Parallel
1
Udani u ɗa u tsu na̱ka̱ uma
1Kahu a yain likimba, Udani#1:1 Aza a Yahuda a bidya ta̱ Udani vi Kashila̱ ka, kpaci caupa ɗe a tsu isa̱ kala ka Kashila̱ karara wa, shegai “Udani” ko “Tata.” A mkpa̱nda̱ n 10 n 14 n wenike tsu ta̱ an Yahaya wa dansa a kaci ka Yesu an u yankai “Udani” manyan. wa̱ ta̱ pini. Wa̱ ta̱ kaɓolo n Kashila̱, kpam dem Kashila̱ ka. 2A kagita̱ wa̱ ta̱ kaɓolo n Kashila̱.
3U yan ta̱ ili iꞌya iꞌa̱ri pini gba̱, ili iꞌa̱ la iꞌya bawu u yain wa.
4Aya kami ka uma, kpam uma u nala vi u tuko ta̱ ama katyashi. 5Katyashi ki ka wakana ta̱ a asuvu a karimbi, kpam karimbi ki ka fuɗa ka cimbusa̱ ka wa.
6Kashila̱ ka suku ta̱ vuma roku, uza ɗa a ka isa̱ Yahaya,#1:6 Yahaya u makpa̱nda̱ ma na mi Yahaya Kalyuɓugi ɗa, Yahaya kasuki uza ɗa korongi tagara̱da u na vi u ɗa wa. n kadyanshi. 7U tuwa̱ ta̱ u tonuko ama ukuna u mayun u katyashi vi, tsa̱ra̱ ya dem u pityanangu adama a ili iꞌya u danai vi. 8Aya katyashi ki wa, shegai u tuwa̱ ta̱ u tonuko ama ukuna u mayun u katyashi vi. 9Aꞌayin a ɗa baci katyashi ka mayun ki ka tuwa̱i a likimba, ka na̱ka̱ ta̱ ama gba̱ katyashi.
10Udani vi wa̱ri ta̱ a likimba, kpam Kashila̱ ka yan ta̱ manyan n eyi an u yain likimba, kpam gba̱ n nala ama a likimba a reve yi wa. 11U tuwa̱ ta̱ a uyamba u ne, shegai ama a ne a wusha yi wa. 12Ama roku a wusha yi ta̱, kpam a wushuki n eyi. Adama a nala u zuwa le a wokoi mmuku n Kashila̱. 13Aꞌayin a ɗa isheku i le i matsa le a likimba, ilimaci i nala i zuwa le a woko mmuku n Kashila̱ wa. Kashila̱ ka ka zuwa le a wokoi mmuku n ne.
14Udani vi u woko ta̱ vuma, kpam u rongoi n a̱tsu. Wa̱ ta̱ ushaɗangi n ukuna n shinga n u mayun. Tsu wene ta̱ tsupige tsu ne; wata, tsupige tsa u wushai vi, kpaci aya koshi Maku ma Tata.
15Yahaya dana ta̱ ukuna u mayun a kaci ka Udani vi, kpam u tonukoi ama, “Uza ɗa n yanka ɗa̱ kadyanshi a kaci ka ne aya gai na vi, ‘Uza roku ɗa pini wa tuwa̱ a kucina̱ ku va̱, u la mu ta̱ tsupige, kpaci wa̱ ta̱ pini kahu mpa.’ ” 16Adama a nala, uciga u ɗa wa ciga tsu cika ɗa u tsu yansa̱ka tsu ukuna u shinga,† kpam u tsu zuwusuka tsu ta̱ una̱ u shinga maco. 17Musa ɗa tukoi ama Mele, Yesu Kawauwi kpam u tukoi ama ukuna u shinga n u mayun. 18Kotsu uza wa̱ la u wenei Kashila̱ wa. Shegai Maku mi ma zuwa ta̱ ama a revei tyoku ɗa Kashila̱ ka̱ri, kpaci aya koshi Maku ma ma̱ri ili i te n Kashila̱ ki, kpam wa̱ri evu n Tata.
