YouVersion Logo
Search Icon

JA̰A̰ 1

1
Najə̄ i loo kə́ unjə̄ kow ō, ndi kə kumuú ō
1Ta kəla gíŕ yá̰a̰ gə̄ tə́ malang ní, Najə̄ to noó kɔ̄ɔ́. Najə̄ ndin̄ i naā tə́ kə Nə́ɓāá ō, Najə̄ i Nə́ɓā ō. 2Ta kəla gíŕ tə́ ní, nin̄-ndin̄ i naā tə́ kə Nə́ɓāá. 3Yá̰a̰ malang i kə́ rāā kə ta kūl̄ Najə̄ ní, adə̄ yá̰á̰ kógə̄ḿ kə́ teē kanjə̄n ni gətóo. 4Ndi kə kumuú i tū Najə̄ tə́, ba ndi kə kumuú ní i loo kə́ unjə̄ kow yā de gə̄. 5Loo kə́ unjə̄ kow ní unjə̄ kum til tə́, ba til asə ger̄ loon alé.
6Deē kógə̄ḿ kə́ Nə́ɓā əlan reē, rīn na i Ja̰a̰. 7Ni-reē tām̄ ni i kə́ de kə́ kum tə́, yā kɔr̄ najə̄ dɔ loo kə́ unjə̄ kow ní tə́, kadə̄ de gə̄ malang taān̄ kem kə kūl̄neé. 8I ni n i loo kə́ unjə̄ kow ní alé, ba ni-reē i yā kɔr̄ najə̄ kə́ kum tə́ dɔ loo kə́ unjə̄ kow ní tə́. 9Najə̄ ní i loo kə́ unjə̄ kow kə́ rɔ̄kum. Ni-reē dɔ nang tə́ adə̄ unjə̄ dɔ de gə̄ tə́ malang.
10Ni i dɔ nang tə́ kété ō, de kə́ dɔ nang tə́ gə̄ ndin̄ i kə kūl̄neé ō, banī de kə́ dɔ nang tə́ gə̄ ger̄nən̄ alé. 11Ni-reē ɓēé looneé, ba de kə́ ɓē yān tə́ gə̄ əhɔnən̄ kə̄ rɔ̄də́ tə́ alé. 12Ba ngé gə̄ ń əhɔnən̄ kə̄ rɔ̄də́ tə́, adə̄ i ngé gə̄ ń taān̄ kemən ní, ni-adə̄də́ tɔ́gə kadə̄ télən̄ ngáń Nə́ɓā. 13Ojən̄də́ i kə gō ndigə yā mósə aĺ ō, yā dā̰ rɔ̄ aĺ ō, yā deé aĺ ō, banī i kə gō ndigə yā Nə́ɓā.
14Najə̄ ní tél deē ō, ndi danjí tə́ ō. J-a̰a̰ kɔsə gɔn yān. I kɔsə gɔn yā Ngōn̄ kə́ kal kógə̄ḿ beē kə́ ḭḭ rɔ̄ Bɔbə̄n tə́. Ngōn̄ ní kemən majə ngá̰ý ō, najə̄ kə́ rɔ̄kum i ngá̰ý kemən tə́ ō. 15Ja̰a̰ ɔr̄ najə̄ kə́ dɔn tə́ əda na:
Á̰a̰ī, deē ń m-ə́da najə̄ yān na deē kógə̄ḿ kə́ noḿ tə́ a reē gōḿ tə́ noō ní. Tɔdɔ̄ ni i kété noḿ tə́.
16Tām̄ jḭḭ malang ní j-ənge yá̰a̰ kal̄ loo yān kə ta kūl̄ kem majə yān kə̄ dɔ naā tə́. 17Tɔdɔ̄ adə̄n̄jí ndū najə̄ i kə ta kūl̄ Moijə, ba kem majə ō, najə̄ kə́ rɔ̄kum ō reēn̄ i kə ta kūl̄ Jeju Kərist. 18Deē kógə̄ḿ kə́ a̰a̰ Nə́ɓā gətóó bátə́. Ba Ngōn̄ Nə́ɓā kə́ kal kógə̄ḿ beē ń ndi naā tə́ ngándáńg kə Bɔbə̄ Ngōnōó ní, ni a rāā kadə̄ a ger̄nən̄.
