Zjevení Janovo 8
BKR
8
1A když otevøel peèet sedmou, stalo se na nebi mlèení, jako za pùl hodiny. 2I vidìl jsem sedm andìlù, kteøíž stojí pøed oblièejem Božím, jimž dáno sedm trub. 3A jiný andìl pøišel a postavil se pøed oltáøem, maje kadidlnici zlatou. I dáni jsou jemu zápalové mnozí, aby je obìtoval s modlitbami všechnìch svatých na oltáøi zlatém, kterýž jest pøed trùnem. 4I vstoupil dým zápalù s modlitbami svatých z ruky andìla až pøed oblièej Boží. 5I vzal andìl kadidlnici, a naplnil ji ohnìm s oltáøe, a svrhl ji na zem. I stalo se hromobití, a hlasové, a blýskání, i zemì tøesení. 6A tìch sedm andìlù, kteøíž mìli sedm trub, pøipravili se, aby troubili. 7I zatroubil první andìl, a stalo se krupobití a oheò smíšený se krví, a svrženo jest to na zem. A tøetí díl stromù shoøel, a všecka tráva zelená spálena jest. 8Potom zatroubil druhý andìl, a uvržena jest do moøe jako hora veliká ohnìm hoøící. I uèinìn jest krví tøetí díl moøe. 9A zemøel v moøi tøetí díl stvoøení tìch, kteráž mìla duši, a tøetí díl lodí zhynul. 10A vtom tøetí andìl zatroubil, i spadla s nebe hvìzda veliká, hoøící jako pochodnì, a padla na tøetí díl øek a do studnic vod. 11A jméno hvìzdy té bylo Pelynek. I obrátil se tøetí díl vod v pelynek, a mnoho lidí zemøelo od tìch vod, nebo byly zhoøkly. 12Potom ètvrtý andìl zatroubil, i udeøena jest tøetina slunce, a tøetina mìsíce, a tøetí díl hvìzd, takže se tøetí díl jich zatmìl, a tøetina dne nesvítila, a též podobnì i noci. 13I vidìl jsem a slyšel andìla jednoho, an letí po prostøedku nebe, a praví hlasem velikým: Bìda, bìda, bìda tìm, kteøíž pøebývají na zemi, pro jiné hlasy trub tøí andìlù, kteøíž mají troubiti.