Parallel
24
Jeju ndól̄ bəlo yo tə́
(Á̰a̰ī Mat 28.1-10; Mark 16.1-8; Ja̰a̰ 20.1-10)
1Kə ndɔ̄ *dəmásə ta gír loo tə́ ɓatə anī, dəyá̰ gə̄ ní aw̄n̄ dɔ ɓádə Jeju tə́ kə ítər kə́ yā rāā dɔ nīń tə́ gə̄ ń əndān̄ dɔ danaá ní. 2Nin̄-a̰a̰n̄ mbal̄ ń utə̄n̄neé ta bāá yo ní i kə́ ndūbə̄rū kɔ̄ɔ́ ta tə́. 3Ba dan ń udən̄ bəloó anī, əngen̄ dā̰ rɔ̄ Kɔ́ɔ̄ɓē Jeju alé. 4Nin̄-nda sitə̄n̄ sata, gerə̄n̄ yá̰á̰ kə́ yā gír̄ kəndā dɔ tə́ alé, anī de gə̄ jōó kə́ o̰o̰n̄ kūbə̄ kə́ ndə́lē pir pir gə̄ teē ran̄ nodə́ tə́. 5Ɓōĺ rāādə́ ngá̰ý adə̄ əlan̄ dɔdə́ nang tə́ kɔ̄ɔ́, anī de gə̄ ní ədan̄də́ na:
I tām̄ rí tə́ á ā ī-sāāī nge ń ndi kə kumneé ní dan de kə́ koy gə̄ tə́? 6Ni i laā alé, ni-ndól̄ kɔ̄ɔ́. Ādə̄ əga kemsí dɔ najə̄ gə̄ ń ni-ɔr̄ sesí tə́ dan ń ni i Galile ɓáý ní. 7Ni-əda na i gáŕ kadə̄ əlan̄ Ngōn̄ Deē jī ngé rāā majaĺ gə̄ tə́ ō, kadə̄ a əndanən̄ kə máyá̰ tū kāgə̄ kə́ dēsə́ tə́ ō, i gáŕ kadə̄ a ndól̄ ndɔ̄ kə́ nge ko̰ mətá tə́ ō.
8Loo ń noō tə́ anī, əga kemdə́ dɔ najə̄ gə̄ ní tə́. 9Dan ń dəyá̰ gə̄ ní télən̄ dɔ bāá yo tə́ anī, ɔjən̄ ngé kə́ kutə gidə i kógə̄ḿ gə̄ ō, gotə madə̄də́ gə̄ malang ō, gotə yá̰a̰ gə̄ ń noō malang. 10Dəyá̰ gə̄ ní i Mari kə́ Magədala ō, Jan ō, Mari kə́ kó̰o̰ Jakə ō. Dəyá̰ madə̄də́ kə́ rang gə̄ ń i sedə́ ní ədan̄ ngámbang kəla gə̄ gotə yá̰a̰ gə̄ ní ō. 11Ba nin̄-a̰a̰n̄ ta kumdə́ tə́ i najə̄ kə́ kanjə̄ kumən gə̄, adə̄ taān̄ kem alé. 12Banī Piyer ḭḭ a̰ȳ ngɔ̄də̄ aw̄ dɔ ɓádə́ tə́, ba dan ń əga kumən kə̄ kem bəloó anī, a̰a̰ i kūbə̄ gə̄ tá ngóy. Yá̰á̰ ní ɔr kumən nəkɔ́ ngá̰ý, ba tél aw̄ ɓēé.