Najə̄ kə́ kum tə́ yā Ja̰a̰ Batistə
(Á̰a̰ī Mat 3.1-12; Mark 1.1-8; Luk 3.1-18)
19Najə̄ ń Ja̰a̰ əda dɔ rɔ̄n tə́ dan ń Jipə kə́ Jerusalem gə̄ əlan̄ ngé tun̄ yá̰a̰ gə̄ ō, ngán Lebi gə̄ ō, kadə̄ reē dəjenən̄ na ké ni i náā wa ní n toó. 20Ni ədadə́ wáńg na ni i Kərist alé, anī nin̄-tél dəjenən̄ na:
21Ní, ḭ̄ i náā tā? Ḭ̄ i Eli a? Ni ədadə́ na:
Mā i ni alé.
Ḭ̄ i nge koō ta kə́ rɔ̄kum ní a?
Anī ni-tél ədadə́ na:
I mā alé. 22Nin̄-tél dəjenən̄ ɓáý to̰ na:
Ḭ̄ i náā á ə́dájí ādə̄ jə-tél kə najə̄ kógə̄ḿ yā kəda ngé gə̄ ń əlan̄jí ní aĺ ḿ. Īkɔ́ ā ə́da na i rí dɔ rɔ̄í tə́? 23Anī ni-tél ədadə́ na:
Mā i ndū nge ń ənī mbēr̄ dəla loo tə́
na kə ī-rāāī róbə yā Kɔ́ɔ̄ɓē kadə̄ ra súmūú#1.23 K. 23: Á̰a̰ī Ij 40.3,
tītə̄ ń Ijai nge koō ta ədań ní.
24I Parijiyḛ gə̄ n əlan̄də́ ní. 25Nin̄-dəjen̄ Ja̰a̰ najə̄ kógə̄ḿ ɓáý to̰, ədan̄ na:
Ba ré ḭ̄ i Kərist aĺ ō, Eli aĺ ō, nge koō ta kə́ rɔ̄kum aĺ ō anī, i tām̄ rí tə́ á ā ī-rāā de gə̄ batém ní? 26Ja̰a̰ tél ədadə́ na:
Mā m̄-rāā de gə̄ batém i kə́ maná, ba deē kógə̄ḿ kə́ ī-ger̄niī alé i dansí tə́ laā. 27Ni a reē gōḿ tə́, ba mā tā a tútə kəlā sākə̄rā kə́ njan tə́ gə̄gē ngóý ní, m-ásə́ tútə alé. 28Yá̰á̰ ní rāā yá̰a̰ i Betani, gidə man̄ Jurdḛ kə́ nú tə́, loo ń Ja̰a̰ a rāā de gə̄ batém tū tə́ ní tə́.
Jeju i Ngōn̄ Batə̄ yā Nə́ɓā
29Teē kə ndɔ̄ kə́ noō anī, Ja̰a̰ a̰a̰ Jeju a reē kə̄ rɔ̄n tə́, anī əda na:
Á̰a̰ī Ngōn̄ batə̄ yā Nə́ɓā, nge kɔr̄ majaĺ yā de kə́ dɔ nang tə́ gə̄. 30Deē ń m-ə́da najə̄ yān na deē kógə̄ḿ kə́ noḿ tə́ a reē gōḿ tə́ noō ní, ni n toó. Tɔdɔ̄ ni i kété noḿ tə́. 31Kété mā m̄-gerə̄n alé, banī m̄-reē rāā de gə̄ batém tə́ i yā kadə̄ ngáń Israel gə̄ ger̄nən̄neé.
32Gō tə́ anī, Ja̰a̰ ɔr̄ najə̄ kə́ kum tə́ ɓáý to̰ əda na:
M-á̰á̰ Ndíĺ ḭḭ dɔ rā̰ tə́ tītə̄ dér beé ba ndi dɔn tə́. 33Kété m̄-gerə̄n alé, ba nge ń əlam̄ rāā de gə̄ batém tə́ kum man̄ tə́ ní ədam̄ na:
Deē ń ā á̰á̰ Ndíĺ jə̄ngā dɔ rā̰ tə́ ndi dɔn tə́ ní, i nge ń a rāā de gə̄ batém kum Ndíĺ kə́ Táĺ tə́ ní. 34Mā m-á̰a̰ ō, m-ə́da i yá̰á̰ kə́ m-á̰a̰ kə kumḿ ō, kadə̄ ni i Ngōn̄ Nə́ɓā.
