Morkaus 8
LBD-EKU

Morkaus 8

8
Antrasis duonos padauginimas
(Mt 15,32-39; Mk 6,30-44)
1Anomis dienomis vėl susirinkus gausiai miniai ir žmonėms neturint ko valgyti Jėzus, pasišaukęs mokinius, tarė: 2„Gaila man minios, nes jau tris dienas žmonės pasilieka su manimi ir neturi ko valgyti. 3Jei paleisiu juos namo alkanus, jie nusilps kelyje, nes kai kurie yra atėję iš toli“. 4Mokiniai jam atsakė: „O iš kur dykumoje gauti duonos jiems pavalgydinti?“ 5Jėzus paklausė: „Kiek duonos kepalėlių turite?“ Jie atsakė: „Septynis“. 6Tada jis liepė žmonėms susėsti ant žemės. Paėmęs septynis kepalėlius, padėkojo, laužė ir davė mokiniams dalyti, ir tie padalijo miniai. 7Jie dar turėjo kelias žuveles. Jėzus palaimino jas ir taip pat liepė dalyti. 8Jie valgė ir pasisotino, ir nulikusių gabaliukų surinko septynis krepšius. 9O buvo apie keturis tūkstančius žmonių. Jis atleido juos 10ir netrukus, įsėdęs su mokiniais į valtį, nuplaukė į Dalmanutos sritį.
Ženklo reikalavimas
(Mt 16,1-4)
11Čia priėjo fariziejų ir ėmė su Jėzumi ginčytis. Spęsdami jam pinkles, jie reikalavo #Mt 12,38; Lk 11,16ženklo iš dangaus. 12Atsidusęs iš širdies gilumos, jis tarė: „#Mt 12,39; Lk 11,29Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo? Iš tiesų sakau jums: ženklo šiai giminei nebus duota!“ 13Ir palikęs juos jis vėl sėdo į valtį ir nuplaukė į kitą krantą.
Fariziejų ir Erodo raugas
(Mt 16,5-12)
14Mokiniai buvo pamiršę pasiimti duonos. Jie teturėjo su savim valtyje vieną kepalėlį. 15O Jėzus juos įspėjo: „Žiūrėkite, #Lk 12,1saugokitės fariziejų raugo ir Erodo raugo“. 16Jie pradėjo kalbėtis neturį duonos. 17Tai patyręs, Jėzus tarė: „Kam jūs tariatės neturį duonos? Ar vis dar nieko neišmanote ir nesuprantate, ir vis dar esate be nuovokos? 18#Jer 5,21; Ez 12,2; Mk 4,12Turite akis, ir nematote; turite ausis, ir negirdite?! Argi neatsimenate, 19jog penkis kepalėlius aš sulaužiau penkiems tūkstančiams?! O kiek pilnų pintinių likučių jūs pririnkote?“ Jie atsakė: „Dvylika“. – 20„O kai septynis kepaliukus sulaužiau keturiems tūkstančiams, kiek pririnkote pilnų krepšių likučių?“ Jie atsakė: „Septynis“. 21Tada jis tarė: „Tai kaipgi vis dar nesuprantate?!“
Neregio išgydymas
22Jie ateina į Betsaidą. Ten atveda pas Jėzų vieną neregį ir prašo jį palytėti. 23Jis paėmė neregį už rankos ir nusivedė už kaimo. Ten patepė seilėmis jo akis, uždėjo ant jo rankas ir paklausė: „Ar ką nors matai?“ 24Šis apsižvalgęs tarė: „Regiu žmones. Lyg kokius medžius matau juos vaikščiojančius“. 25Jėzus vėl palietė rankomis jo akis, ir jis visiškai praregėjo – tapo sveikas ir viską ryškiai matė. 26Jėzus išsiuntė jį namo, sakydamas: „Tik neužeik į kaimą“.
Jėzaus dievystės išpažinimas
(Mt 16,13-20; Lk 9,18-21)
27Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“ 28#Mk 6,14-15; Lk 9,7-8Jie atsakė: „Vieni – Jonu Krikštytoju, kiti – Eliju, treti – dar kuriuo iš pranašų“. 29Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“ #Jn 6,68-69Petras jam atsakė: „Tu esi Mesijas“. 30Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti.
Jėzus apie savo mirtį
(Mt 16,21-23; Lk 9,22)
31Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. 32Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti. 33Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis!“
Sekimas Jėzumi
(Mt 16,24-28; Lk 9,23-27)
34Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: #Mt 10,38; Lk 14,27„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. 35#Mt 10,39; Lk 17,33; Jn 12,25Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. 36O kokia gi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei? 37Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?! 38Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, atėjęs savo Tėvo šlovėje su šventaisiais angelais“.