Ngé ndóō yá̰a̰ gə̄ jōó aw̄n̄ kə̄ ɓēé Emaus
(Á̰a̰ī Mark 16.12-13)
13Ndɔ̄ nəkɔ́ ń noō tə́, ngé ndóō yá̰a̰ gə̄ jōó a aw̄n̄ kə̄ ɓē kógə̄ḿ kə́ rīn na i Emaus tə́. Kḭḭ *Jerusalem yā kaw̄ tū tə́ deē a njə̄rā kum mbang jōó. 14Nin̄ a ɔrə̄n̄ najə̄ kə naá dɔ yá̰a̰ gə̄ malang ń rāān̄ yá̰á̰ tə́ ní. 15Ba dan ń a ɔrə̄n̄ najə̄ ō, a nējə̄n̄ naā najə̄ ō anī, Jeju nəkɔ́ reē əngedə́, ba njə̄rā sedə́. 16Ba yá̰á̰ kógə̄ḿ ənī til ta kumdə́ tə́ adə̄ ger̄nən̄ alé. 17Anī ni ədadə́ na:
Najə̄ nəkɔ́ ń ā ī-njə̄rāī ā ɔ̄rī toó i najə̄ rí?
Loo ń noō tə́ nin̄-tél dəban̄, ba a̰a̰nən̄ kə dɔ kumdə́ kə́ nel̄də́ alé. 18Nge kógə̄ḿ kə́ dandə́ tə́ kə́ rīn na i Kəleopas tél ədan na:
Ḭ̄ ngóy n i de kə́ *Jerusalem kə́ ger̄ gō yá̰a̰ gə̄ ń rāān̄ yá̰a̰ kemeé kem ndɔ̄ gə̄ ń toō tə́ aĺ ní? De kə́ rang kə́ ger̄ gō yá̰a̰ gə̄ ń toō aĺ bátə́ gətóo. 19Jeju tél dəjedə́ ké i yá̰á̰ rí gə̄ wa. Anī nin̄-tél ədanən̄ na:
Yá̰a̰ gə̄ ń reēn̄ dɔ Jeju kə́ *Najaret kə́ *nge koō ta, kə́ rāā kəla kə tɔ́gɔ́ ō, ɔr̄ najə̄ kə tɔ́gɔ́ ō, ta kum Nə́ɓā tə́ ō, ta kum ngán *Israel gə̄ tə́ malang ō ní, ḭ̄ ōō aĺ a? 20Yá̰a̰ gə̄ ń ngol gə̄ yājí kə́ dɔ *ngé tun̄ yá̰a̰ gə̄ tə́ kə ngār yājí gə̄ rāān̄ seneé, əlanən̄ jī de gə̄ tə́ kadə̄ gāngə̄n̄ sarya yo dɔn tə́ ō, əndanən̄ kə máyá̰ tū kāgə̄ kə́ dēsə́ tə́ ō ní, ḭ̄ ōō aĺ a? 21Jḭḭ ní, j-əndā kemjí dɔn tə́ kadə̄ i ni n a gān̄g dɔ Israel ní. Ba yá̰á̰ kógə̄ḿ ɓáý to̰ dɔ yá̰a̰ gə̄ ń toō tə́ malang ní, ń toō i ndɔ̄ kə́ nge ko̰ mətá n yá̰a̰ gə̄ ń toō rāāń yá̰á̰ ní. 22Banī dəyá̰ kə́rēý gə̄ kə́ ngé yājí rāān̄ yá̰á̰ kə́ ɔr kumjí ngá̰ý, nin̄-teēn̄ kə gír looí ɓatə aw̄n̄ dɔ ɓádə́ tə́, 23anī əngen̄ nīnə́n alé, ba tél reē ədan̄jí na *de kə́ dɔ rā̰ tə́ gə̄ na ndɔ̄bə̄n̄də́, ba ədan̄də́ na ni na i kə kumneé. 24De kə́rēý gə̄ kə́ danjí tə́ aw̄n̄ dɔ ɓádə́ tə́ anī, əngen̄ yá̰a̰ gə̄ ní tītə̄ ń dəyá̰ gə̄ ədan̄neé ní ō, ba ngarān̄g kumən nəkɔ́ tá a̰a̰nən̄ alé.
