San Lucas 24
QXHNT
24
Jesús cawarimushanpita willacushan
San Mateo 28.1–10; San Marcos 16.1–8; San Juan 20.1–10
1Dumingu warariycaptillan, warmicuna pirjümin apacurcur, Jesús pamparashanman aywaran. 2Ćhayaptin, chaparaj rumi witiraycajta tariran. 3Pamparashan ućhcuman yaycurir, ayata mana tariranchu. 4Warmicuna ima yarpaćhacuytapis mana camäpacuranchu. Niycaptin ishcaj runa müdananpis achic-achicyaycar, ricaripuran. 5Manchacuywan uysuraycaptin, ricaripushan runa niran: «¿Pitataj ashiycanqui? Cawaj runa wañushcunapa ćhaupinćhu mana canchu. 6Ashishayqui runa mana cayćhüchu caycan. Manchäga cawarishana. Galilea marcaćhu caycällar, 7nishurayqui: ‹Tayta Diosninchi caćhamash captinsi, juchaćhu arujcunapa maquinman runacuna ćhayachimanga. Rusćhu wañuchimanga. Wañuchimaptinsi, quimsa junajta cawarimushaj.› » 8Chayta wiyar, warmicuna Jesúspa shiminta yarpäriran.
9Chaymi pamparashanpita cutircur, ćhunca jucwan caćhacunatawan waquin purïshijnincunatapis llapallanta willaran. 10Willacuj warmicuna caran Magdalena María, Juana, Santiagupa maman María, waquin warmicunapis. 11Warmicuna willacuptin, caćhacuna mana riguiranchu: «Jinam rimacurcaycan» nir.
12Waquin mana riguiptinsi, Jesús pamparashanman Pedro aywacullaran. Maćhay rurinman watgaycur, pitushan bayïta juturaycajllata ricaran. Chaura yarpaćhacuycar wasipa cuticuran.
Emaús marcaman aywaycajcunata Jesús ricaripushan
San Marcos 16.12–13
13Chay junajlla Jesúspa ishcaj purïshijnincuna Jerusalén marcapita Emaús marcaman aywaycaran. Jerusalén marcapita Emaús marcaman ishcay üra puriylla caran. 14Imapis cashancunata rimaräcur aywaycaptin, 15quiquin Jesús tariparcur aywäshiran. 16Paycunam ichanga mana ricsiranchu.
17Jesúsna tapuriran: «¿Imatataj rimarcaycanqui?» nir. Chaura llaquish ićhicaycäriran. 18Cleofás jutiyuj runana Jesústa tapuran: «¿Jerusalén marcaćhu pacharaycar, imatapis mana musyanquichu? ¿Janyancuna ima cashantapis manachu mayashcanqui?» nir. 19Jesúsna tapuran: «¿Imataj casha?» nir.
Paycuna niran: «Nazaret marca Jesústa wañuycachisha. Payga Tayta Diosninchipa willacujnin car, sumaj willapäcuran. Jishyaćhucunatapis allchacächiran. Supaycunatapis jarguran. Tayta Diosninchipa ricay ñawinćhüpis, runa-masincunapa ricay ñawinćhüpis alli cawaran. 20-21Israel marca-masintï payman yupachicuycarä: ‹Jäpa runacunapa maquinpita Jesús jishpichimäshun› nir. Chaypis marcanchipa mayur cürancunawan mayur runacuna rusćhu wañuycachisha. Wañuycachishanpis cananwan quimsa junajna.
22«Jananmanpis chaca-chacalla Jesús pamparashanman aywaj warmicuna cutircamur manchachimasha. 23Jesúspa ayanta manash tarishachu. Ricariparcurshi, anjilcuna nisha: ‹Jesús cawaycan.› 24Warmicuna willacuptin, waquinnï aywasha. Ćhayaptin, änirshi Jesúspa ayan mana carannachu. Quiquin Jesústapis manash ricarannachu.»
25Jesúsna niran: «¿Upa-jina tantiyacuyta manachu atipanqui? ¿Unay willacujcunapa shimin shunguyquiman manachu ćhayaran? 26¿Manachu musyarayqui Washäcuj ñacariycurraj Tayta Diosninchipa achic-achicyaycaj wasinman cutinanta?» 27Washäcuj cashanta tantiyacunanpaj Tayta Diosninchipa shiminta ima-imapis isquirbirashanta Jesús sumaj willaparan. Moisés isquirbishanpita unay willacujcuna isquirbishanwancaman tantiyachicuran.
28Emaús marcaman ćhayaycar, Jesús ñaupacuran. 29Ñaupacuyta camaycuptin, paycuna niran: «Ama aywacuychu. Pachapis chacanaycan. Cayllaćhu pachacushun.»
