Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 3
BS

Ta Kəla gír yá̰a̰ gə̄ 3

3
Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā tə̄ɓā dəngam nin̄ kə dəyá̰ kem ndɔr̄ kə́ Eden tə́ kɔ̄ɔ́
1Lī i dā̰ kə́ kumən edə̄ tɔȳ gotə dā̰ gə̄ malang kə́ bembeé ń Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā rāā ní. Ni-dəje dəyá̰ na:
Nə́ɓā əda na kə ə́saī kan̄ kāgə̄ kə́ ndɔrɔ́ malang aĺ rɔ̄kum a?
2Dəyá̰ tél əda lī na:
Nə́ɓā adə̄jí ta róbə kəsa kan̄ kāgə̄ gə̄ kə́ kem ndɔrɔ́. 3Banī kan̄ kāgə̄ ń ra dan ndɔrɔ́ ní, ɔgə̄jí kɔ̄ɔ́, əda na ré j-əsa ō, j-ɔdə rɔ̄ ō anī, j-a j-oy. 4Lī tél ədan na:
Kógə̄ḿ alé! Ā óyiī alé. 5Tām̄ Nə́ɓā ger̄ kadə̄ ndɔ̄ ń ā ə́saī tə́ anī, kumsí a teē kadə̄ ā ī-toī tītə̄ Nə́ɓā ō, ā ī-gerī yá̰á̰ kə́ majə ō, yá̰á̰ kə́ majaĺ ō.
6Dəyá̰ a̰a̰ kadə̄ kan̄ kāgə̄ ní majə kəsa ngá̰ý ō, majə ka̰a̰ ngá̰ý ō, ngur kəsan kadə̄ gerə̄ń yá̰á̰ ngá̰ý rāān ō. Anī ni-əja kan̄ kāgə̄ ní kógə̄ḿ əsa ō, adə̄ ngaan ń ra kadən tə́ ní adə̄ əsa ō. 7Nin̄ jōó mbak kumdə́ teē adə̄ gerə̄n̄ kadə̄ gíŕdə́ i karī, ɓáa anī urə̄n̄ mbī kótə̄ do̰ō̰n̄ gíŕdə́ tə́.
8Dəngam nin̄ kə dəyá̰ oōn̄ kōō Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā a njə̄rā kem ndɔrɔ́ loo sɔlí anī, a̰ȳ aw̄ ɓɔ̄ɔ̄n̄ rɔ̄də́ kɔ̄ɔ́ dan kāgə̄ gə̄ kə́ kem ndɔrɔ́ tə́. 9Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā ɓāŕ dəngam ədan na:
Ḭ̄ i rá? 10Dəngam tél əda na:
M-ōō kōí kem ndɔrɔ́ ɓáa ɓōĺ rāām̄ tɔdɔ̄ gírə́ḿ i karī á m̄-ɓɔ̄ɔ̄ rɔ̄ḿ ní. 11Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā ədan na:
I náā n ədaī na gírí na i karī ní? Kan̄ kāgə̄ ń m-ɔ̄gī kəsa ní ə́sa a? 12Dəngam tél ədan na:
I dəyá̰ ń ādə̄m̄ seneé ní n adə̄m̄ kan̄ kāgə̄ ní adə̄ m-ə́sá ní.
13Anī Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā əda dəyá̰ na:
Ī-rāā yá̰á̰ ń toō i tām̄ rí tə́? Anī dəyá̰ əda na:
I lī n gólə̄m̄ á m-ə́sa kan̄ kāgə̄ ní.
14Anī Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā əda lī na:
Ī-rāā yá̰á̰ ń noō ɓá ní,
ndɔ̄ĺ i dɔí tə́ dan dā̰ kə́ ɓēé gə̄ tə́ ō, kə́ bembeé gə̄ tə́ ō.