25Anī Jeju ədadə́ na:
Sḭḭ̄ ní kur̄ dɔsí gətóo, tá ɔ́riī bā̰ā̰ ngá̰ý loo taā kem yá̰a̰ gə̄ malang ń *ngé koō ta gə̄ ədan̄ tə́ ní. 26I gáŕ kadə̄ *Kərist a a̰a̰ tápə̄ ń toō yā kudəń kem *kɔsə gɔn yān tə́ ní ī-gerī aĺ a?
27Loo ń noō tə́ anī, ni-əla gír dɔ najə̄ yā Moijə tə́ bátə́ gāngəń dɔ najə̄ yā *ngé koō ta gə̄ malang tə́, a ɔrə̄ńdə́ kum yá̰a̰ malang kə́ ɔjə dɔn ń ndangən̄ kem makətūbə̄ tə́ ní.
28Dan ń əndān̄ dɔ ɓē ń a aw̄n̄ kə̄ tū tə́ ní ngɔr anī, Jeju rāā tītə̄ kə́ a aw̄ i kə̄ sa̰y ngá̰ý ɓáý beé. 29Ba nin̄-əhɔnən̄ mbā ədanən̄ na kə ndi sedə́ tɔdɔ̄ loo sɔl̄ kɔ̄ɔ́ ō, mbang na a aw̄ i kə̄ kuduú ō. Adə̄ ni udə aw̄ ndi sedə́. 30Ba dan ń ni-ndi sedə́ ta yá̰a̰ kəsa tə́ anī, un mápa ndadə̄ Nə́ɓā dɔ tə́, gō tə́ ɓáa tetə naā tə́ ba adə̄də́. 31Loo ń noō tə́ kumdə́ teē adə̄ tél ger̄nən̄. Ba ni-tél sində̄ kɔ̄ɔ́ ta kumdə́ tə́. 32Anī nin̄-tél a ədan̄ naā na:
Dan ń ni a ɔr̄ najə̄ sejí róbó ō, a ɔr̄jí kum yá̰a̰ gə̄ kə́ ndangən̄ kem makətūbə̄ gə̄ tə́ ō ní, kemjí təngājí piling piling aĺ a?
33Kə́ dɔ nja tə́ beē, nin̄-télən̄ dɔ tə́, aw̄n̄ kə́ *Jerusalem gogə́, ba əngen̄ ngé kə́ kutə gidə i kógə̄ḿ gə̄ ō, madə̄də́ kə́ sedə́ gə̄ ō, kə́ kánə̄n̄ naā ndin̄. 34Nin̄ ngeé ń toō ədan̄də́ na Kɔ́ɔ̄ɓē na ndól̄ rɔ̄kum adə̄ Simo̰ na a̰a̰n kə kumneé ō.
35Anī nin̄ kə́ jōó gə̄ ní ɔrə̄n̄də́ gotə yá̰á̰ ń rāādə́ róbó ní ō, loo ger̄ ń gerə̄n̄neé Jeju loo tetə mápá tə́ ní ō.
Jeju teē hɔy kə̄ rɔ̄ ngé ndóō yá̰a̰ yān gə̄ tə́
(Á̰a̰ī Mat 28.16-20; Mark 16.14-18; Ja̰a̰ 20.19-23; Kəla 1.6-8)
36Nin̄ a ɔrə̄n̄ najə̄ kə tadə́ tə́ ɓáý anī, Jeju nəkɔ́ teē ra dandə́ tə́, ba ədadə́ na:
Ādə̄ lɔm i sesí!
37Kə̄ngā sāā gān̄gdə́ kɔ̄ɔ́ ō, ɓōĺ asədə́ nák ō, tɔdɔ̄ ɔjən̄neé na i ndíĺ deē kógə̄ḿ. 38Ba Jeju ədadə́ na:
Ángalsí ndi kə gōó to̰ alé i najə̄ rí tə́? Kemsí a tɔ́sə̄sí i tām̄ rí tə́? 39Á̰a̰ī jīḿ gə̄ kə njaḿ gə̄. I mā nəkɔ́ n m̄-ra toó. Ɔ́dəmī, á̰a̰ī tɔdɔ̄ ndíl aw̄ kə dā̰ rɔ̄neé ō, kə kə̄ngāneé ō tītə̄ ń mā m-āwń toō alé.
