ዮሃኒሳ 1
GMVNT
1
1ቃላይ ካሴ ኮይሮ ዴስ። ቃላይካ ፆሳ ኣቻን ዴስ። ሄ ቃላይካ ፆሳ። 2ኢዚ ኮይሮ ፆሳ ኣቻን ዴስ። 3ሜꬌቴꬂ ዉሪ ኢዛን ሜꬌቲዴስ። ሜꬌቲዳዛን ኢዚ ባይንዳ ሜꬌቲዳይ ኢሲናካ ዱኩ። 4ዴዖይ ኢዛን ዳዉስ። ሃና ዴዖያ ኣሳስ ፖዖ። 5ፖዖይ ꬉማን ፖዒሴስ። ꬉማይ ፖዖ ሙሌካ ፆኔና።
6ፆሳፌ ኪቴቲዳ ዮሃኒሳ ጌቴቲዛ ኢሳዴይ ዴስ። #ማቶ 3፡1፤ ማር 1፡4፤ ሉቃ 3፡1-2 7ኢዛ ማርካቴꬃን ኣሲ ዉሪ ኣማናና ማላ ፖዖስ ማርካ ጊዲ ዪዴስ። 8ኢዚ ፖዖ ጊሽ ማርካታና ዪዴስ ኣቲን ኢዚ ባ ሁዔስ ፖዖ ጊዴና። 9ኣሳ ኡባስ ፖዖ ኢሚዛ ቱሙ ፖዖይ ሃይሳ ሃ ኣላሜዛን ዬሱሳን ዴስ።
10ቃላይካ ካሴ ኣላሜን ዴስ። ኣላሜይካ ሜꬌቲዳይ ኢዛና። ጊዶ ኣቲን ኣላሜይ ኢዛ ኤሪቤና። 11ኢዚ ባ ባጋታኮ ዪን ኢዛ ባጋቲ ኢዛ ኤኪቤቴና። 12ጊዶ ኣቲን ኢዛ ኤኪዳይቲ ኢዛ ሱንꬃን ኣማኒዳይቲ ኢስቲ ፆሳ ናይታ ጊዳና ማላ ማታ ኢስታስ ኢሚዴስ። 13ኢስቲካ ፆሳ ናይታ ጊዲዳይ ፆሳፌ ዬሌቲዳ ጊሽ ኣቲን ኣሳ ዜሬꬃፌ ሄሲካ ኣሳ ዎጋን ዎይኮ ኣሾ ሼኔን ጊዴና።
14ቃላይካ ኣስ ጊዲዴስ። ፆሳ ኪያቴꬃኒኔ ቱማን ኩሚዲ ኑናን ኣቂዴስ፤ ኢሲ ናስ ኣዋ ማታን ዲዛ ቦንቾ ሚሳቲዛ ኢዛ ቦንቾ ኑ ቤይዶስ።
15ዮሃኒሲካ “ታፔ ጉዬራ ዪዛይሲ ታፔ ኣꬌስ። ጋሶይካ ኢዚ ታፔ ካሴካ ዴስ ጋዳ ታ ኢንቴስ ዮቲዳይሲ ሄኮ ሃይሲ ኢዛኮ!” ጊ ማርካቲዴስ።
16ኢዛ ኩሜꬃ ኪያቴꬃን ኑ ዉሪ ኪያቴꬃ ቦላ ኪያቴꬅ ኤኪዶስ። 17ዎጋይ ሙሴ ባጋራ ኢሜቲዴስ፤ ኪያቴꬂኔ ቱማይ ጊዲኮ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኑስ ዪዴስ። 18ፆሴ ቤዪዳይ ኦኒካ ባዋ። ጊዶ ኣቲን ፆሳ ኣዋ ማታን ዲዛ ፆሳ ና ኢሶይ ፃላላ ኢዛ ቆንጪሲዴስ።
ፃማቂዛ ዮሃኒሳ ማርካቴꬅ
(ማቶ 3፡1-12፤ ማር 1፡1-8፤ ሉቃ 3፡15-17)
19ኣይሁዳታ ዳናቲ ዬሩሳላሜፔ ቄሴታኔ ሌዌ ናይታ ዮሃኒሳኮ ኪቲዲ “ኔ ኦኔ?” ጊዲ ኦይቺሺን፥
20ዮሃኒሲ “ታኒ ኪርስቶሳ ጊዲኬ” ጊዲ ጌሺ ማርካቲዴስ ኣቲን ማርካታናስ ኢፂቤና።
