Apreiškimas 22
LBD-EKU

Apreiškimas 22

22
1Angelas parodė man #Ez 47,1; Zch 14,8gyvybės vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir Avinėlio sosto. 2Aikštės viduryje, tarp upės atšakų#22,2 Arba: „vienoje bei kitoje pusėje“., auga #Pr 2,9gyvybės medis, duodantis dvylika derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. 3#Zch 14,11Nieko prakeiktino nebebus. Mieste stovės Dievo ir Avinėlio sostas, ir jo tarnai garbins jį. 4Jie regės jo veidą, ir jų kaktose bus jo vardas. 5#Iz 60,19Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes Viešpats Dievas jiems švies, ir #Dan 7,18jie viešpataus per amžių amžius.
6Tuomet jis man pasakė: „Šie žodžiai patikimi ir tikri. Viešpats, pranašų dvasių Dievas, atsiuntė savo angelą parodyti savo tarnams, kas turi įvykti netrukus. 7Štai aš veikiai ateinu! Palaimintas, kas laikosi šios knygos pranašystės žodžių!“
Viešpats ateis
8Aš, Jonas, visa tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs, aš puoliau po kojų rodžiusiam angelui, norėdamas jį pagarbinti. 9Bet jis įspėjo: „Žiūrėk, kad to nedarytum! Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir tavo broliai pranašai, ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių. Dievą garbink!“
10Jis sako man: „Neslėpk pranašiškų šios knygos žodžių, nes laikas trumpas. 11#Dan 12,10Piktadarys toliau tedaro piktadarybes, kas susitepęs, tesusitepa dar labiau, teisusis toliau tevykdo teisumą, ir šventasis dar tepašventėja. 12Štai aš veikiai ateinu, #Iz 40,10; 62,11atsinešdamas atlygį, ir #Ps 28,4; Iz 40,10; Jer 17,10kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. 13#Apr 1,8Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, #Iz 44,6; 48,12; Apr 1,17; 2,8Pradžia ir Pabaiga“. 14Palaiminti, kurie išsiplauna savo drabužius#22,14 Kai kuriuose rankr.: „kurie vykdo jo įsakymus“., kad įgytų teisę į #Pr 2,9; 3,22gyvybės medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą. 15O lauke lieka šunys, burtininkai, palaidūnai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro.
16„Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums tai paliudyti apie Bažnyčias. Aš esu #Iz 11,1.10Dovydo atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė!“
17Ir Dvasia, ir sužadėtinė kviečia: „Ateik!“ Ir kas girdi, teatsiliepia: „Ateik!“ Ir #Iz 55,1kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens.
18Aš pareiškiu kiekvienam, kuris klauso šios knygos pranašystės žodžių: #Įst 4,2; 13,1„Jeigu kas prie jų ką pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. 19Ir jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje“.
20Tas, kuris šitai liudija, sako: „Taip, aš veikiai ateinu!“ Amen. Ateik, Viešpatie Jėzau!
21Viešpaties Jėzaus malonė su jumis visais!