2 Letopisu 1
BKR
1
1Když se pak zmocnil Šalomoun syn Davidùv v království svém, a Hospodin Bùh jeho byl s ním, a zvelebil ho náramnì: 2Tedy rozkázal Šalomoun všemu Izraelovi i hejtmanùm, setníkùm i soudcùm, i všechnìm knížatùm nade vším Izraelem, i pøednìjším v èeledech otcovských. 3I bral se Šalomoun a všecko to shromáždìní s ním na výsost, kteráž byla v Gabaon; nebo tam byl stánek shromáždìní Božího, kterýž byl udìlal Mojžíš služebník Hospodinùv na poušti. 4(Truhlu pak Boží pøivezl byl David z Kariatjeharim, pøipraviv jí místo; nebo byl rozbil jí stan v Jeruzalémì.) 5A oltáø mìdìný, kterýž byl udìlal Bezeleel syn Uri, syna Hur, byl tam pøed stánkem Hospodinovým, kdež hledal ho Šalomoun i všecko to shromáždìní. 6I obìtoval tam Šalomoun pøed Hospodinem na oltáøi mìdìném, kterýž byl pøed stánkem úmluvy, a obìtoval na nìm tisíc zápalù. 7Té noci ukázal se Bùh Šalomounovi, a øekl jemu: Žádej, zaè chceš, a dám tobì. 8I øekl Šalomoun Bohu: Ty jsi uèinil otci mému Davidovi milosrdenství veliké, mne jsi též ustanovil králem místo nìho. 9Již tedy, Hospodine Bože, budiž stálé slovo tvé mluvené s Davidem otcem mým; nebo ty jsi mne ustanovil za krále nad lidem tak mnohým, jako jest prachu zemského. 10Protož dej mi moudrost a umìní, aꜜbych vycházeti mohl pøed lidem tímto i vcházeti. Nebo kdož by mohl souditi tento lid tvùj tak mnohý? 11Tedy odpovìdìl Bùh Šalomounovi: Proto že bylo to v srdci tvém, a nežádal jsi bohatství, ani zboží, ani slávy, ani bezživotí tìch, jenž tebe nenávidí, aniž jsi také za dlouhý vìk žádal, ale žádal jsi sobì moudrosti a umìní, abys soudil lid mùj, nad nímž jsem tì ustanovil za krále: 12Moudrost a umìní dáno jest tobì, k èemužꜜ pøidám i bohatství a zboží, i slávy, tak že žádný z králù, kteøíž byli pøed tebou, nebyl tobì rovný, aniž bude po tobì takového. 13I navrátil se Šalomoun s výsosti, kteráž byla v Gabaon, do Jeruzaléma, od stánku úmluvy, a tak kraloval nad Izraelem. 14Nashromáždil pak Šalomoun vozù a jezdcù, a mìl tisíc a ètyøi sta vozù, a dvanácte tisíc jezdcù, kteréž rozsadil do mìst vozù, a pøi králi v Jeruzalémì. 15I složil král støíbra a zlata v Jeruzalémì jako kamení, a døíví cedrového jako planého fíkoví, kteréž roste v údolí u velikém množství. 16Pøivodili také Šalomounovi konì z Egypta a koupì rozlièné; nebo kupci královští brávali koupì rozlièné za slušnou mzdu. 17A vycházejíce, vodívali spøež vozníkù z Egypta za šest set lotù støíbra, konì pak za pùl druhého sta. A tak všechnìm králùm Hetejským i králùm Syrským oni dodávali.