Yahaya Kalyuɓugi danai ukuna u Yesu
(Matiyu 3:1-12; Marku 1:1-8; Luka 3:1-18)
19Azapige a aza a Yahuda a Urishelima a suki aɗara̱kpi n aza a Levi ubana ara Yahaya a weci yi ko ya wa̱ri.
20Yahaya kpa̱ɗa̱ le uwushunku wa, shegai u dansai n ele karara, “Mpa Kawauwi ki wa.”
21Aku a wece yi, “Aɗa baci Kawauwi ki wa, aɗa yai? Aɗa Iliya#1:21 Adama a ɗa Kashila̱ ka bidyai Iliya ubana a zuba n uma u ne, ɗa aza a Yahuda aꞌa̱ri a uvana ugono u ne. vi?”
U wushunku le, “Aꞌa, mpa wa.”
A doku a wece yi, “Avu Matsumate#1:21 Musa yan ta̱ kazuwamgbani n aza a Isaraꞌila u da Kashila̱ ka sukunku le ta̱ Matsumate tyoku u ne. Pini nala, aza a Yahuda aꞌa̱ri a uvana Matsumate mi. ma a ɗanga̱sai vi ma?”
U wushuki, “Aꞌa, mpa wa.”
22Aku a doku a wece yi, “Aɗa yai? Wushunku tsu tyoku ɗa tsa ba tsa tonuko aza ɗa a suku tsu. Ya vu bidyai kaci ka vunu?”
23Yahaya wushunku le n kadyanshi ka Ishaya matsumate:
“Mpa kala̱ga̱tsu ka ka sala̱sa a kakamba, n ka dansi,
‘Lapulai ure adama a Asheku a ɗa a ka tuwa̱!’ ” #Isha. 40:3.
24Afarishi a ɗa a suki atsumate yi. 25A wece yi, “Aɗa baci Kawauwi, ko Iliya, ko Matsumate ma a ɗanga̱sai vi wa, niɗa va lyuɓugusu ama naha?”
26Yahaya wushunku le, “Mpa n mini ma ma lyuɓugusu, shegai n gogo‑na naha uza roku ɗa pini a asuvu a kakuma̱ ka ama uza ɗa bawu i revei. 27Aya uza ɗa wa tuwa̱ a kucina̱ ku va̱. Mpa n ra̱tsa n surukpa isirikatsu i akpata a ne wa.”
28Yahaya wa lyuɓugusu ama a ilyuci i Batani, kasana n Aga̱ta̱ a Urudu nte ili i na yi i gita̱i pini gba̱.
Yesu ɗa Maku ma Kondom ma Kashila̱
29An kain ka wansai, Yahaya wenei Yesu, an wa gawunsa n eyi, aku u tonukoi ama, “Maku ma Kondom ma Kashila̱† ka yankai manyan tsa̱ra̱ u cimbusuka̱ ama a likimba unyushi u cingi u le ma na. 30Aya gai ma dansa̱ka an n danai, ‘Uza roku ɗa pini wa tuwa̱ a kucina̱ ku va̱, u la mu ta̱ tsupige, kpaci wa̱ ta̱ pini kahu mpa.’ 31Ma̱ri n reve an aya wa, shegai ma̱ri ulyuɓugusu n mini tsa̱ra̱ n zuwa aza a Yahuda a reve ko aya yai.”
32Aku Yahaya danai, “N wene ta̱ Kulu Keri ku wuta̱i a zuba ku cipa̱i ara ne yavu kaɗya ku woko yi pini. 33Ma̱ri n reve an aya wa, shegai an Kashila̱ ka suku mu n lyuɓugu ama n mini, ɗa u tonuko mu, ‘Vu wene baci Kulu Keri ku cipa̱i ara uza roku aku ku woko yi pini, vuma u nala vi aya ya vana vi. Aya wa lyuɓugu ama n Kulu Keri.’ 34N wene ta̱ ili i nala yi i gita̱i n Yesu. Adama a nala, n tonuko ɗa̱ ukuna u mayun, aya Maku ma Kashila̱ mi.”