21ኢስቲካ “ሂስቲን ኔ ኦኔ? ኔ ኤላሳ?” ጊዲ ኦይቺዳ። ኢዚካ “ጊዲኬ” ጊዲ ኢስታስ ዛሪዴስ። ኢስቲካ “ኢዚ ያና ጌቴቲዳ ናቤይ ኔኔ?” ጊዳ። ኢዚካ “ኣካይ ታና ጊዲኬ” ጊዴስ። #ሚል 4፡5፤ ዛሬ 18፡15-18
22ኢስቲ ቃስ “ሂስቲን ኔ ኦኔ? ኑና ኪቲዳ ኣሳስ ኑ ዮታና ማላ ኔ ኔና ኦና ጋይ?” ጊዳ። 23ኢዚካ “ናቤ ኢሳያሲ ዮቲዳ ማላ ታኒ ‘ፆሳ ኦጌ ሱሪሲቴ’ ጊሼ ባዞ ቢታን ዋሲዛዴ ቃላ ጊሪሳ” ጊዴስ #ኢሳ 40፡3
24ፋርሳዌታፔ ኪቴቲዳ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ 25ሄሳ ጊሽ “ኔ ፆሲ ኪቲዳዴ ዎይኮ ቡሮ ያና ጌቴቲዳ ናቤይ ኔና ጊዶንታ ጊዲኮ ሂስቲን ኣዛስ ኑና ፃማቃይ?” ጊዲ ኢዛ ኦይቺዳ።
26ዮሃኒሲካ ኢስታስ “ታ ሃꬃን ፃማቃይስ፤ ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ኤሮንታዴይ ኢንቴ ጊዶን ኤቂዴስ። 27ታፔ ጉዬራ ያናይሲ ኢዛ። ታ ኢዛ ጫማ ቃሾ ቢርሻናስ ቤሲዛዴ ጊዲኬ” ጊዴስ።
28ሃይሲ ዉሪ ሃኒዳይ ዮሃኒሲ ፃማቂዛ ዮርዳኖሴ ሻፋፔ ሄ ፒንꬃን ዲዛ ቢታኒያ ጌቴቲዛ ካታማና።
ፆሳ ዶርስ
29ዎንቴꬃ ጋላስ ዮሃኒሲ ዬሱሲ ባኮ ዪሺን ቤዪዲ “ዴሬ ናጋራ ቢታፌ ዲጋና ፆሳ ዶርሲ ሄኮ ሃይሲች! 30‘ታፔ ጉዬራ ያናይሲ ኢዚ ታፔ ካሴካ ዲዛ ጊሽ ታፔ ኣꬌስ’ ጋዳ ታ ኢንቴስ ዮቲዛይ ሃይሲች! 31ታካ ታ ባጋራ ኢዛ ኤራቤኬ ሺን ጊዲኮካ ኢዚ ኢስራዔሌ ዴሬስ ቆንጫና ማላ ታ ሃꬃን ፃማቃሼ ያዲስ” ጊዴስ።
32ካሌꬂዲካ ዮሃኒሲ ሂዝጊ ማርካቲዴስ “ፂሎ ኣያናይ ሃራጴ ካፎ ሚሳትዲ ሳሎፔ ዎꬊሺኒኔ ኢዛ ቦላ ኡቲሺን ቤያዲስ። 33ታ ታ ባጋራ ኢዛ ኤሪኬ ሺን ታ ሃꬃን ፃማቃና ማላ ታና ኪቲዳዴይ ‘ፂሎ ኣያናይ ኢዛ ቦላ ዎꬊ ሼምፒሺን ኔ ቤያናዴይ ፂሎ ኣያናን ሜጫናይ ኢዛ’ ጊዲ ታስ ዮቲዴስ። 34ታካ ሄሳ ቤያዲስ። ሄሳ ጊሽ ኢዚ ፆሳ ና ጊዲዳይሳ ታ ማርካታይስ” ጊዴስ።
ኮይሮ ዬሱሳ ካሊዳይታ
35ዎንቴꬃ ጋላስ ዮሃኒሲ ባና ካሊዛ ናምዓታራ ሄን ኤቂዴስ። 36ዬሱሲ ኢዛ ኣቻራ ኣꬊሺን ዮሃኒሲ ቤዪዲ “ፆሳ ዶርሲ ሄኮ ሃይሲች!” ጊዴስ።
