Hebrajams 7
LBD-EKU
7
Kunigas Melchizedekas
1 # Pr 14,17-20 Tasai Melchizedekas, Salemo karalius, Aukščiausiojo Dievo kunigas, sutiko Abraomą, kai jis grįžo, sumušęs karalius, ir palaimino jį. 2Abraomas jam atidavė nuo visko dešimtinę. Išvertus jo vardą, jis pirmiausia teisumo karalius, paskui Salemo, arba ramybės, karalius, 3be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo Sūnų. Jis lieka kunigas per amžius.
4Pažvelkite, koks didis tasai, kuriam patriarchas Abraomas atidavė dešimtinę nuo karo grobio! 5#Sk 18,21Beje, ir Levio sūnūs, kurie gauna kunigystę, pagal įstatymą turi teisę imti iš žmonių dešimtinę, tai yra imti iš savo brolių, nors ir jie kilę iš Abraomo giminės. 6O tas, kuris savęs iš jų nekildino, yra ėmęs dešimtinę iš Abraomo ir palaiminęs tą, kuris turėjo pažadą. 7Be abejonių, visuomet žemesnį laimina aukštesnis. 8Ir čia dešimtines ima mirtingi žmonės, o tenai – žmogus, apie kurį paliudyta, jog jis tebegyvenąs. 9Ir taip sakant per Abraomą ir Levis yra davęs dešimtines, pats būdamas dešimtinių ėmėjas. 10Žinoma, jis dar tebebuvo strėnose tėvo, kurį pasitiko Melchizedekas.
11Jeigu tobulumas būtų buvęs pasiekiamas per levitų kunigystę – o tauta jos pagrindu buvo gavusi Įstatymą, – tai kam dar būtų reikėję iškilti kitam kunigui Melchizedeko būdu ir nesivadinti kunigu Aarono būdu? 12Juk besikeičiant kunigystei, būtinai keičiasi ir Įstatymas. 13O tas, apie kurį tai sakoma, priklausė kitai giminei, iš kurios niekas netarnavo aukurui. 14Aišku, kad mūsų Viešpats buvo kilęs iš Judo giminės, apie kurios kunigus Mozė nieko nėra kalbėjęs.
Kristus kaip Melchizedekas
15Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas, panašus į Melchizedeką, 16tapęs kunigu ne kūniško įstatymo įsakymu, bet nenykstamo gyvenimo galybe. 17Juk liudijama:
# Ps 110,4 Tu esi kunigas per amžius
Melchizedeko būdu.
18Šitaip atšaukiamas ankstesnis įsakymas kaip silpnas ir bergždžias – 19Įstatymas juk nieko dar nepadarė tobulo – ir įvedama geresnė viltis, kuria priartėjame prie Dievo.
20Juo labiau, kad tai neįvyko be priesaikos, nes anie tapdavo kunigais be priesaikos, 21o šis su priesaika to, kuris jam pasakė:
# Ps 110,4 Viešpats prisiekė, ir jis nesigailės:
tu esi kunigas per amžius!
22Taigi Jėzus yra tapęs geresnės Sandoros laiduotoju.
23Anų daugelis tapdavo kunigais, nes mirtis jiems sukliudydavo ilgiau pasilikti. 24O kadangi šitas išlieka per amžius, jis turi neatšaukiamą kunigystę. 25Todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų.
26Mums ir derėjo turėti tokį vyriausiąjį kunigą: šventą, nekaltą, tyrą, atskirtą nuo nusidėjėlių ir išaukštintą virš dangaus. 27Jam nereikia, kaip kitiems vyriausiesiems kunigams, kasdien atnašauti aukas #Kun 9,7pirma už savo nuodėmes, paskui už tautos, nes jis tai atliko vieną kartą visiems laikams, paaukodamas pats save. 28Įstatymas skirdavo vyriausiaisiais kunigais žmones su silpnybėmis, o po Įstatymo duotos priesaikos žodis paskyrė amžiams tobulą Sūnų.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis