Pradžios 36
LBD-EKU

Pradžios 36

36
Ezavo palikuonys
1Štai Ezavo, tai yra Edomo, palikuonys. 2#Pr 26,34Ezavas paėmė sau žmonas iš kanaaniečių: Elono Hetito dukterį Adą, Cibeono Hivo sūnaus Anos dukterį Oholibamą 3#Pr 28,9ir Izmaelio dukterį bei Nebajoto seserį Basmatą. 4Ada Ezavui pagimdė Elifazą, Basmata pagimdė Reuelį, 5o Oholibama pagimdė Jeušą, Jalamą ir Korahą. Tokie tat yra sūnūs, gimę jam Kanaano krašte.
6Tuomet Ezavas pasiėmė savo žmonas, sūnus, dukteris ir visus namiškius, galvijus ir visus gyvulius, visą nuosavybę, kurią buvo įsigijęs Kanaane, ir nusikėlė į kraštą, buvusį šiek tiek toliau nuo jo brolio Jokūbo. 7Mat jų nuosavybė buvo tapusi per didelė jiems kartu gyventi. Kraštas, kuriame jie buvo ateiviai, negalėjo jų išlaikyti su tokiomis kaimenėmis. 8Taigi Ezavas apsigyveno Seyro aukštumose. Ezavas yra Edomas.
9Štai edomitų protėvio Ezavo palikuonys Seyro aukštumose. 10Štai Ezavo sūnų vardai: Ezavo žmonos Ados sūnus Elifazas, Ezavo žmonos Basmatos sūnus Reuelis. 11Elifazo sūnūs buvo Temanas, Omaras, Cefojas, Gatamas ir Kenazas. 12(Timna buvo Ezavo sūnaus Elifazo sugulovė; ji pagimdė Elifazui Amaleką.) Tokie tat buvo Ezavo žmonos Ados sūnūs. 13Reuelio sūnūs: Nahatas, Zerachas, Šama ir Miza. Tokie tat buvo Ezavo žmonos Basmatos sūnūs. 14Cibeono sūnaus Anos dukters Oholibamos sūnūs: Jeušas, Jalamas, Korahas; juos ji pagimdė Ezavui.
15Štai Ezavo sūnų gentys. Ezavo pirmagimio Elifazo palikuonys: Temano gentis, Omaro gentis, Cefojo gentis, Kenazo gentis, 16Koraho gentis, Gatamo gentis ir Amaleko gentis. Elifazo gentys Edomo krašte kilusios iš Ados sūnų. 17Ezavo sūnaus Reuelio palikuonys: Nahato gentis, Zeracho gentis, Šamos gentis ir Mizos gentis. Reuelio gentys Edomo krašte kilusios iš Ezavo žmonos Basmatos. 18Ir štai Ezavo žmonos Oholibamos palikuonys: Jeušo gentis, Jalamo gentis ir Koraho gentis. Šios gentys kilusios iš Ezavo žmonos Oholibamos, Anos dukters. 19Tokie tat yra Ezavo, tai yra Edomo, sūnūs ir jų gentys.
20Štai Seyro Horo sūnūs, čiabuviai krašto gyventojai: Lotanas, Šobalas, Cibeonas, Ana, 21Dišonas, Eceras ir Dišanas. Tai horų gentys – Seyro sūnūs Edomo krašte. 22Lotano sūnūs buvo Horis ir Hemamas, o Lotano sesuo – Timna. 23Šobalo sūnūs: Alvanas, Manahatas, Ebalas, Šefojas ir Onamas. 24Cibeono sūnūs: Aja ir Ana. (Pastarasis yra tas Ana, kuris aptiko karšto vandens šaltinius dykumoje, ganydamas savo tėvo Cibeono asilus.) 25Anos vaikai: Dišonas ir duktė Oholibama. 26Dišano sūnūs: Hemdanas, Ešbanas, Itranas ir Keranas. 27Ecero sūnūs: Bilhanas, Zavanas ir Akanas. 28Dišano sūnūs: Ūcas ir Aranas. 29Horų gentys: Lotano gentis, Šobalo gentis, Cibeono gentis, Anos gentis, 30Dišono gentis, Ecero gentis ir Dišano gentis. Tokie tat yra horų vadai, pagal jų kiltis Seyro krašte.
31Štai karaliai, valdę Edomo krašte pirma negu bet koks karalius valdė izraelitus. 32Beoro sūnus Bela karaliavo Edome, ir jo miestas buvo Dinhaba. 33Bela mirė, ir Zeracho iš Bocros sūnus Jobabas vietoj jo tapo karaliumi. 34Jobabas mirė, ir Hušamas iš temanų krašto vietoj jo tapo karaliumi. 35Hušamas mirė, ir Bedado sūnus Hadadas – tas, kuris nugalėjo midjaniečius Moabo krašte – vietoj jo tapo karaliumi; jo miesto vardas buvo Avitas. 36Hadadas mirė, ir Samla iš Masrekos vietoj jo tapo karaliumi. 37Samla mirė, ir Saulius iš Rehobotų ant Upės#36,37 T. y. Eufrato. kranto vietoj jo tapo karaliumi. 38Saulius mirė, ir Achboro sūnus Baal Hananas vietoj jo tapo karaliumi. 39Achboro sūnus Baal Hananas mirė, ir Hadaras tapo vietoj jo karaliumi; jo miesto vardas buvo Pavas. Jo žmona, Me Zahabo dukters Matredos duktė, vadinosi Mehetabelė.
40Štai Ezavo genčių vardai pagal jų kiltis ir vietovių vardus: Timnos gentis, Alvos gentis, Jeteto gentis, 41Oholibamos gentis, Elos gentis, Pinono gentis, 42Kenazo gentis, Temano gentis, Mibcaro gentis, Magdielio gentis ir Iramo gentis. Tokios tat yra Edomo, tai yra Edomo tėvo Ezavo, gentys pagal gyvenvietes jų užvaldytame krašte.