yalaꞌ reex laan. 35Zien ree bejn rigaꞌ yagaj cuguiaa reeman, abiꞌ xt ree guxtis ruzeꞌ laaman, rëb reeman:
―Baslaax ben ren ree, yan guslaa laagajquix bal walix laax na̱j Cristo.
36Në ree xin suldad ruzeꞌ laaman, rbig reex rudëëd reex vinagr guiëꞌman, 37rëb reex lojman:
―Bal lüj na̱j xrey ree bén Israel, baslaa lüj gajc.
38Abiꞌ guijc crüjz guin bacaa reex lëjtr con diidx grieg, diidx latin, në diidx hebreo, rëban: “Bén guie na̱j xrey ree bén Israel.”
39Tijb xingubaan ni ca loj crüjz guin guneex diidxguijdx loj Jesús, rëbix:
―Bal lüj na̱j Cristo, baslaa lüj gajc, baslaa tëë dunujn.
40Per zatijbix gudilë xcompniarix, rëbix lojx:
―¿Staczi ad rdxebtil Dios ya majsi lasaꞌgajc casti guin cadëdil? 41Dunuj rayalczi cayzaagdiaj din zian caydijx ni baguieen. Per bén guie achetczi ni mal wayüjnman.
42Dxel rëbix loj Jesús:
―Basaaladx naj chi ma canabeel.
43Abiꞌ rëb Jesús lojx:
―Diidxli rnin lojl guial yandxej gajc sunël naj lod na̱j nix, lod gan.
Güjt Jesús
(Mt. 27:45‑56; Mr. 15:33‑41; Jn.19 :28‑30)
44Chi gol garol dxej, bicajy guidibczi guidxliuj xt raca choon wadxe. 45Bicajy logbijdx guiáad lajd nal lën yadooroꞌ Jerusalén goxyaꞌn, gojcan tioꞌp lalaꞌ. 46Dxel gurixdiaj Jesús, rëbaman:
―Dad, lojl rusaꞌn da sprijtan.
Chi gulox guneeman zian, dxel güjtaman.
47Chi baguiaa suldad rniabee ree suldad ni goc, bazaꞌtix Dios zagdxe, rëbix:
―Walican achet xtol bén guin yuꞌ.
48Chi baguiaa gra ree bén zaꞌ yagaj ni goc, dád guyunaya reeman zia reeman rigaꞌpgaj luxdoo reeman. 49Per gra ree bén nünbee Jesús, con ree béngunaa nal laaman diizd Galilea, zijt guzuj reeman baguiaa reeman gra ree ni goc.
Biguieꞌch Jesús
(Mt. 27:57‑61; Mr. 15:42‑47; Jn.19 :38‑42)
50Guyu tijb bejn, brii lajman Xiëb, gojcaman benzaꞌc, beenman ziꞌc rayal. Gojc ladxaman guiedx Arimatea tijb guiedx naaz Judea. Gojc tëëman tijb xguxtis ree bén Israel. 51Nëman rbëz nabee Dios, abiꞌ ad nëtaman bachajg xixgab ree bén bagüjt Jesús. 52Wejman loj Pilato bignabaman xcuerp Jesús. 53Chi gulox baletaman xcuerp Jesús loj crüjz guin, cwaꞌman laaman batüübaman tijb lajd, dxel biquieꞌchaman laaman lën tijb baa ni bidëën lën guiaj lod achutczi waguieꞌch. 54Dxej guin rüjn reeman porvinid gra par dxej raziiladx ree bejn. Zamer suloj dxej guin chi biquieꞌch reeman Jesús.
55Abiꞌ ree béngunaa zidnë Jesús diizd Galilea, në reeman binal abiꞌ baguiaa reeman xbaa Jesús baguiaa tëë reeman xhienaag gudijxh reeman xcuerpaman. 56Chi bayejc reeman, zianz beenchaaw reeman perfum në zaj ni rliaa nejxh ni guidëëbaman. Dxel baziiladx reeman dxej raziiladx ree bejn ziꞌc rniabee ley.