40Dan ń ni a əda tītə̄ ń noō ní anī, ɔjədə́ jīn gə̄ kə njan gə̄. 41Banī taān̄ kem aĺ ɓáý, tām̄ rɔ̄nel̄ asədə́ nák ō, ɔr kumdə́ ngá̰ý ō, anī Jeju dəjedə́ na ké yá̰á̰ kógə̄ḿ kə́ yā kəsa gətóo laā wa.
42Nin̄-adə̄nən̄ kānjə̄ kə́ sū, 43anī ni-taā ba əsa ta kumdə́ tə́. 44Gō tə́ anī, ni-ədadə́ na:
Najə̄ gə̄ ń m-ə́dásí dan ń mā i sesí ní n toó: I gáŕ kadə̄ m̄-tɔ̄l̄ ta yá̰a̰ malang ń i kə́ ɔjə dɔḿ mā kem makətūbə̄ *ndū najə̄ yā Moijə tə́ ō, yā *ngé koō ta gə̄ tə́ ō, kem makətūbə̄ Pā gə̄ tə́ ō ní.
45Loo ń noō tə́ ni-rāā adə̄ gerə̄n̄ kum yá̰a̰ gə̄ ń ndangən̄ kem makətūbə̄ gə̄ tə́ ní, 46ba ədadə́ na:
Ndangən̄ kem makətūbūú tītə̄ ń toō beé na *Kərist a̰a̰ tápə̄ ō, a ndól̄ dan de kə́ koy gə̄ tə́ ndɔ̄ kə́ nge ko̰ mətá tə́ ō, 47na a ənīn̄ mbēr̄ kə rīneé yā kadə̄ nápar de gə̄ malang kə tūrə̄n̄ háĺdə́ kadə̄ Nə́ɓā māȳń rɔ̄n dɔdə́ tə́ ō, ba a əlan̄ gír na i dɔ ɓē kə́ *Jerusalem tə́. 48Sḭḭ̄ i de kə́ kum tə́ gə̄. 49Ba mā tā a, m-ā m-ə́la kə nge ń Bɔbə́ḿ ənī míndən dɔ tə́ yā kadə̄sí ní, adə̄ a reē dɔsí tə́. Ní, sḭḭ̄ ī-ndiī kem ɓēé laā bátə́ kadə̄ Nə́ɓā əlań tɔ́gə́ kə́ dɔɔ́ kūbə̄ tə́ rɔ̄sí tə́.
Jeju tél aw̄ dɔ rā̰ tə́
(Á̰a̰ī Mark 16.19-20, Kəla 1.9-11)
50Gō tə́ anī, ni-ɔydə́ gōn tə́, ba aw̄n̄ kumdə́ kə́ Betani. Loo ń noō tə́ ni-ɔy jīn kə̄ dɔɔ́ ba tɔ́r̄ tan dɔdə́ tə́. 51Ba dan ń ni a tɔ́r̄ tan dɔdə́ tə́ tītə̄ ń noō ní anī, ɔr̄ rɔ̄n rɔ̄də́ tə́ ba aw̄n̄ seneé dɔ rā̰ tə́. 52Nin̄-ɔsən̄ nodə́ nang tə́ non tə́, ba télən̄ kə rɔ̄nelēé ngá̰ý aw̄n̄ *Jerusalem gogə́. 53Nin̄-ndin̄ kem *kújə yā Kɔ́ɔ̄ɓē tə́ kə dɔ ndɔ̄ gə̄ yā kɔr ta Nə́ɓā.