Apreiškimo Jonui 18
LBD-EKU
18
Babelės žlugimas
1Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę. Žemė nušvito nuo jo skaistumo. 2O jis šaukė skambiu balsu:
#Iz 21,9; Jer 51,8; Apr 14,8Krito, krito didžioji Babelė!
Ji pavirto #Iz 13,21; Jer 50,39demonų buveine,
visų netyrųjų dvasių pastoge,
visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landyne.
3Mat #Iz 23,17; Jer 51,7jos ištvirkimo vynu nusigėrė visos tautos;
žemės karaliai su ja ištvirkavo,
o žemės pirkliai pralobo iš nežabotos jos prabangos“.
4Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį:
#Iz 48,20; Jer 50,8; 51,6.45Išeik iš Babelės, mano tauta,
kad nedalyvautum jos nuodėmėse
ir nepatirtum jos negandų!
5Mat #Pr 18,20-21; Jer 51,9jos nuodėmės pasiekė dangų,
ir Dievas prisiminė jos piktenybes.
6 # Ps 137,8; Jer 50,29 Atmokėkite jai, kaip ji jums mokėjo,
ir atiduokite dvigubai pagal jos darbus.
Dvigubai sumaišykite taurę, kurią jums ji maišė.
7Kiek ji puikavo ir lėbavo,
tiek jai paruoškite kentėjimų ir nuliūdimo,
nes #Iz 47,7-9ji savo širdyje kalba: ‘Aš sėdžiu kaip karalienė,
nesu našlė ir liūdesio nematysiu’.
8Todėl vieną dieną ją apniks negandos –
mirtis, gedulas, badas,
ir ji bus sudeginta ugnimi,
nes galingas Viešpats Dievas, kuris nuteisė ją“.
9 # Ez 26,16-17 Babelės verks ir raudos žemės karaliai, kurie buvo su ja ištvirkavę bei lėbavę, kai pamatys jos gaisro dūmus. 10Jie stovi iš tolo ir, jos kentėjimų išgąsdinti, aimanuoja:
„Vargas, vargas, didysis mieste!
Babele, galingasis mieste,
per valandą įvyko tavo teismas!“
11 # Ez 27,31.36 Ir žemės pirkliai verkia ir gedi jos, nes niekas jau nebepirks jų atplukdytų prekių: 12#Ez 27,12-13.22aukso, sidabro, brangakmenių, perlų, švelnios drobės, purpuro, raudono audinio, jokios kvapios medienos, jokių dramblio kaulo dirbinių, jokių brangmedžio rakandų nei vario, geležies, marmuro, 13cinamono, amomo#18,13 Aromatinga žolė., kvepalų, miros, smilkalų, vyno, aliejaus, smulkiųjų miltų, kviečių, galvijų, avių, arklių, vežėčių, vergų ir žmonių sielų.
14„Vaisiai, kurių taip geidė tavo siela,
nutolo nuo tavęs;
visoks puošnumas ir spindesys
tau pražuvo, ir niekas jų nesuieškos“.
15 # Ez 27,31.36 Tų daiktų pirkliai, iš jos pralobę, stovės iš tolo, išsigandę jos kentėjimų, verks ir gedės:
16„Vargas, vargas didžiajam miestui,
vilkėjusiam ploniausia drobe, purpuru, raudonu drabužiu,
išsipuošusiam auksu, brangakmeniais ir perlais.
17 # Iz 23,14; Ez 27,26-30 Per vieną valandą niekais virto šitokie lobiai!“
Visi laivų vairininkai, visi pakrančių laivininkai, visi jūreiviai ir visi, kurie jūroje darbuojasi, iš tolo sustoję ir 18#Ez 27,32stebėdami gaisro dūmus šaukė:
„Kas galėtų lygintis su didžiuoju miestu?!“
19 # Ez 27,30-34 Jie bėrėsi žemes ant galvos, verkė, gedėjo ir aimanavo:
„Vargas, vargas didžiajam miestui,
iš kurio prabangos pralobo, kurie jūroje turėjo laivų!
Per vieną valandą jis tyrlaukiais virto!“
20 # Įst 32,43; Jer 51,48 Džiūgauk dėl jo, dangau,
ir jūs, šventieji, apaštalai bei pranašai,
nes Dievas išsprendė jūsų skundą
prieš šitą miestą!
21Tuomet vienas galingas angelas iškėlė akmenį tarsi didelį girnakmenį ir sviedė jį į jūrą, sakydamas:
# Jer 51,63-64 „Tokiu smarkumu bus nublokštas
didysis Babelės miestas,
ir #Ez 26,21jo nebebus galima rasti.
22 # Ez 26,13; Iz 24,8 Niekas daugiau nebegirdės tavyje
arfininkų, giesmininkų, vamzdininkų, trimitininkų balsų.
Niekas neberas tavyje jokių meno kūrėjų,
ir nebebus girdėti tavyje #Jer 7,34; 25,10malūno dūzgimo.
23Tavyje nebešvies žiburio spindulys,
niekas nebegirdės jaunikio ir nuotakos balso,
nes tavo pirkliai buvo tapę žemės didžiūnais,
nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos
24 # Jer 51,49 ir tavyje rastas sutekėjęs pranašų ir šventųjų,
ir visų žemėje nužudytųjų kraujas“.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis