Raudų 2
LBD-EKU

Raudų 2

2
Jeruzalės bausmė
1 א O, kaip pažemino Viešpats
Siono dukterį, būdamas įniršęs!
Jis nubloškė iš dangaus žemėn
Izraelio didybę,
neatminė savo įniršio dieną
savo pakojo.
2 ב Viešpats negailestingai sunaikino
visas Jokūbo buveines.
Įniršęs sulygino su žeme
Judo dukters tvirtoves.
Parbloškė žemėn sugėdintą
karalystę ir jos didžiūnus.
3 ג Degdamas pykčiu, jis nulaužė
Izraelio ragus.
Atitraukė nuo jų savo dešinę
priešų akivaizdoje.
Niokojo Jokūbą tarsi ugnies liepsna,
visa visur suryjanti.
4 ד Savo lanką įtempė lyg priešas,
savo dešinę pakėlė lyg engėjas.
Išžudė visus,
kuriais mes didžiavomės
Siono dukters palapinėje.
Tarsi ugnį išliejo savo pyktį.
5 ה Viešpats elgėsi kaip priešas
ir sunaikino Izraelį.
Sunaikino visus jo rūmus,
griuvėsiais pavertė jo tvirtoves,
sustiprino Judo dukters
verksmą ir raudą.
6 ו Jis išgriovė savo buveinę kaip sodo pašiūrę,
sunaikino savo Padangtę.
VIEŠPATS panaikino Sione
iškilmę ir šabą.
Savo pykčio įniršyje
atmetė karalių ir kunigą.
7 ז Viešpats paniekino savo aukurą,
išsižadėjo savo Šventyklos.
Atidavė į priešų rankas
jos rūmų sienas.
Jie šūkavo VIEŠPATIES Namuose
kaip iškilmių dieną.
8 ח VIEŠPATS nutarė paversti griuvėsiais
Siono dukters sieną.
Ištiesė matavimo virvę#2,8 T. y. nusprendė sunaikinti.
ir nesulaikė rankos nuo naikinimo.
Sieną ir pylimą privertė raudoti,
ir guli abiejų griuvėsiai.
9 ט Žemėn įgrimzdo jos vartai,
jis nuėmė ir sulaužė velkes.
Ištremtas tautose jos karalius su didžiūnais,
dingo kunigų mokymas.
Ir jos pranašai nebegauna
regėjimo iš VIEŠPATIES.
10 י Siono dukters seniūnai
tylėdami sėdi ant žemės.
Jie dulkėmis pasibarstė galvas
ir apsijuosė ašutine.
Jeruzalės mergaitės
nuleido galvas ligi žemės.
11 כ Nuo ašarų aptemo man akys,
aš visas sukrėstas.
Man širdis plyšta#2,11 Pažod.: „Man tulžis liejasi ant žemės“.
dėl dukters, mano tautos, sunaikinimo.
Vaikai ir kūdikiai alpsta
miesto aikštėse.
12 ל Savo motinų jie nesiliauja klausinėti:
„Kur grūdai ir vynas?“ –
alpdami kaip sužeistieji
miesto gatvėse,
iškvėpdami gyvastį
ant savo motinų rankų.
13 מ Ką galiu tau pasakyti?
Su kuo tave palyginti, dukterie Jeruzale?
Su kuo galiu tave lyginti,
kad galėčiau tave paguosti, mergele, Siono dukterie?
Platūs kaip jūra tavo griuvėsiai;
kas gali tave išgydyti?
14 נ Tavo pranašų tau skelbti regėjimai
buvo tušti ir apgaulingi.
Jie neatidengė tavo kaltės,
idant sugrąžintų tau palaimą.
Jie regėjo ištarmes tau,
tuščias ir klaidinančias.
15 ס Kas tik praeina tavo keliu,
tas matydamas tave ploja rankomis.
Jie švilpia ir kraipo galvas,
žvelgdami į dukterį Jeruzalę.
„Nejau tai miestas, laikytas gražiausiu,
visos žemės džiugesiu?“
16 פ Visi tavo priešai
žiojasi prieš tave.
Jie švilpia, griežia dantimis
ir šaukia: „Mes ją prarijome!
Tai tikrai mūsų lauktoji diena!
Sulaukėme ir pamatėme!“
17 ע VIEŠPATS padarė, ką buvo užsimojęs,
įvykdė savo žodį,
ištartą labai seniai.
Jis sunaikino negailestingai,
leido tavo priešui džiaugtis pergale,
išaukštino tavo engėjų galybę.
18 צ Šaukis širdimi Viešpaties,
dejuok, Siono dukterie!
Liek ašaras upeliais
dieną naktį.
Neleisk sau atsikvėpti
nei akims ilsėtis!
19 ק Atsikelk ir šaukis naktį
kiekvienos sargybos pradžioje!
Išliek savo širdį kaip vandenį
Viešpaties akivaizdoje!
Kelk į jį rankas
dėl gyvasties savo vaikų,
mirštančių iš bado kiekvienos gatvės kampe.
20 ר Pažvelk, VIEŠPATIE, ir pasižiūrėk:
su kuo esi taip pasielgęs?
Nejaugi moterys turi valgyti savo vaisių,
savo naujagimius kūdikius?
Nejaugi kunigas ir pranašas
turi būti užmušti Viešpaties Šventykloje?
21 ש Jauni ir seni guli
gatvėse sukritę.
Mano merginos ir vaikinai
krito nuo kalavijo.
Savo įniršio dieną juos užmušei,
negailestingai išžudei.
22 ת Sukvietei mano priešus iš visų pusių
tarsi iškilmių dieną.
Ir VIEŠPATIES įniršio dieną
nė vienas nepabėgo ir neišliko.
Mano priešas sunaikino tuos,
kuriuos pagimdžiau ir išauginau.