Atoni a Yesu a kagita̱
35An kain ka wansai, Yahaya pini n u lyuɓugusi ama kaɓolo n ama a re a asuvu a atoni a ne, 36aku u wenei Yesu wa wala, u danai, “Maku ma Kondom ma Kashila̱ ma gai na vi!”
37An atoni a re yi a panai Yahaya danai nala, a tonoi Yesu. 38An Yesu kpatalai u wenei a ka tono yi, u wece le, “Ndya ya bolo?”
Aku a wushuki, “Rabbi,† nte va rongo?” (“Rabbi;” wata, “Kawenishiki.”)
39U wushunku le, “Tuwa̱i i wene.” (Aꞌayin a nala yi evu n ulapa u uwule u nishi u ɗa u kaara.) Aku a lazai n eyi a wenei asu vi, a rongoi pini hal kaara ka rukpa̱i.
40Uza te a asuvu a atoni a re yi aya Andurawu utoku u Simo Bituru uza ɗa aꞌa̱ri tata u te. 41Ili iꞌya Andurawu gita̱i uyan iꞌya u zamai utoku u ne vi u tonuko yi, “Tsu wene ta̱ Kawauwi ka a yanka tsu kazuwamgbani ki!” (N Tsiyahuda a yanka ta̱ manyan n “Kawauwi” kpam ili iꞌya i te n udani u “Kirisiti” n Tsiheline.) 42Aku Andurawu bidyai utoku u ne vi ubana ara Yesu.
Yesu kondono yi u danai, “Aɗa Simo, kala ka tata u vunu ka Yahaya. A ka isa̱ vu ta̱ Kefa.” (“Kefa” ili i te iꞌya n “Bituru.”)#1:42 Kalen ka aꞌala a Kefa n Bituru ka “katali.”
Yesu ɗanga̱sai Filibu n Nataniya
43An kain ka wansai, Yesu yawunsai u bana a Galili. Aku u ba u cinai Filibu, u tonuko yi, “Tono mu.”
44Besaida ɗa ilyuci i Filibu, n ilyuci i Andurawu n Bituru. 45Filibu ba u boloi Nataniya, aku u tonuko yi, “Tsu wene ta̱ vuma ɗa Musa korongi ukuna u ne a Mele mi. Kpam dem ntsumate n korongu ta̱ ukuna u ne. Aya Yesu maku ma Isuhu, kpam ilyuci i ne iꞌya Nazara.”
46Shegai Nataniya wece yi, “Ili i shinga iꞌa̱ la ya wuta̱ a Nazara?”
Filibu wushunku yi, “Tuwa̱ vu wene.”
47An Yesu wenei Nataniya wa raɓa evu n eyi, aku u danai, “Eyi na matsikaya ma aza a Yahuda ma mayun ma. Uza maryafuka ɗa wa.”
48Nataniya wece yi, “Niɗa vu yansai vu reve mu?”
U wushunku yi, “Kahu Filibu isa̱ vu, n wene vu ta̱ a kulu ku maɗanga ma kapopi.”
49Aku Nataniya tonuko yi, “Kawenishiki, avu Maku ma Kashila̱ ma. Aɗa Magono ma aza a Yahuda.”
50Yesu danai, “Wushuku ɗa vu wushuki na̱ mpa an n tonuko vu n wene vu ta̱ a kulu ku maɗanga ma kapopi? Va wene ta̱ ili iꞌya i lai i naha ugbonguro.”
51U tonuko le kpam, “Mayun n tonuko ɗa̱, Ya wene ta̱ zuba u kukpa̱ kpam atsumate a zuba a Kashila̱ n a yuwi n a cipi a zuba u Maku ma Vuma.”