Hebrajams 5
LBD-EKU

Hebrajams 5

5
1Juk kiekvienas vyriausiasis kunigas imamas iš žmonių ir skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą, kad atnašautų dovanas ir aukas už nuodėmes. 2Jis sugeba užjausti nežinančius ir klystančius, nes ir pats yra apgaubtas silpnumo 3#Kun 9,7ir dėl jo turi atnašauti aukas tiek už tautos nuodėmes, tiek ir už savo. 4Ir niekas pats nepasiima tos garbės, vien tik tas, kuris Dievo šaukiamas kaip #Iš 28,1Aaronas.
5Taip pat ir Kristus ne pats sau suteikė garbę tapti vyriausiuoju kunigu, bet tas, kuris jam pasakė:
# Ps 2,7 Tu esi mano Sūnus,
šiandien aš tave pagimdžiau.
6Kitoje vietoje jis sako:
# Ps 110,4 Tu esi kunigas per amžius
Melchizedeko būdu.
7Savo žemiškojo gyvenimo#5,7 Pažod.: „kūno“. dienomis, garsiai šaukdamas ir liedamas ašaras, jis siuntė #Mt 26,36-46; Mk 14,32-42; Lk 22,39-46prašymus bei maldavimus tam, kuris galėjo jį išgelbėti nuo mirties, ir buvo išklausytas dėl savo pagarbios baimės. 8Būdamas Sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo 9ir pasidaręs tobulas, visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganymo priežastimi, 10Dievo pavadintas vyriausiuoju kunigu Melchizedeko būdu.
Krikščioniškas brandumas
11Apie tai mums reikėtų daug kalbėti, ir sunku jums išaiškinti, nes pasidarėte nerangūs klausyti. 12Ir nors žiūrint laiko jūs jau turėtumėte būti mokytojai, iš tiesų reikia, kad jus vėl kas nors pamokytų pagrindinių dalykų apie Dievo apreiškimus. #1 Kor 3,2Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio. 13Juk kiekvienas, kas minta pienu, dar neišmano teisumo mokslo, nes tebėra kūdikis. 14Tik subrendusiems dera stiprus maistas – tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius ir sugeba atskirti gera nuo bloga.