Psalmynas 68
LBD-EKU
68
1Choro vadovui. Dovydo psalmė. Giesmė.
2Pakyla Dievas, išsisklaido jo priešai;
bėga nuo jo veido tie, kurie jo neapkenčia.
3Kaip blaškomi dūmai
jie pradingsta;
kaip prieš ugnį tirpstantis vaškas
nedorėliai pražūva prieš Dievą.
4O teisieji linksminasi;
jie džiūgauja Dievo Artume,
jie laimingi ir krykštauja iš džiaugsmo.
5Giedokite Dievui,
giedokite šlovės giesmes jo vardui;
aukštinkite tą, kuris joja ant debesų,
kurio vardas yra VIEŠPATS;
džiūgaukite jo Artume.
6Našlaičių tėvas ir našlių gynėjas –
tai Dievas savo šventoje buveinėje.
7Dievas duoda benamiams namus,
išlaisvina kalinius gyvus ir sveikus;
o maištingieji lieka gyventi dykynėje.
8Dieve, kai tu vedei savo tautą,
kai žygiavai per dykumą, Sela
9 # Iš 19,18 žemė drebėjo, dangus prapliupo lietumi
Artume Dievo, Sinajaus Dievo,
Artume Dievo, Izraelio Dievo.
10Siuntei gausų lietų, Dieve,
atgaivinai savo nualintą paveldą;
11tavo žmonės ten rado namus;
iš savo gerumo, Dieve,
tu pasirūpinai vargstančiais.
12 VIEŠPATS ištaria žodį,
ir didis būrys moterų neša gerą žinią:
13„Bėga, bėga kariuomenių karaliai!
Moterys namie dalijasi grobiu,
14nors jos likosi tarp avidžių,
balandžio pasidabruotais sparnais,
geriausiu auksu paauksuotomis jo plunksnomis.
15Visagaliui ten blaškant karalius,
krito sniegas ant Calmono kalno“.
16O didingasis kalne, Bašano kalne,
daugelio viršūnių kalne, Bašano kalne!
17Daugelio viršūnių kalne,
kodėl žvairuoji į kalną,
kurį Dievas išsirinko savo buveine
ir kuriame VIEŠPATS gyvens amžinai?
18Dievo kovos vežimų dusyk po dešimt tūkstančių –
tūkstančių tūkstančiai;
VIEŠPATS žygiuoja iš Sinajaus į šventąją vietą.
19 # Ef 4,8 Tu kopei į aukštąjį kalną,
vedeisi belaisvius su palyda
ir priėmei dovanas iš žmonių,
net iš tų, kurie maištauja.
VIEŠPATS Dievas ten gyvens!
20Tebūna pagarbintas Viešpats!
Kasdien jis neša mūsų naštas,
Dievas – mūsų išganymas. Sela.
21Mūsų Dievas yra Dievas, kuris išgano;
jis VIEŠPATS, mūsų Viešpats,
kuris gelbsti mus nuo mirties.
22Dievas sutrupins savo priešams galvas,
gauruotą pakaušį einančio savo kaltės keliais.
23 VIEŠPATS tarė: „Parvesiu juos iš Bašano,
parvesiu juos iš jūros gelmių,
24kad tu galėtumei braidyti jų kraujyje
ir kad tavo šunys prisilaižytų jo iki soties“.
25Dieve, visi mato tavo pergalės eitynes,
Dievo, mano Karaliaus, žygiavimą į savo šventovę.
26Giesmininkai priekyje, muzikantai gale,
tarp jų merginos muša būgnelius su žvangučiais.
27„Susirinkę į sueigą, garbinkite Dievą – VIEŠPATĮ,
kurie esate iš Izraelio šaltinio!“
28Antai Benjamino žmonės, mažiausia kiltis, juos veda;
Judo didžiūnai savo būryje,
Zabulono vadai, Naftalio didikai.
29Siųsk, Dieve, savo jėgą,
jėgą, Dieve, kurią parodei dėl mūsų
30iš savo šventovės Jeruzalėje,
kur karaliai neša tau dovanas.
31Drausk nendrių laukinį žvėrį#68,31 T. y. Egiptą., drausk tautas,
tą stiprių jaučių ir veršių bandą,
kol ateis gūždamiesi su sidabro luitais.
Išblaškyk tautas, kurios džiaugiasi karais!
32Nešini duoklėmis ateis iš Egipto,
Kušas atskubės su dovanomis Dievui.
33Visų tautų žmonės, giedokite Dievui,
giedokite šlovės giesmę Viešpačiui, Sela
34kuris joja dangaus skliautu,
sukurtu pasaulio pradžioje.
Štai griaudžia jo balsas – galingas balsas:
35„Pripažinkite Dievo galybę!“
Jo didybė gaubia Izraelį,
o jo galybė – dangaus skliaute.
36Pagarbią baimę kelia savo šventovėje Dievas,
Izraelio Dievas;
jis teikia galybę ir jėgą tautai.
Žmonės, garbinkite Dievą!

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis