Sofonijo 1
LBD-EKU
1
Viešpaties teismo diena
1 VIEŠPATIES žodis Ezekijo sūnaus Amarijos sūnaus Gedalijos sūnaus Kušio sūnui Sofonijui Judo karaliaus Amono sūnaus #2 Kar 22,1–23,30; 2 Met 34,1–35,27Jošijo dienomis.
2Šluote nušluosiu visa nuo žemės paviršiaus, –
tai VIEŠPATIES žodis. –
3Nušluosiu žmones ir gyvulius,
nušluosiu padangių paukščius ir jūros žuvis.
Parblokšiu nedorėlius,
išnaikinsiu žmoniją nuo žemės paviršiaus, –
tai VIEŠPATIES žodis. –
4Pakelsiu ranką prieš Judą
ir prieš visus Jeruzalės gyventojus.
Išnaikinsiu iš šios vietos
visas Baalo liekanas
ir patį stabmeldžių kunigų vardą,
5visus, kurie ant stogų garbina
dangaus Galybes#1,5 T. y. šviesulius.,
visus, kurie garbina ir prisiekia VIEŠPAČIUI,
bet prisiekia ir Melechui,
6visus, kurie paliko VIEŠPATĮ
ir nei VIEŠPATIES ieško, nei jo paiso.
7Tylėk Viešpaties DIEVO akivaizdoje!
Juk VIEŠPATIES diena arti;
VIEŠPATS parengė kruviną auką,
pašventė savo svečius.
8 VIEŠPATIES kruvinos aukos dieną
nubausiu didžiūnus bei karaliaus sūnus ir visus,
kurie rengiasi svetimšalių apdarais.
9Tą dieną nubausiu visus,
kurie šoka per slenkstį#1,9 Žr. 1 Sam 5,5.,
pripildo savo valdovo namus
smurto ir apgavysčių.
10Ir tą dieną, – tai VIEŠPATIES žodis,
– bus girdėti šauksmai nuo Žuvų vartų,
aimanos iš Antrojo kvartalo,
didelis bildesys nuo kalvų.
11Aimanuoja Machtešo#1,11 Žuvų vartai, Antrasis kvartalas, Machtešas – Jeruzalės miesto dalys. gyventojai,
nes žuvo visi pirkliai;
visi, kas sveria sidabrą, sunaikinti.
12Tą dieną išnaršysiu Jeruzalę su žiburiu
ir nubausiu žmones,
kurie patenkinti ilsisi ant savo nuosėdų#1,12 T. y. sutingę ir ištižę.,
manydami savo širdyse:
VIEŠPATS nedarys gero,
bet nedarys nė pikto“.
13Bus išplėšti jų turtai
ir sunaikinti jų namai.
Nors jie statosi namus,
juose negyvens,
nors jie veisia vynuogynus,
jų vyno negers.
14Didžioji VIEŠPATIES diena jau arti,
arti ir sparčiai artėja.
Klausykis, VIEŠPATIES diena!
„Ji karti!“ –
galiūnas ten klykia!
15Tai bus pykčio diena,
sielvarto ir skausmo diena,
pražūties ir siaubo diena,
tamsos ir sutemų diena,
juodų debesų diena,
16diena rago garsų ir kovos šauksmų
prie įtvirtintų miestų
ir didingų tvirtovių bokštų.
17Sukelsiu žmonėms tokį sielvartą,
kad jie vaikščios lyg akli.
Kadangi jie nusidėjo VIEŠPAČIUI,
jų kraujas bus išpilamas kaip dulkės
ir jų viduriai išverčiami kaip mėšlas.
18 VIEŠPATIES pykčio dieną
nepajėgs jų išgelbėti
nei auksas, nei sidabras.
Jo pavyduliavimo ugnyje
bus sunaikinta visa žemė.
Visišką ir baisų galą jis padarys
visiems žemės gyventojams.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis