San Juan 2
QXHNT
2
Majachacayćhu yacuta bïnuman Jesús ticrachishan
1Chaypita quimsa junajta Galilea quinran Caná marcaćhu juc runa warmita ashiran. Jesúspa mamanpis warmi ashiyćhu caycaran. 2Jayachish captin, purïshijnintin Jesúspis warmi ashiyćhu caycaran. 3Warmi ashiyćhu bïnu ushyacäcuran. Ushyacäcuptin, maman Jesústa niran: «Bïnu ushyacäcushana.» 4Jesúsna niran: «Mamallau mama, ¿imanirtaj jaticanqui? Pï cashätapis ricsichicunä junaj mana ćhayamunrächu.» 5Chaypis Jesúspa maman sirbinticunata niran: «Wawä Jesús nishanta llapanta ruranqui.» 6Chay wasićhu rumipita sujta urpu caycaran. Cada urpuman yaycuj paćhac (100) litru-yupay yacu. Israelcuna Tayta Diosninchipa ricay ñawinchu alli cayta munar, urpucunaćhu yacuta wiñarächij. Chay yacullawan mayllacuj. 7Jesúsna sirbinticunata niran: «Urpucunaman yacuta juntachiy.» Chaura änir yacuta juntachiran. 8Juntarcachiptin, Jesús niran: «Wallcallata ćhagarcur, mayur sirbintiman apay.» Nishanta änir ruraran. 9Mayur sirbintina mallircuran. Ichanga maypita jurgamushantapis mana musyaranchu. Waquin sirbintilla yacupita bïnuman ticrachishanta musyaraycaran. Chaura mayur sirbinti warmi ashij müsuta jayarcur niran: 10«Llapanpis puntata alli bïnuta runata upuchin. Sumaj upucurcuptinraj, shigui bïnuta upuchin. Jammi ichanga ushyacänancaman pugush bïnuta ćhurarächicushcanqui, ¿au?» 11Chayraj Jesús munayniyuj cashanta musyachicuran. Galilea quinran Caná marcaćhu yacuta bïnuman ticrachishanta ricar, Tayta Diosninchipa maquinćhu Jesús purishanta purïshijnincuna tantiyacuran. Llapan shungunwanna Jesúsman yupachicuran.
12Chaypita Cafarnaún marcaman mamanwan, wauguincunawan, purïshijnincunawan-ima Jesús aywacuran. Chayćhüna ishcay-quimsa junaj juyapäriran.
Tayta Diosninchipa wasinpita rantipacujcunata jargushan
San Mateo 21.12–13; San Marcos 11.15–17; San Lucas 19.45–46
13Israel runacunapa Pascua fiestan yaycaycämuptin, Jesúspis Jerusalén marcaman aywaran. 14Ćhayaptin, Tayta Diosninchipa wasinpa sawanninćhu runacuna türucunata, uyshacunata, palumacunata ranticurcaycaran. Jillaytapis rucanacurcaycaran. 15Jesúsna wascata aptacurcur, Tayta Diosninchipa wasinpa sawanninpita uyshantinta, türuntinta jarguran. Jillaynincunatapis mashtariran. Mïsancunatapis sajtar ushyariran. 16Paluma ranticujcunatapis niran: «Imayquicunatapis jurguy. Papänïpa wasinćhu mana ranticunayquipächu.» 17Chaynuy ruraptin, purïshijnincuna Tayta Diosninchipa shiminta yarpäriran. Shiminćhu nin: «Tayta, wasiqui-raycur imamanpis ćhayäman.»#2.17 Salmo 69.9. 18Mayur Israel runacunam ichanga niran: «¿Pitaj ćhurashcashunqui jargumänayquipaj? Tayta Diosninchi caćhamushayquita musyanäpaj mä, imatapis ruray.» 19Jesúsna niran: «Mä, Tayta Diosninchipa wasinta jućhurachiy. Nuwam ichanga quimsa junajllaćhu cashganman jatarachishaj.» 20Mayur runacunana niran: «Tayta Diosninchipa wasinta ćhuscu ćhunca sujtawan (46) watataraj rurayta ushyash caran. ¿Imanaypash quimsa junajllata yapay jatarachinquiman?» 21Tayta Diosninchipa wasinpaj rimarpis, wañushanpita cawarimunanpaj Jesús rimaycaran. 22Wañushanpita Jesús cawarimuptinraj, purïshijnincunapis chaynuy nishanta yarpäriran. Chayrämi Jesúspa shiminpis, Tayta Diosninchipa shiminpis shungunman ćhayaran.#2.22 «Tayta Diosninchipa shimin» ninanta castillänućhu: «Escritura» nin.
Llapan runapa shungunta Jesús musyapashan
23Jerusalén marcaćhu Pascua fiesta wichan Tayta Diosninchipita shamushanta Jesús musyachicuran. Ima-imatapis rurashanta ricar, achcaj runa Jesúsman yupachicuran. Jesúsmi ichanga shungunta musyar, paycunaman mana yupachicuranchu. 24-25Payga runapa shungunta musyaparan pipis mana willaycaptillan, rurashantapis mana ricaycällar.

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Mushug Testamento