Yohannisa 1
GMVRNT
1
1Qaalay kase koyro dees. Qaalaykka Xoossa achchan dees. He qaalaykka Xoossa. 2Izi koyro Xoossa achchan dees. 3Medhetethi wuri izan medhettides. Medhettidazan izi baynda medhettiday issinaka duukku. 4De7oy izan dawus. Hanna de7oya asas poo7o. 5Poo7oy dhuman poo7ises. Dhumay poo7o mulekka xoonenna.
6Xoossafe kiitettida Yohannisa geetettiza issadey dees. #Mato 3:1; Mar 1:4; Luqa 3:1-2 7Iza markatethan asi wuri ammanana mala Poo7os marka gidi yides. 8Izi poo7o gish markattana yides attin izi ba hu7es poo7o gidenna. 9Asa ubbas poo7o immiza tumu poo7oy hayssa ha alamezan Yesusan dees.
10Qaalaykka kase alamen dees. Alameyka medhettiday izanna. Gido attin alamey iza eribenna. 11Izi ba baggatakko yiin iza baggati iza ekkibeetenna. 12Gido attin iza ekkidayti iza sunthan ammanidayti isti Xoossa nayta gidana mala maata istas immides. 13Istika Xoossa nayta gididay Xoossafe yelettida gish attin asa zerethafe hessika asa wogan woykko asho shenen gidenna.
14Qaalaykka as gidides. Xoossa kiyatethaninne tuman kumidi nunan aqides; issi naas aawa matan diza boncho misatiza iza boncho nu beydos.
15Yohannisikka “Taappe guyera yizayssi taappe aadhdhees. Gaasoyka izi taappe kasekka dees gaada ta intes yootidayssi hekko hayssi izakko!” gi markattides.
16Iza kumeththa kiyatethan nu wuri kiyatetha bolla kiyateth ekkidos. 17Wogay Muse baggara imettides; kiyatethinne tumay gidikko Yesus Kirstoosa baggara nuus yides. 18Xoosse beyiday oonikka baawa. Gido attin Xoossa Aawa matan diza Xoossa Naa issoy xalala iza qoncisides.
Xammaqiza Yohannisa markateth
(Mato 3:1-12; Mar 1:1-8; Luqa 3:15-17)
19Ayhudata daannati Yerusalameppe Qeesetanne Lewe nayta Yohannisakko kiittidi “Ne oonee?” giidi oychishin,
20Yohannisi “Tani Kirstoosa gidikke” giidi geeshshi markattides attin markattanas ixibenna.
21Istika “Histin ne oonee? Ne Elaasaa?” giidi oychida. Izikka “Gidikke” giidi istas zaarides. Istika “Izi yaana geetettida nabey nenee?” gida. Izikka “Akay tana gidikke” gides. #Mil 4:5; Zaare 18:15-18
22Isti qas “Histin ne oonee? Nuna kiittida asas nu yootana mala ne nena oona gay?” gida. 23Izikka “Nabe Isayaassi yootida mala tani ‘Xoossa oge suurisite’ gishe bazzo biittan waassizade qaala giirisa” gides #Isa 40:3
24Farsaaweetappe kiitettida issi issi asati 25Hessa gish “Ne Xoossi kiittidade woykko buro yaana geetettida nabey nena gidonta gidikko histin aazas nuna xammaqay?” giidi iza oychida.
26Yohannisikka istas “Ta haaththan xammaqays; gido attin inte erontaddey inte giddon eqqides. 27Taappe guyera yaanayssi iza. Ta iza caamma qasho birshanas bessizade gidikke” gides.
28Hayssi wuri haniday Yohannisi xammaqiza Yordanoose shaafappe he pinthan diza Bitaaniya geetettiza katamanna.
Xoossa dors
29Wontetha gallas Yohannisi Yesusi baako yishin beyidi “Dere nagara biittafe diggana Xoossa dorsi hekko hayssich! 30‘Taappe guyera yaanayssi izi taappe kasekka diza gish taappe aadhdhees’ gaada ta intes yootizay hayssich! 31Takka ta baggara iza erabeekke shin gidikkokka izi Isra7eele deres qoncana mala ta haaththan xammaqashe yadis” gides.
32Kaalethidikka Yohannisi hizgi markattides “Xillo Ayanay haraphe kafo misatdi saloppe wodhdhishininne iza bolla uttishin beyadis. 33Ta ta baggara iza erike shin ta haaththan xammaqana mala tana kiittidadey ‘Xillo Ayanay iza bolla wodhdhi shempishin ne beyanaddey Xillo Ayanan meecanay iza’ giidi taas yootides. 34Takka hessa beyadis. Hessa gish izi Xoossa naa gididayssa ta markatays” gides.
Koyro Yesusa kaallidayta
35Wontetha gallas Yohannisi bana kaalliza nam7atara heen eqqides. 36Yesusi iza achchara aadhdhishin Yohannisi beyidi “Xoossa dorsi hekko hayssich!” gides.
37Yohannisa kaalliza nam7ati hessa siydi Yesusa kaallida. 38Isti iza kaallishin Yesusi guye yuuy xeelidi “Ay kooyetii?” gides. Istika “Astamare! Ne duussasoy awaa?” gida.
39Izikka ista “Ha yiidi beyte” gides. Hessa gish biidi izi awan dizaakko beyidanne he gallas izara issife pe7ida. Wodeykka gede tammu saateso bides.
40Yohannisi yootida qaala siydi Yesusa kaallida nam7atappe issoy Simoona Phexroosa isha Indiraasa. 41Indiraassi koyro ba isha Simoonakko biidinne “Xoossi kiittida Kirstoosa nu demmidos!” gides. 42Hessafe guye Indiraassi Simoona Yesusakko ekki yides.
Yesusikka iza tishshi histi xeelidi “Haysso! Ne Yoona naa Simoona; hayssafe guye ne Keefa geetettana.” Keefa gussi Phexroosa guussa woykko zaalla shuch guussa.
Yesusi Piliphoosanne Natina7eele xeygides
43Wontetha gallas Yesusi Galila baanas koydes. Piliphoosakka demmidi “Tana kaalla” gides. 44Piliphoosikka Indiraasa malanne Phexroosa mala Betesayda katama asa. 45Piliphoosi Natina7eele demmidi “Musey woga maxaafan qasse nabetikka buroppe hananayssa yootiza ba maxaafatan iza gish xaafida addeza nu demmidos. Izikka Yoosefe naa Naazirete Yesusakko!” gides.
46Natina7eeley qas “Naazireteppe lo7o miishi beetti erizee?” gi oychin Piliphoosi iza “Haa yaada beya” gides. 47Natina7eeley Yesusa beyana yishin Yesusi beyidi iza “Hekko! Geney baynda tumu Isra7eele asa!” giidi iza gish yootides.
48Natina7eeleykka zaaridi “Tana wosta eradii?” gi oychin Yesusikka “Piliphoosi nena xeeyganappe kase balase mitha garsan ne dishin ta nena beyadis” gi zaarides. 49Natina7eeley “Astamare! Ne Xoossa naa; Ne Isra7eele kawo” gides.
50Yesusikka izas “Ne ammaniday; ta nena ‘Balase mitha garsan beyadis’ gida gishee? Ne buro hessafe aadhdhiza daro miish beyana. 51Gujidikka ta intes tumu gays; buro saloy doyettin Xoossa Kiitanchati Asa Naa bolla wodhdhishininne kezishin inte beyana” gides. #Medhe 28:12
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.Learn More About Ooratha Caaqo Maxaafa Gamoththo