Ā ágə i nang tə́ kə kemií,
adə̄ bumbə́ru a ḭḭ kóní tə́ i kə dɔ ndɔ̄ gə̄ ń ā ī-ndiń kə kumuú ní.
15M-ā m-ə̄nī madə̄ ba̰ā̰ naā dɔ dáńsí tə́ kə dəyá̰ ō,
dɔ dáń gír kaa yāí tə́ kə gír kaa yānneé ō.
Ni a rējə̄ dɔí, ba ḭ̄ ā ī-tə́gā gíŕ gándən.
16Gō tə́ anī Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā əda dəyá̰ na:
Ré ī-ndān̄ ngōn̄ anī,
m-ā m̄-rāā kadə̄ rɔ̄í a tōrī ngá̰ý.
Ā ójə ngōn̄ i kə rɔ̄ tōrōó.
Ngur kaw̄ rɔ̄ ngaaí tə́ a rāāī,
ba ni a o̰o̰ ɓē dɔí tə́.
17Ta tɔ̄l̄ ta anī ni-əda dəngam na:
Ḭ̄ ōō ta nə̄yá̰í adə̄ ə́sa kan̄ kāgə̄ ń m-ɔ̄gī kəsa ní ɓá ní,
dɔ nang i kə́ ndɔ̄ĺ najə̄ yāí tə́.
Ā á̰á̰ tápə̄ kə dɔ ndɔ̄ gə̄ ń ā ī-ndiń kə kumuú ní tá ā ə́ngeń yá̰a̰ kəsa yāí tū tə́.
18Kōn̄ gə̄ kə ngar̄ gə̄ a əɓan̄ tū tə́ najə̄ yāí tə́.
Ā ə́sa mu kə́ bembeé. 19Ā ī-rāā kəla kə́ úy tətō tá ā ə́ngeń yá̰a̰ kəsa yāí,
bátə́ kadə̄ ā ī-tél āwń gogə́ tū nán̄g ń ī-teē tū tə́ ní tə́.
Tɔdɔ̄ rāāīn̄ i kə nángāá, adə̄ ā ī-tél kə̄ gogə́ gíŕ nángāá.
20Adam#3.20 Adam kə ta Hebəro kumən na i deē. əndā rī nə̄yá̰n na i Ebə#3.20 Ebə kə ta Hebəro kumən na i ndi kə kumuú. tɔdɔ̄ i Ebə n i kó̰o̰ de gə̄ malang ń ndin̄ kə kumdə́ ní. 21Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā rāā ngə̄rā dā̰ do̰ō̰ gír dəngam nin̄ kə nə̄yá̰neé tə́. 22Gō tə́ anī ni-əda na:
De gə̄ tél ton̄ tītə̄ Nə́ɓā tɔdɔ̄ gerə̄n̄ kɔr̄ nin̄ yá̰á̰ kə́ majə ō, yá̰á̰ kə́ majaĺ ō, naā tə́ ní, majə kadə̄ m-ɔ̄gə̄də́ kəla jīdə́ kəjań kan̄ kāgə̄ kə́ deē əsa anī a ndi kə kumuú, na sōgə́ əsan̄ anī ndin̄ kə kumdə́ ngándáńg.
23Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā tə̄ɓā de gə̄ kɔ̄ɔ́ kem ndɔr̄ kə́ Eden tə́ kadə̄ aw̄ ndɔrə̄n̄ dɔ nang ń rāańdə́ ní. 24Kɔ́ɔ̄ɓē Nə́ɓā tə̄ɓādə́ kɔ̄ɔ́ ba əndā *de kə́ dɔ rā̰ tə́ gə̄ kə́ ngé ngɔ̄m̄ loo gə̄ ta ndɔr̄ kə́ Eden tə́, dām̄ kə́ dūn̄ ɓē tə́, kə kaskar kə́ to tītə̄ ndo̰ hor kə́ tūr̄ gidə naā tə́, kadə̄ ngɔ̄mə̄n̄ ta róbə́ kə́ yā kaw̄ń kə̄ rɔ̄ kāgə̄ kə́ deē əsa anī a ndi kə kumuú ní tə́.

© 2006, 2010 Alliance Biblique du Tchad

Learn More About Bible sar