Juan 1
PRFNT

Juan 1

1
En Upos nen Biyag
1Sapul pa ten sapul ay ked dán en Upos, kaguman nen Diyos en Upos, sakay en Upos ay siya dán en Diyos. 2Sapul pa ten sapul ay kaguman dán siya nen Diyos. 3Linalang en atanan bagay a ten pamamag-itan na, sakay awan ti linalang a bakán a ten pamamag-itan na. 4En Upos en paggubwatan ni biyag, sakay iyád a biyag ay nangatád ti demlag ten tolay. 5Iyád a demlag ay magdemlag ten kadiklámman, sakay awan iyád madaig nen diklám.
6Nadid, tehud a essa a lállaki a inutusan en Diyos, en ngaran na ay ti Juan. 7Pinaangay na ti Juan ten tolay hidi, inutusan siya tánni ipahayag na en tungkul ten demlag, tánni sumampalataya en atanan a tolay. 8Bakán a ti Juan en demlag, nan inutusan siya tánni mángpahayag ni deya en demlag. 9En tunay a demlag a mangdemlag ten atanan a tolay ay dumemát ti munduwiday.
10Dummemát en Upos ti munduwiday, peru awan siya tinenggi ni munduwiday maski ni linalang i munduwiday ten pamamag-itan na. 11Ummangay siya ten sadili na a banuwan, peru awan siya tinanggap nen kabanuwan na hidi. 12Peru en atanan a nangtanggap sakay summampalataya dikona ay inátdenan na ti karapatan a magin anak nen Diyos. 13Nagin anak ngani hidi nen Diyos bakán a ten pamamag-itan nen pisikal a kákkeenak oni gapu ten kagustuwan nen tolay, nan gapu ten kaluuban nen Diyos.
14En Upos ay nagin tolay sakay nákpágyan dikomi. Netan mi en kaluwalhatian na bilang bugtung a anak nen Ama. Putat siya ti kabaitan sakay katutuhanan.
15Impahayag siya ni Juan, sakay impákraw na ten tolay hidi a, “Siya en kinagi ku dikomoy a, ‘En dumemát a kasunud ku ay mataas nan sikán, gapu baguwák a neenak ay ked dán siya.’ ”
16Gapu putat siya ti págmahal, ay naranasan tam a atanan en tulos-tulos a pagpapala. 17Neatád dikomi en Kautusan nen Diyos ten pamamag-itan ni Moises, peru en kabaitan sakay katutuhanan ay neatád ten pamamag-itan ni Jesu-Cristo. 18Maski nikan ay awan palla ti naketa ten Diyos. Peru impakilala siya nen bugtung a Anak a tunay a kasayaan nen Ama.
En Págpahayag ni Juan a Mágbinyag
(Mt. 3:1-12; Mc. 1:1-8; Lu. 3:1-18)
19Inutusan nen pinunu hidi nen Judio hidi ti Jerusalem en sangan a padi sakay Levita a itanung kánni Juan ni deya siya. 20Intapat a kinagi ni Juan dikodi, “Bakán a sikán en Cristo.”
21“Ni konahud ay deya ka?” tanung di,
“Siko beman ti Elias?” “Bakán a sikán,” kagi ni Juan.
“Siko beman en propeta?” Kinagi na dikodi, “Bakán a sikán.”
22“Deya ka beman a talaga? Kagiyán mu dikomi tánni tehud kami a mekagi ten nagutus hidi dikomi. Ánya makagi muwid tungkul ti sadili muwen?” 23“Tummábbig ti Juan ten pamamag-itan nen kinagi ni propeta Isaias,
“Sikán en boses nen tolay a magpákraw ten parang,
‘Pasunongán moy en paglakadan nen Panginoon.’ ” 24En nagtanung hidi ay inutusan nen Pariseo hidi. 25Tinanung di a ruway ti Juan, “Bakin magbinyag ka, ni bakán bali a siko en Cristo, oni ti Elias, oni en propeta?” 26Tummábbig ti Juan, “Mágbinyagák dikomoy ten dinom, peru tehud a ked ti ditángnga moyen a awan moy matenggi. 27Dumemát siya a kasunud ku peru awanák karapatdapat dikona maski ni mangokbis dálla ten igut nen sandalyas na.”
28Iyád ay nangyari ti Betania, ten dibelyu nen dinom ti Jordan a nagbinyagan ni Juan.
En Tupa nen Diyos
