Nehemijo 7
LBD-EKU
7
1Kai siena buvo atstatyta ir durys įstatytos, buvo paskirstytos užduotys vartininkams, giesmininkams ir levitams. 2Savo brolį Hananį paskyriau valdyti Jeruzalę kartu su tvirtovės valdytoju Hananija, nes jis buvo ištikimesnis vyras ir Dievo bijantis labiau, negu daugelis kitų. 3Jiems įsakiau: „Jeruzalės vartai neturi būti atidaryti, kol neįkaista diena, o saulei dar tebešviečiant vartininkai turi duris uždaryti ir užsklęsti. Paskirkite sargus iš Jeruzalės gyventojų, vienus – prie jų sargybos vietų, o kitus – prie jų namų“.
Grįžusių tremtinių sąrašas
4Miestas buvo platus ir didelis, bet žmonių jame buvo mažai ir namai dar nebuvo atstatyti.
5Tada mano Dievas įkvėpė mane sutelkti didikus, pareigūnus ir žmones, kad jie būtų įtraukti į kilmės sąrašą. Aš užtikau kilmės sąrašo knygą tų, kurie buvo pirmi sugrįžę. Joje radau parašyta:
6„Štai srities gyventojai, sugrįžę iš nelaisvės, kuriuos Babilono karalius Nebukadnecaras buvo išvaręs į tremtį ir kurie sugrįžo į Jeruzalę ir Judą, kiekvienas į savo miestą. 7Jie parėjo drauge su Zerubabeliu, Jozue, Nehemija, Azarija, Raamija, Nahamaniu, Mordechaju, Bilšanu, Misperetu, Bigvaju, Nehumu, Baana.
Izraelio tautos vyrų skaičius: 8Parošo palikuonių du tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du, 9Šefatijos palikuonių trys šimtai septyniasdešimt du, 10Aracho palikuonių šeši šimtai penkiasdešimt du, 11Pahat Moabo palikuonių, būtent Ješūvos ir Joabo palikuonių, du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika, 12Elamo palikuonių tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi, 13Zatuvo palikuonių aštuoni šimtai keturiasdešimt penki, 14Zakajo palikuonių septyni šimtai šešiasdešimt, 15Binujo palikuonių šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni, 16Bebajo palikuonių šeši šimtai dvidešimt aštuoni, 17Azgado palikuonių du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du, 18Adonikamo palikuonių šeši šimtai šešiasdešimt septyni, 19Bigvajo palikuonių du tūkstančiai šešiasdešimt septyni, 20Adino palikuonių šeši šimtai penkiasdešimt penki, 21Atero palikuonių, būtent Ezekijo palikuonių, devyniasdešimt aštuoni, 22Hašumo palikuonių trys šimtai dvidešimt aštuoni, 23Becajo palikuonių trys šimtai dvidešimt keturi, 24Harifo palikuonių šimtas dvylika, 25Gibeono palikuonių devyniasdešimt penki, 26žmonių iš Betliejaus ir Netofos šimtas aštuoniasdešimt aštuoni, 27žmonių iš Anatoto šimtas dvidešimt aštuoni, 28žmonių iš Bet Azmaveto keturiasdešimt du, 29žmonių iš Kirjat Jearimų, Kefyros ir Beerotų septyni šimtai keturiasdešimt trys, 30žmonių iš Ramos ir Gebos šeši šimtai dvidešimt vienas, 31žmonių iš Michmašo šimtas dvidešimt du, 32žmonių iš Betelio ir Ajo šimtas dvidešimt trys, 33žmonių iš kito Nebojo penkiasdešimt du, 34kito Elamo palikuonių tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi, 35Harimo palikuonių trys šimtai dvidešimt, 36Jericho palikuonių trys šimtai keturiasdešimt penki, 37Lodo, Hadido ir Onojo palikuonių septyni šimtai dvidešimt vienas, 38Senavos palikuonių trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt.
39Kunigų: Jedajos palikuonių, būtent iš Jozuės namų, devyni šimtai septyniasdešimt trys, 40Imero palikuonių tūkstantis penkiasdešimt du, 41Pašhūro palikuonių tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni, 42Harimo palikuonių tūkstantis septyniolika.