Ngé ndóō yá̰a̰ yā Jeju kə́ ta kəga dɔ gə̄
35Teē kə ndɔ̄ kə́ noō anī, Ja̰a̰ ra loo kə́ kógə̄ḿ beē nəkɔ́ ń noō tə́ ɓáý kə ngé ndóō yá̰a̰ yān gə̄ jōó. 36Dan ń ni-a̰a̰ Jeju a mān̄ anī əda na:
Á̰a̰ī Ngōn̄ batə̄ yā Nə́ɓā. 37Dan ń ngé ndóō yá̰a̰ yān kə́ jōó gə̄ nge ń toō oōn̄ najə̄ ń ni-əda ní anī, ɔtə unən̄ gō Jeju. 38Jeju tél tūr̄ kumən anī a̰a̰də́ a unən̄ gōn, anī ni-ədadə́ na:
Ā ī-sāāī i rí? Nin̄-tél ədanən̄ na:
Rabi, ī-ndi i rá? Rabi, kə ta ɓē yādə́ ní kumən na i ngoljí. 39Anī Jeju ədadə́ na:
Ī-reēī anī, ā á̰a̰ī. Loo ń noō tə́ nin̄-aw̄n̄, adə̄ a̰ā̰n̄ loo ń ni-ndi tū tə́ ní, ba ndin̄ rɔ̄n tə́ ndɔ̄ ngeé ń noō tə́. Dan ngeé noō tə́ ní loo i ta jī loo sɔl̄.
40Dan de kə́ jōó gə̄ ń oōn̄ najə̄ yā Ja̰a̰ ba unən̄ gō Jeju tə́ ní, nge kə́ kógə̄ḿ i Andəre ngōkó̰o̰ Simo̰ Piyer. 41Deē ń Andəre əngen kété ní i Simo̰, anī ni-əda ngōkó̰o̰n na n-əngen̄ Mesi. Mesi kə ta ɓē yādə́ ní kumən na i Kərist#1.41 Kərist, kumən na i mban̄g ń Nə́ɓā gə̄rān ní. Á̰a̰ī Kərist tū «Kum Najə̄ kə́ Ngón̄g Ngón̄g gə̄» tə́.. 42Ni-aw̄ kə Simo̰ rɔ̄ Jeju tə́. Jeju a̰a̰ Simo̰ anī əda na:
Ḭ̄ i Simo̰ ngōn̄ Ja̰a̰, ba a ɓāríīn̄ na i Kepas, kumən na i Mbal̄.
Jeju ɓāŕ Pilipə ō, Natanayel ō
43Teē kə ndɔ̄ kə́ noō anī, Jeju gḛy kaw̄ Galile. Ni-ənge Pilipə róbó, anī ədan na kə un gōn. 44Pilipə i de kə́ Betsaida, ɓē yā Andəre nin̄ kə Piyer tə́. 45Pilipə ənge Natanayel anī ədan na:
J-ənge nge ń ɔrə̄n̄ najə̄ yān kem makətūbə̄ ndū najə̄ yā Moijə tə́ ō, kem makətūbə̄ yā ngé koō ta gə̄ tə́ ō ní: I Jeju ngōn̄ Jəjep kə́ Najaret.
46Anī Natanayel tél ədan na:
Yá̰á̰ kógə̄ḿ kə́ majə a teē kem ɓē kə́ Najaret tə́ nəkɔ́ a? Anī Pilipə tél ədan na:
Ī-reē á̰a̰ā̰.
47Jeju a̰a̰ Natanayel a reē kə̄ rɔ̄n tə́ anī, ɔr̄ najə̄ yān əda na: Ngōn̄ Israel kə́ rɔ̄kum n toó, i de kə́ gól̄ loo gətóo kemən tə́ bátə́.
48Anī Natanayel dəjen na:
Ī-gerə̄m̄ i loo kə́ rá tə́? Anī Jeju tél ədan na:
Kété pá tá kadə̄ Pilipə ɓāríī dan ń ī-ndiń gíŕ kótōó ɓáý ní, mā m-á̰a̰ī kɔ̄ɔ́.
49Anī Natanayel tél ədan na:
Ngoljí, ḭ̄ i Ngōn̄ Nə́ɓā, ḭ̄ i mban̄g yā ngáń Israel gə̄!
50Jeju tél ədan na:
I tām̄ kəda ń m-ə́daī na m-á̰a̰ī gíŕ kótōó ní n ī-taā kem ní a? Ā á̰á̰ yá̰á̰ kə́ bo tɔȳ nge ń noō gə̄ ɓáý. 51Jeju əda ɓáý to̰ na:
Ādə̄ m-ə́dásí najə̄ kə́ bo ngá̰ý, ā á̰a̰ī ta dɔ rā̰ kə́ teē ō, de kə́ dɔ rā̰ tə́ gə̄ yā Nə́ɓā kə́ a alə̄n̄ kə̄ dɔɔ́ ō, a risən̄ ō, dɔ Ngōn̄ Deē tə́#1.51 K. 51: Á̰a̰ī Tkg 28.12.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;