29Ten kailawan na, ay netan ni Juan ti Jesus a umadeni dikona. Kaya kinagi na ten tolay hidi, “Siya iddi en Tupa nen Diyos. Siya en mangibut ten kasalanan nen tolay ti munduwiday. 30Siya en kinagi ku dikomoy a dumemát a kasunud ku a mas mataas nan sikán. Gapu baguwák pa a neenak ay ked dán siya. 31Awan ku bi siya matenggi tenhud peru ummangayák háddi a magbinyag ti dinom tánni ipakilala ku siya ti Israel.
32Káttapos ay nagpatunay ti Juan, a kinagi na, “Netan ku en Ispiritu a dummibábbi a gubwat dilanget a kona ten essa a kalapati, sakay ummapon dikona. 33Awan ku siya matenggi tenhud, peru en nangutus dikoku a magbinyag ti dinom ay siya labi en nagkagi a, ‘Ketan mu a dumibábbi en Ispiritu sakay mágyan ten essa a tolay. Iyud a tolay i magbinyagid ti Banal Ispiritu.’ 34Mineta ku siya kaya patunayan ku a siya en Anak nen Diyos.”
En Dipalongu hidi a Disepulus ni Jesus
35Ten kinailawan na, ay ked dámman haud ti Juan kaguman na en duwwa na a disepulus. 36Dikona ketan na ti Jesus a magtalib ay kinagi na, “Siya en Tupa nen Diyos!” 37Ten pákkasanig nen duwwa a disepulus ten kinagi ni Juan, ay inunud di ti Jesus. 38Dikona sumulig ti Jesus, ay netan na hidi a umunonud, kaya tinanung na hidi, “Ánya kailangan moyid?”
Kinagi di, “Hádya táttulusan muwid Rabbi?” (En gustu a kagiyán nen Rabbi ay Maistu.)
39“Kamon haád angen moy ilingán,” kagi ni Jesus.
Kaya nákkuyug hidi kánni Jesus sakay netan di en táttulusan na; sakay náktulos dán bi hidi ti iyud a aldew gapu magalaskuwatru dán ten apon.
40En essa ten duwwa a nakasanig ten kinagi ni Juan ay ti Andres a kapatkaka ni Simon Pedro. 41Kaya inaryok ni Andres en kapatkaka na a ti Pedro sakay kinagi na, “Netan mi dán en Mesias!” (En gustu a kagiyán nen Mesias ay Cristo.) 42Ingkuyug ni Andres ti Simon a ummangay kánni Jesus.
Ten pákketa ni Jesus kánni Pedro ay kinagi na, “Siko ay ti Simon a anak ni Juan. Sapul nadid ay ngaranan ka dán a Cefas.” (En kahulugan na ay Pedro, ti iba a upos ay batu).
En Dulaw kánde Felipe ay ti Natanael
43Ten kailawan na ay naisipan ni Jesus a umangay ti Galilea. Netan na haud ti Felipe sakay kinagi na, “Mákkuyug ka dikoku.” 44(Ti Felipe ay taga-Bethsaida a kabanuwan de Andres ay ti Pedro.) 45Netan ni Felipe ti Natanael, sakay kinagi na dikona, “Netan mi dán en kinagi ni Moises ten kasulatan sakay nen propeta hidi. Siya ay ti Jesus a taga Nazaret a anak ni Jose.” 46“Tehud beman a maggubwat a mahusay ti Nazaret?” tanung ni Natanael.
Tummábbig ti Felipe, “Karon hád angen mu ilingán.”
47Pákketa ni Jesus kánni Natanael a patamu dikona ay kinagi na, “Ilingán moy, i tatarudanen a Israelita. Awan siya mágwariwari.” 48Tinanung siya ni Natanael, “Konyaák mu a nakilala?”
Tummábbig ti Jesus, “Bagu ka pa a dulawán ni Felipe ay netan taka dán dikona a ked ka ten sarok nen kayu a igos.” 49Kinagi ni Natanael, “Maistu, talaga a siko en Anak nen Diyos! Siko en Hari ni Israel!”
50Kinagi ni Jesus, “Sumampalataya ka beman gapu ten kinagi ku a netan taka ten sarok nen kayu a igos? Makpal ka pa a ketan a mas lalu pa haán.” 51Sakay kinagi ni Jesus dikona, “Tandaan mu, ketan mu a bukas dilanget sakay en anghel hidi nen Diyos ay sumangkay sakay umugsad ten páppágyanan nen Anak nen Tolay.

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About En Maganda A Bareta Biblia