Chaynuy niptin, Jesús auniran. Paycunawan pachacuran. 30Micunanpaj jamaraycashanćhu tantata aptarcur, Jesús niran: «Taytallau Tayta, ima allish tarichillämashcanqui.» Jinarcur paquircur-paquircur aypuran. 31Chayraj ishcaj purïshijnincuna Jesús cashanta tantiyacuriran. Jesúsmi ichanga illaricäcuran. 32Chaura quiquin-pura ninacäriran: «Parlaräcur aywäshimaptinchi, Tayta Diosninchipa shimin isquirbirajta willapämaptinchi, ¿manachu shungunchisi shacya-shacyalla ricacuran?»
33Chaymi Jerusalén marcaman juclla cuticäriran. Ćhayar, ćhunca jucwan caćhacunatapis, waquin purïshijcunatapis juturpaycajta tariran. 34Juturpajcunapis niran: «Nuwacunapis Tayta Jesús rasunpa cawarishanta musyäna. Simón Pedrutapis ricaripusha.» 35Chaura Emaús marcapita cutijcunapis aywäshishanta willaran: «Jesúswan caminućhu tincushcä. Ichanga tantata paquiriptinraj tantiyacärishcä» nir.
Purïshijnincunata Jesús ricaripushan
San Mateo 28.16–20; San Marcos 16.14–18; San Juan 20.19–23
36Emaús marcapita cutijcuna rimaycaptillanraj, llapanpa ćhaupinćhu Jesús ricacuran. (Nircur niran: «Allilla juyaycullay, ari.»)#24.36, 40, 42, 51 Jinćha caynuy captin ( ) musyachimanchi waquin Bibliaćhu ćhaupinćhu isquirbiraycashan mana cashanta. 37Chaura llapan mancharicäcuran: «Almata-imataćhi ricaycanchi» nir. 38Jesúsmi ichanga niran: «¿Imanirtaj mancharinqui? ¿Imanirtaj llutäpacuycanqui? 39Almaga aychaynaj, tulluynaj. Nuwam ichanga aychayuj, tulluyuj caycä. Maquï ćhaquïta sumaj ricay. Rasunpa musyanayquipaj mä, yataycamay. Quiquïmi caycä.» 40(Chaynuy nir ćhaquintawan maquinta ricachiran.)
41Llapan juturajcunawan purïshijnincuna sumaj cushicuran. Chaypis tantiyacuyta mana atiparanchu. Chaymi Jesús niran: «¿Imallapis micunanchipaj caycanchu?» 42Chaura cancash piscäduta jararan. (Abïjapa mishquintapis jararan.) 43Jaraptin, llapanpa ricay ñawinćhu micuran.
44Micucurcur, niran: «Unay willaparaj: ‹Nuwapaj Tayta Diosninchipa shimin rimashan llapanmi ćharcucänan. Moisés isquirbishanćhüpis, unay willacujcuna isquirbishanćhüpis, Salmos isquirbishanćhüpis nuwapaj riman› nir.» 45Chaypita sumaj tantiyachir niran: 46«Tayta Diosninchipa shimin isquirbirashanćhu nin: ‹Washäcuj ñacar, wañuyman ćhayanga. Quimsa junajta cawaringa. 47Nuwapita chay-tucuy marcaćhu willapäcunga. Shimïta wiyacur pipis wanacuptinga, llapan juchanta Tayta Diosninchi jungaycur alli ñawinwanna ricanga.› Chaymi jamcunapis willapäcur purir, Jerusalén marcapita-pacha jallarinqui. 48May marcaćhüpis ricamashayquita, wiyamashayquita willapäcunqui. 49Chaypis Jerusalén marcapita ama llucshinquirächu. Papänï aunishan-jina Espíritu Santuta caćhamushaj shacyächishunayquipaj.»
Janaj pachaman Jesús aywacushan
San Marcos 16.19–20
50Chaypita llapan purïshijnincunata Betania marcapa Jesús pusharan. Maquinta jugarcur, mañacuran: «Taytallau Tayta, llapanta alli ñawiquiwan ricaycullay, ari. Llapallanćhu yanapaycullay.» 51Mañacuycashallanćhu aywacuran. (Janaj pachaman Jesústa apacuran. 52Apacuptin purïshijnincuna jungurpacuycur, Jesústa manchapacuran.) Jinarcur Jerusalén marcaman cushishalla cuticäriran. 53Chayćhu waran-waran Tayta Diosninchipa wasillanćhu Tayta Diosninchita alliman ćhuraran.

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Mushug Testamento