43Levitų: Jozuės palikuonių, būtent Hodvos palikuonių iš Kadmielio, septyniasdešimt keturi.
44Giesmininkų: Asafo palikuonių šimtas keturiasdešimt aštuoni.
45Vartininkų: Šalumo, Atero, Talmono, Akubo, Hatitos, Šobajo palikuonių šimtas trisdešimt aštuoni.
46Šventyklos tarnų: Cihos palikuonys, Hasufos palikuonys, Tabaoto palikuonys, 47Keroso palikuonys, Sijos palikuonys, Padono palikuonys, 48Lebanos palikuonys, Hagabos palikuonys, Šalmajo palikuonys, 49Hanano palikuonys, Gidelio palikuonys, Gaharo palikuonys, 50Reajos palikuonys, Recino palikuonys, Nekodos palikuonys, 51Gazamo palikuonys, Uzos palikuonys, Paseacho palikuonys, 52Besajo palikuonys, Meunimo palikuonys, nefišsiečių palikuonys, 53Bakbuko palikuonys, Hakufos palikuonys, Harhūro palikuonys, 54Bacluto palikuonys, Mehidos palikuonys, Haršos palikuonys, 55Barkoso palikuonys, Siseros palikuonys, Temacho palikuonys, 56Neciaho palikuonys, Hatifos palikuonys.
57Saliamono vergų palikuonių: Sotajo palikuonys, Sofereto palikuonys, Peridos palikuonys, 58Jaalos palikuonys, Darkono palikuonys, Gidelio palikuonys, 59Šefatijos palikuonys, Hatilo palikuonys, Pocheret Cebaimo palikuonys, Amono palikuonys.
60Iš viso Šventyklos tarnų ir Saliamono vergų palikuonių buvo trys šimtai devyniasdešimt du.
61O tai sugrįžusieji iš Tel Melacho, Tel Haršos, Kerub Adono ir Imero, bet negalėjusieji įrodyti, kad jų protėvių namai ar kilmė izraelitiška: 62Delajos palikuonys, Tobijos palikuonys, Nekodos palikuonys, iš viso šeši šimtai keturiasdešimt du;
63iš kunigų: Hobajos palikuonys, Hakoco palikuonys, Barzilajo palikuonys; šis buvo vedęs vieną iš Barzilajo Gileadiečio dukterų ir buvo vadinamas jų vardu. 64Jie ieškojo savo šeimos kilmės įrašo, bet negalėjo surasti, todėl pripažinti netinkami kunigo tarnybai. 65Valdytojas įsakė jiems nevalgyti švenčiausiųjų valgių, kol nekils kunigas, nešiojantis #Iš 28,30; Įst 33,8Urimus ir Tumimus.
66Visos bendrijos skaičius buvo keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt, 67neskaitant jų tarnų ir tarnaičių, kurių buvo septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni. Jie turėjo ir du šimtus keturiasdešimt penkis giesmininkus bei giesmininkes. 68Jų arklių buvo septyni šimtai trisdešimt šeši, mulų – du šimtai keturiasdešimt penki, kupranugarių – keturi šimtai trisdešimt penki ir asilų – šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt.
69Kai kurie kilčių galvos aukojo statybos iždui. Valdytojas paaukojo iždui tūkstantį aukso darikų, penkiasdešimt dubenų ir penkis šimtus trisdešimt kunigiškų apdarų. 70Keletas iš kilčių galvų paaukojo statybos iždui dvidešimt tūkstančių aukso darikų ir du tūkstančius du šimtus sidabro minų. 71O tai, ką kiti žmonės paaukojo, sudarė dvidešimt tūkstančių aukso darikų, du tūkstančiai sidabro minų ir šešiasdešimt septyni kunigiški apdarai.
72 # 1 Met 9,2; Neh 11,3 Kunigai, levitai, vartininkai, giesmininkai, Šventyklos tarnai ir visas Izraelis apsigyveno savo miestuose“.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis