Psalmynas 144
LBD-EKU
144
1Dovydo.
Tebūna šlovinamas VIEŠPATS, mano Uola!
Jis lavina mano rankas kovai
ir mano pirštus mūšiui.
2Jis – mano užuovėja ir mano pilis,
mano tvirtovė ir mano Gelbėtojas,
mano skydas, kuriuo pasitikiu.
Jis paveda man valdyti tautas.
3 # Job 7,17-18; Ps 8,4 VIEŠPATIE, kas tas žmogus, kad tu juo rūpiniesi,
tas mirtingasis, kad kreipi į jį dėmesį?
4Žmogus – tarsi vėjo dvelktelėjimas,
jo dienos – tarsi dingstantis šešėlis.
5 VIEŠPATIE, praplėšk dangaus skliautą ir nuženk,
paliesk kalnus, ir jie ims rūkti.
6Svaidyk žaibus ir išblaškyk mūsų priešus,
laidyk savo strėles ir priversk bėgti!
7Tiesk ranką iš aukštybių,
išlaisvink mane
ir ištrauk iš galingų vandenų,
iš svetimųjų rankų!
8Visa, ką jie sako, yra melas;
jie kelia dešinę kreivai prisiekti.
9Dieve, giedosiu tau naują giesmę,
grosiu tau dešimtstyge arfa;
10tu teiki pergalę karaliams
ir gelbsti savo tarną Dovydą.
11Išgelbėk mane nuo nuožmaus kalavijo,
išlaisvink mane iš svetimųjų rankos.
Visa, ką jie sako, yra melas;
jie kelia dešinę kreivai prisiekti.
12Tebūna mūsų sūnūs lyg sodinukai,
puoselėti nuo pat jaunystės,
mūsų dukterys – lyg išdailintos
rūmų atramos.
13Tebūna mūsų svirnai kupini visokio derliaus;
mūsų avys, skaičiuojamos tūkstančiais,
net dešimtimis tūkstančių, tegausėja mūsų ganyklose.
14Tebūna gerai rūpinamasi mūsų galvijais.
Tenebūna niekados miesto sienos pralaužtos,
nei tremties, nei dejonių mūsų gatvėse tenebūna girdėti.
15Laiminga tauta, kuriai taip klostosi,
laiminga tauta, kurios Dievas – VIEŠPATS!

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis