Giê 10:12

Giê 10:12 NVB

Chính Ngài tạo dựng địa cầu bởi quyền năng Ngài, Sáng lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài, Và giương các tầng trời bởi trí thức Ngài.
NVB: Kinh Thánh Bản Dịch Mới
Share