Luko 3
LBD-EKU
3
Jonas Krikštytojas
(Mt 3,1-12; 14,3-12; Mk 1,1-8; 6,17-29; Jn 1,15-31)
1Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, jo broliui Pilypui – Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchu, Lisanijui – Abilenės tetrarchu, 2prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, pasigirdo Viešpaties žodis Zacharijo sūnui Jonui dykumoje. 3Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti, 4kaip parašyta pranašo Izaijo kalbų knygoje:
# Iz 40,3-5 Tyruose šaukiančiojo balsas:
Taisykite Viešpačiui kelią!
Ištiesinkite jam takus!
5 Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas,
kiekvienas kalnas bei kalnelis – nulygintas.
Kreivi keliai taps tiesūs,
o duobėti – išlyginti.
6 Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą.
7Ateinančioms pas jį krikštytis minioms Jonas sakė: „#Mt 12,34; 23,33Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? 8Duokite tikrų atsivertimo vaisių! Ir nebandykite ramintis: #Jn 8,33‘Juk mūsų tėvas – Abraomas’. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. 9Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir #Mt 7,19kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį“.
10Minios jį klausinėjo: „Tai ką gi mums daryti?!“ 11Jis joms sakydavo: „Kas turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro“.
12Ėjo ir #Lk 7,29muitininkai krikštytis ir klausė: „Mokytojau, o ką mums daryti?“ 13Jis aiškino jiems: „Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta“. 14Taip pat ir kariai klausinėjo: „O ką mums daryti?“ Jis jiems sakė: „Nė iš vieno nespauskite pinigų, neįdavinėkite norėdami pasipelnyti, tenkinkitės savo alga“.
15Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, 16Jonas visiems kalbėjo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti apavo dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. 17Jo rankoje – vėtyklė: jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“. 18Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną.
19 # Mt 14,3-4; Mk 6,17-18 Tetrarchas Erodas, Jono baramas dėl Erodiados, savo brolio žmonos, ir dėl visų piktadarybių, kurias darė, 20pridėjo prie jų dar ir tai, kad uždarė Joną į kalėjimą.
Jėzaus krikštas
(Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Jn 1,32-34)
21Kai visai tautai krikštijantis ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, 22ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: #Pr 22,2; Ps 2,7; Iz 42,1; Mt 3,17; Mk 1,11; Lk 9,35„Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.
Jėzaus kilmė
(Mt 1,1-17)
23Jėzui buvo apie trisdešimt metų, kai jis pradėjo veikti. Jis buvo laikomas sūnumi Juozapo, sūnaus Elio, sūnaus Matato, 24sūnaus Levio, sūnaus Melchio, sūnaus Janajo, sūnaus Juozapo, 25sūnaus Matatijo, sūnaus Amoso, sūnaus Naumo, sūnaus Heslio, sūnaus Nagajo, 26sūnaus Maato, sūnaus Matatijo, sūnaus Semeino, sūnaus Josecho, sūnaus Jodos, 27sūnaus Joanano#3,27 ST – Johananas., sūnaus Resos, sūnaus Zorobabelio#3,27 ST – Zerubabelis., sūnaus Salatielio#3,27 ST – Šaltielis., sūnaus Nerio#3,27 ST ir Mt 1,11.12 – Jechonijas., 28sūnaus Melchio, sūnaus Adijo, sūnaus Kosamo, sūnaus Elmadamo, sūnaus Ero, 29sūnaus Jėzaus, sūnaus Eliezero, sūnaus Jorimo, sūnaus Matato, sūnaus Levio, 30sūnaus Simeono, sūnaus Judo, sūnaus Juozapo, sūnaus Jonamo, sūnaus Eliakimo, 31sūnaus Melėjo, sūnaus Menos, sūnaus Matatos, sūnaus Natamo#3,31 ST – Natanas., sūnaus Dovydo, 32sūnaus Jesės, sūnaus Jobedo, sūnaus Boazo, sūnaus Salos#3,32 ST – Salma, Mt 1,4.5 – Salmonas., sūnaus Naasono#3,32 ST – Nachšonas., 33sūnaus Aminadabo, sūnaus Admino, sūnaus Arnio, sūnaus Esromo#3,33 ST – Hecronas., sūnaus Faro#3,33 ST – Perecas., sūnaus Judo, 34sūnaus Jokūbo, sūnaus Izaoko, sūnaus Abraomo, sūnaus Taros#3,34 ST – Terachas., sūnaus Nachoro#3,34 ST – Nahoras., 35sūnaus Serucho#3,35 ST – Serugas., sūnaus Ragaujo#3,35 ST – Reuvas., sūnaus Faleko#3,35 ST – Pelegas., sūnaus Ebero, sūnaus Salos#3,35 ST – Šelachas., 36sūnaus Kainamo, sūnaus Arfaksado#3,36 ST – Arpachšadas., sūnaus Semo, sūnaus Nojaus, sūnaus Lamecho, 37sūnaus Matūzalio#3,37 ST – Metušelachas., sūnaus Henocho, sūnaus Jareto#3,37 ST – Jeredas., sūnaus Maleleelio#3,37 ST – Mahalalelis., sūnaus Kainamo#3,37 ST – Kenanas., 38sūnaus Eno#3,38 ST – Enošas., sūnaus Seto, sūnaus Adomo, kuris buvo Dievo.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis