Izaijo 1
LBD-EKU

Izaijo 1

1
Izraelio nuodėmingumas
1Regėjimas, kurį patyrė Amoco sūnus Izaijas, apie Judą ir Jeruzalę Judo karalių #2 Kar 15,1-7; 2 Met 26,1-23Uzijo, #2 Kar 15,32-38; 2 Met 27,1-9Jotamo, #2 Kar 16,1-20; 2 Met 28,1-27Ahazo ir #2 Kar 18,1–20,21; 2 Met 29,1–32,33Ezekijo dienomis.
2Klausykitės, dangūs! Išgirsk, žeme!
Tai VIEŠPATS kalba:
„Užauginau, išauklėjau vaikus,
o jie sukilo prieš mane!
3Jautis pažįsta savo savininką,
ir asilas – savo šeimininko ėdžias;
tik Izraelis nežino,
mano tauta nesupranta“.
4Ak nuodėminga tauta,
žmonės, apsikrovę nedorybėmis,
piktadarių palikuonys,
ištvirkę vaikai!
Jie paliko VIEŠPATĮ,
atmetė Izraelio Šventąjį,
atsuko jam nugarą.
5Kodėl vis dar norite būti mušami,
kodėl nesiliaujate erzinti?
Visa galva pasiligojusi,
visa širdis alpstanti.
6Nuo kojų padų iki viršugalvio
neturite jūs sveikos vietos.
Mėlynės, randai ir pūliuojančios žaizdos,
nevalytos, netvarstytos, aliejumi nepateptos.
7Jūsų šalis – tyrai,
jūsų miestai sunaikinti ugnies;
svetimieji jums regint ryja jūsų žemės derlių;
ji – tyrai, lyg sunaikintoji Sodoma.
8Siono duktė dabar
lyg trobelė vynuogyne,
lyg pašiūrė moliūgų sklype,
lyg priešų apgultas miestas.
9 # Pr 19,24; Rom 9,29 Jeigu Galybių VIEŠPATS
nebūtų palikęs mums skurdaus likučio,
mes būtume tarsi Sodoma,
būtume panašūs į Gomorą.
10Klausykitės VIEŠPATIES žodžio,
Sodomos valdovai,
išgirskite, ko mūsų Dievas moko,
Gomoros žmonės!
11 # Am 5,21-22 „Negi man reikia jūsų aukų gausybės? –
sako VIEŠPATS. –
Man jau įgriso jūsų deginami avinai
ir penimų veršių taukai;
neteikia man malonumo
jaučių, avių ir ožių kraujas.
12Kai ateinate pamatyti mano veido,
ar prašo to kas iš jūsų?
13Netrypkite daugiau mano prieangių!
Liaukitės aukoti bevertes atnašas,
smilkalai kelia man pasibjaurėjimą.
Jaunaties ir šabo, sueigų šaukimo,
iškilmių su piktais darbais aš negaliu pakęsti.
14Jūsų jaunatimis ir iškilmėmis aš šlykščiuosi;
jie man našta,
kurią pailsau nešti.
15Kai jūs tiesite rankas,
aš nukreipsiu savo akis nuo jūsų.
Net jei ilgai melsitės,
aš jūsų negirdėsiu.
Jūsų rankos kruvinos!
16Nusiplaukite ir būkite švarūs!
Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių,
liaukitės darę pikta,
17mokykitės daryti gera.
Atsidėkite teisingumui,
padėkite engiamajam,
užstokite našlaitį,
ginkite našlės bylą“.
18 VIEŠPATS sako:
„Eikite šen, ir drauge pasvarstykime.
Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbalinsiu jus kaip sniegą.
Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas,
bet jos gali tapti baltos it vilna.
19Jeigu dėsitės į širdį ir paklusite,
tai valgysite krašto gėrybes,
20bet jeigu atsisakote paklusti,
tai jus sudoros kalavijas“.
Pats VIEŠPATS kalbėjo!
21Deja, ištikimasis miestas, kupinas teisingumo,
tapo kekše!
Kur teisumas klestėjo,
ten dabar žmogžudžiai.
22Tavo sidabras pavirto išdagomis,
tavo vynas atskiestas vandeniu.
23Tavo vadai sukčiai,
vagių bičiuliai;
kiekvienas jų mėgsta kyšius
ir vaikosi dovanų.
Jie negina našlaičio,
našlės byla niekuomet jų nepasiekia.
24Todėl sako Viešpats, Galybių DIEVAS, Izraelio Galingasis:
„Ak, atsiskaitysiu su priešgynomis,
išgiešiu apmaudą ant savo priešų!
25Pakelsiu ranką prieš tave,
išlydysiu tavo išdagas žaizdre,
sunaikinsiu visą tavo šlaką.
26Atkursiu jūsų teisėjus, kokie buvo senovėje,
ir patarėjus, kokie buvo pradžioje.
Tada tu būsi vadinama Teisumo miestu,
ištikimuoju miestu“.
27Sionas bus išgelbėtas per teismą,
o atgailautojai – per teisumą.
28Bet maištininkai ir nusidėjėliai bus drauge sutriuškinti;
tie, kurie palieka VIEŠPATĮ, žus.
29Tikrai gėdysitės dėl ąžuolų,
kuriuos garbinote,
ir rausite dėl miškelių, kuriuos buvote pamėgę,
30nes būsite kaip ąžuolas
nuvytusiais lapais,
kaip sodas be vandens.
31Sukrauti turtai bus kaip pakulos,
o jų krovėjas – kaip kibirkštis.
Abu sudegs kartu, ir nebus kam užgesinti.