Zjevení Janovo 12
BKR
12
1I ukázal se div veliký na nebi: Žena odìná sluncem, pod jejímiž nohama byl mìsíc a na jejíž hlavì byla koruna dvanácti hvìzd. 2A jsuci tìhotná, køièela, pracujici ku porodu a trápìci se, aby porodila. 3I vidín jest jiný div na nebi. Nebo aj, drak veliký ryšavý ukázal se, maje hlav sedm a rohù deset, a na tìch hlavách svých sedm korun. 4Jehož ocas strhl tøetinu hvìzd s nebe, a svrhl je na zem. Ten pak drak stál pøed ženou, kteráž mìla poroditi, aby hned, jakž by porodila, syna jejího sežral. 5I porodila syna pacholíka, kterýž mìl spravovati všecky národy prutem železným. I vytržen jest syn její k Bohu a k trùnu jeho. 6A žena utekla na poušꜜ, kdež mìla místo od Boha pøipravené, aby ji tam živili za dnù tisíc dvì stì a šedesát. 7I stal se boj na nebi: Michal a andìlé jeho bojovali s drakem, a drak bojoval i andìlé jeho. 8Ale nic neobdrželi, aniž jest nalezeno více místo jejich na nebi. 9I svržen jest drak ten veliký, had starý, jenž slove ïábel a satanáš, kterýž svodí všecken okršlek svìta; svržen jest, pravím, na zem, i andìlé jeho s ním svrženi jsou. 10A uslyšel jsem hlas veliký, økoucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratøí našich, kterýž žaloval na nì pøed oblièejem Boha našeho dnem i nocí. 11Ale oni zvítìzili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo svìdectví svého, a nemilovali duší svých až do smrti. 12Protož veselte se nebesa, a kteøíž pøebýváte v nich. Bìda tìm, jenž pøebývají na zemi a na moøi; nebo ïábel sstoupil k vám, maje hnìv veliký, vìda, že krátký èas má. 13A když uzøel drak, že jest svržen na zem, honil ženu tu, kteráž porodila toho pacholíka. 14Ale dána jsou ženì dvì køídla orlice veliké, aby letìla od tváøi hada na poušꜜ, na místo své, kdež by ji živili do èasu a èasù, a do pùl èasu. 15I vypustil had z úst svých po ženì vodu jako øeku, aby ji øeka zachvátila. 16Ale zemì pomohla ženì; neb otevøela zemì ústa svá a požøela øeku, kterouž vypustil drak z úst svých. 17I rozhnìval se drak na tu ženu, a šel bojovati s jinými z semene jejího, kteøíž ostøíhají pøikázání Božích a mají svìdectví Ježíše Krista. 18I stál jsem na písku moøském.