37ዮሃኒሳ ካሊዛ ናምዓቲ ሄሳ ሲይዲ ዬሱሳ ካሊዳ። 38ኢስቲ ኢዛ ካሊሺን ዬሱሲ ጉዬ ዩይ ፄሊዲ “ኣይ ኮዬቲ?” ጊዴስ። ኢስቲካ “ኣስታማሬ! ኔ ዱሳሶይ ኣዋ?” ጊዳ።
39ኢዚካ ኢስታ “ሃ ዪዲ ቤይቴ” ጊዴስ። ሄሳ ጊሽ ቢዲ ኢዚ ኣዋን ዲዛኮ ቤዪዳኔ ሄ ጋላስ ኢዛራ ኢሲፌ ፔዒዳ። ዎዴይካ ጌዴ ታሙ ሳቴሶ ቢዴስ።
40ዮሃኒሲ ዮቲዳ ቃላ ሲይዲ ዬሱሳ ካሊዳ ናምዓታፔ ኢሶይ ሲሞና ጴፅሮሳ ኢሻ ኢንዲራሳ። 41ኢንዲራሲ ኮይሮ ባ ኢሻ ሲሞናኮ ቢዲኔ “ፆሲ ኪቲዳ ኪርስቶሳ ኑ ዴሚዶስ!” ጊዴስ። 42ሄሳፌ ጉዬ ኢንዲራሲ ሲሞና ዬሱሳኮ ኤኪ ዪዴስ።
ዬሱሲካ ኢዛ ቲሺ ሂስቲ ፄሊዲ “ሃይሶ! ኔ ዮና ና ሲሞና፤ ሃይሳፌ ጉዬ ኔ ኬፋ ጌቴታና።” ኬፋ ጉሲ ጴፅሮሳ ጉሳ ዎይኮ ዛላ ሹች ጉሳ።
ዬሱሲ ፒሊጶሳኔ ናቲናዔሌ ፄይጊዴስ
43ዎንቴꬃ ጋላስ ዬሱሲ ጋሊላ ባናስ ኮይዴስ። ፒሊጶሳካ ዴሚዲ “ታና ካላ” ጊዴስ። 44ፒሊጶሲካ ኢንዲራሳ ማላኔ ጴፅሮሳ ማላ ቤቴሳይዳ ካታማ ኣሳ። 45ፒሊጶሲ ናቲናዔሌ ዴሚዲ “ሙሴይ ዎጋ ማፃፋን ቃሴ ናቤቲካ ቡሮፔ ሃናናይሳ ዮቲዛ ባ ማፃፋታን ኢዛ ጊሽ ፃፊዳ ኣዴዛ ኑ ዴሚዶስ። ኢዚካ ዮሴፌ ና ናዚሬቴ ዬሱሳኮ!” ጊዴስ።
46ናቲናዔሌይ ቃስ “ናዚሬቴፔ ሎዖ ሚሺ ቤቲ ኤሪዜ?” ጊ ኦይቺን ፒሊጶሲ ኢዛ “ሃ ያዳ ቤያ” ጊዴስ። 47ናቲናዔሌይ ዬሱሳ ቤያና ዪሺን ዬሱሲ ቤዪዲ ኢዛ “ሄኮ! ጌኔይ ባይንዳ ቱሙ ኢስራዔሌ ኣሳ!” ጊዲ ኢዛ ጊሽ ዮቲዴስ።
48ናቲናዔሌይካ ዛሪዲ “ታና ዎስታ ኤራዲ?” ጊ ኦይቺን ዬሱሲካ “ፒሊጶሲ ኔና ፄይጋናፔ ካሴ ባላሴ ሚꬃ ጋርሳን ኔ ዲሺን ታ ኔና ቤያዲስ” ጊ ዛሪዴስ። 49ናቲናዔሌይ “ኣስታማሬ! ኔ ፆሳ ና፤ ኔ ኢስራዔሌ ካዎ” ጊዴስ።
50ዬሱሲካ ኢዛስ “ኔ ኣማኒዳይ፤ ታ ኔና ‘ባላሴ ሚꬃ ጋርሳን ቤያዲስ’ ጊዳ ጊሼ? ኔ ቡሮ ሄሳፌ ኣꬊዛ ዳሮ ሚሽ ቤያና። 51ጉጂዲካ ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ቡሮ ሳሎይ ዶዬቲን ፆሳ ኪታንቻቲ ኣሳ ና ቦላ ዎꬊሺኒኔ ኬዚሺን ኢንቴ ቤያና” ጊዴስ። #ሜꬌ 28፡12
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.Learn More About ኦራ ጫቆ ማፃፋ ጋሞ