UGENESISI 1
SND12

UGENESISI 1

1
UZimu udala izulu nephasi
1Koke kwathoma lokha uZimu nakadala izulu nephasi. 2Nje-ke iphasi belinganabubono begodu linganabuphilo. Bekumnyama koke, iphasi libhibezwe mamanzi amanengi.
Kodwana ummoya kaZimu wavunguza#1:2 ummoya kaZimu wavunguza: ummoya kaZimu kungatjho isibonakaliso esivela ngaphambi kokobana uZimu akhulume namkha azambule, qala ku-2 Samyela 5:24; ku-1 amaKhosi 19:12; kuJobho 4:15 neZenzo 2:2. Amanye amahlathululo athatha amagama athi “ummoya kaZimu” bona kutjho “uMoya oCwengileko” phezu kwamanzi.
3Nje-ke uZimu wathi: “Akubekhona ukukhanya.” Ukukhanya kwavela. 4UZimu wabona bonyana ukukhanya kuhle; yeke wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. 5UZimu wabiza ukukhanya bona yimini, ubumnyama wathi busuku. Kwahlwa, kwasa; kwaba lilanga lokuthoma.#1:5 Kwahlwa, kwasa ... lokuthoma: ilanga lama-Israyeli lithoma nakuhlwako
6UZimu wathi: “Akubekhona isibanga hlangana kwamanzi, kuhlukaniseke amanzi namanzi.” 7Kungendlela leyo uZimu enza ngayo isibanga, wahlukanisa amanzi angaphasi kwesibanga namanzi angehla kwaso. Mbala kwaba njalo. 8UZimu wabiza isibanga bona mkayi. Kwahlwa, kwasa; kwaba lilanga lesibili.
9UZimu wathi: “Amanzi angaphasi komkayi akabuthane ndawonye, kubekhona indawo eyomileko.” Mbala kwaba njalo. 10UZimu wabiza indawo eyomileko bona liphasi, kwathi amanzi abuthene ndawonye wawabiza bona malwandle.#1:10 malwandle: ngesiHebheru amalwandle kutjho woke amanzi UZimu wabona lokho kukuhle. 11UZimu wathi: “Iphasi aliveze iimila: iintjalo ezinembewu, imithi ethela iinthelo ezinembewu ukuya ngemihlobayo.” Mbala kwaba njalo. 12Yeke iphasi laveza iimila: iintjalo ezinembewu ukuya ngemihlobazo nemithi ethela iinthelo ezinembewu ukuya ngemihlobayo. UZimu wabona lokho kukuhle. 13Kwahlwa, kwasa; kwaba lilanga lesithathu.
14UZimu wathi: “Akube khona iinkhanyisi emkayini ukuze zihlukanise ubusuku nemini; azibe matshwayo weenkhathi zeminyanya,#1:14 azibe ... zeminyanya: lokhu kutjho umzombe wenyanga. Ama-Israyeli gade enza iminyanyawo yekolo ngokulandela ubujamo benyanga zikhombe amalanga neminyaka. 15Azibe ziinkhanyisi zomkayi zikhanyisele iphasi.” Mbala kwaba njalo. 16UZimu wenza iinkhanyisi ezimbili ezikulu; esikhudlwana kunesinye wasenza bona sibuse imini, esincani wasenza bona sibuse ubusuku. Godu wenza neenkwekwezi. 17UZimu wathatha iinkhanyisezi wazibeka phezulu emkayini bona zikhanyisele iphasi. 18Wazenza bonyana zibuse phezu kobusuku nemini, nokobana zihlukanise umkhanyo nobumnyama. UZimu wabona lokho kukuhle. 19Kwahlwa, kwasa; kwaba lilanga lesine.
20UZimu wathi: “Amanzi akaphithizele yoke imihlobo yeemphili, iinyoni ziphaphe phezulu emkayini.” 21Kungendlela leyo uZimu adala ngayo iimbandana ezikulu zelwandle neemphili zoke eziphithizela ngemanzini ngemihlobazo. Godu wadala iinyoni eziphaphako ngemihlobazo. UZimu wabona lokho kukuhle. 22Wazibusisa wathi: “Zalanani nande, nigcwale amalwandle neenyoni zande ephasini.” 23Kwahlwa, kwasa; kwaba lilanga lesihlanu.
24UZimu wathi: “Iphasi nalo aliveze iimphili ngemihlobazo: ezifuywako, ezikhakhabako nezommango, zoke zibe ngokuhlukahlukana kwazo.” Mbala kwaba njalo. 25UZimu wenza iinlwana zommango, ezifuywako kanye nakho koke okukhakhabako ukuya ngemihlobazo. Wabona lokho kukuhle.
26UZimu wathi: “Asenze umuntu#1:26 umuntu: igama elithi umuntu lapha ngesiHebheru lithi “adamu” ngomfanekiswethu asifuze,#1:26 ngomfanekiswethu asifuze: lokhu kutjho bona umuntu usiphathiswa sombuso kaZimu ephasini abuse phezu kweenhlambi zelwandle, iinyoni zomkayi, zoke iinlwana zephasi, kanye nakho koke okukhakhaba phezu kwalo.”
27Yeke uZimu wadala umuntu ngomfanekiswakhe;
umuntu waba mfuziselo kaZimu;
wadala wembaji nowengubo.
28UZimu wababusisa wathi kibo: “Belethani nande, nizalise iphasi nilibuse; nibuse phezu kweenhlambi zelwandle, iinyoni zomkayi naphezu kwenyabanyaba yoke ekhamba phezu kwephasi.” 29UZimu wathi: “Qala, ngininikela zoke iintjalo ezithela imbewu ephasini, nemithi yoke ehloma iinthelo ezinembewu; lokho kuzakuba kukudla kwenu. 30Koke okulihlaza okumilako ngikunikela bona kube kukudla kweenlwana zephasi, iinyoni zomkayi kanye neenkhakhabi zoke zephasi, okutjho zoke iimphili.” Mbala kwaba njalo.
31UZimu wabona koke akwenzileko bona kuyakarisa. Kwahlwa, kwasa; kwaba lilanga lesithandathu.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.

Learn More About IsiNdebele 2012 Translation