Parallel
Gaatha Qofaa
Yohaannisi Yesuusa, “Ase gididi asaa giddon benttida Xoossaa Qaala” yaagidi qonccisees. Ha Wonggelay xaafettiday, iya nabbabiya asay Yesuusi asaa ashsheyssa gididi yaana geetettida Xoossaa Na7aa gideyssa ammanana melanne iyan ammaneyssatas merinaa de7oy de7eyssa entti erana melassa (20:31).
Wonggelaas koyro kifiley merinabaa gidida Xoossaa qaalaynne Yesuusi isso gideyssa odi simmidi, Yesuusi ashsheyssa gididi yaana gida Xoossaa Na7aa gideyssa bessiya dumma dumma malaatata qonccisees. Xaafey, Yesuus Kiristtoosi ba huu7en tuma Xoossaa Na7anne Xoossaa aawara isso gideyssa (1:1) bolla qonccisis. Yesuusi ba huu7en ta Abrahameppe kase de7ays (8:58) yaagis. Wurssethan Toomasi, “Ta Godaw, ta Xoossaw” yaagidi xeegis (20:28). Hessafe kaallidi qassi ha malaatatappe benttida ayfiyaa odiya taariketi kaalloosona. Ha kifiley issi issi asay Yesuusa ammanidi iya kaalleyssata gididayssa odees; qassi harati iyara waanidi eqettidaakkonne waanidi ammanonna ixxidaakko odoosona. Shemppo 13-17 gakkanaw Yesuusi oykettida omarssi iyaw, iya tamaaretara ay mela mino gahetethi de7iyakko, qassi wonttetha gallas kaqettanaappe sinthe giigetetha qaalanne minthetho qaala enttaw odidayssa qonccisees. Wurssetha shemppoti Yesuusi oykettidaabanne pirddas shiiqidabaa, iya kaqetethaanne iya dendduwa, hessadakka dendduwaafe guye ba tamaaretas I qonccida qonccethabaa odoosona.
Yohaannisa Wonggelaa ayfe qofata
Gelo qofaa 1:1-18
Xammaqiya Yohaannisanne Yesuusa koyro tamaareta 1:19-51
Yesuusi qonccen ooso oykkoyssa 2:1-12:50
Wurssetha qammata Yerusalaame heeran 13:1-19:42
Godaa dendduwanne qonccethaa 20:1-31
Kuushsha qofaa: Galiilan zaaridi ba tamaaretas qonccoyssa 21:1-25