Pradžios 23
LBD-EKU

Pradžios 23

23
Tikėjimo protėvių kapai
1Sara gyveno šimtą dvidešimt septynerius metus. 2Sara mirė Kirjat Arbos mieste (tai yra Hebrone), Kanaano krašte. Abraomas apverkė ir apraudojo Sarą. 3Pasitraukdamas nuo savo mirusiosios, jis kreipėsi į hetitus: 4„Nors #Hbr 11,9.13esu svetimšalis ir ateivis, gyvenantis tarp jūsų, #Apd 7,16parduokite man vietą kapui pas jus, kad galėčiau nunešti savo mirusiąją ir palaidoti“. 5Hetitai atsakė Abraomui: 6„Viešpatie, klausykis mūsų! Tu esi tarp mūsų Dievo išrinktasis. Laidok savo mirusiąją rinktinėse mūsų kapinėse. Niekas iš mūsų neatsakys kapo tavo mirusiajai palaidoti“. 7Abraomas pakilo, nusilenkė hetitams, krašto gyventojams, 8ir tarė jiems: „Jeigu sutinkate, kad aš nuneščiau savo mirusiąją palaidoti, tai paklausykite manęs ir užtarkite mane Coharo sūnui Efronui. 9Teparduoda jis man Machpelos olą, kuri jam priklauso. Ji yra jo lauko pakraštyje. Teparduoda man ją už visą kainą kapavietei tarp jūsų“. 10O Efronas sėdėjo tarp hetitų. Efronas Hetitas atsakė Abraomui, girdint visiems hetitams – visiems, ėjusiems pro jo miesto vartus, – tardamas: 11„O ne, mano viešpatie, klausykis manęs! Aš duodu tau tą lauką ir duodu tau olą, esančią jame. Aš duodu tau ją savo tautiečių akivaizdoje. Palaidok savo mirusiąją“. 12Tuomet Abraomas nusilenkė krašto gyventojams 13ir tarė Efronui, girdint visiems krašto gyventojams: „O, kad tu manęs paklausytum! Aš duosiu tau lauko kainą. Priimk ją iš manęs, kad galėčiau ten palaidoti savo mirusiąją“. 14Efronas atsakė Abraomui: 15„Mano viešpatie, paklausyk manęs! Žemės laukas vertas keturių šimtų sidabrinių šekelių – kas tai mudviem, ar ne tiesa? Eik ir laidok savo mirusiąją“. 16Abraomas susiderėjo su Efronu dėl kainos. Tada Abraomas atsvėrė Efronui sidabrą, kurį buvo išsilygęs hetitams girdint, – keturis šimtus sidabrinių šekelių pagal įprastinius pirklių svarsčius.
17Taip Efrono laukas Machpeloje priešais Mamrę – laukas su ola ir visais tame lauke buvusiais medžiais – perėjo 18Abraomui kaip jo nuosavybė hetitų akivaizdoje – akivaizdoje visų, ėjusių pro miesto vartus. 19Po to Abraomas palaidojo savo žmoną Machpelos lauko oloje priešais Mamrę (tai yra Hebroną), Kanaano krašte. 20Laukas ir ola iš hetitų perėjo Abraomo nuosavybėn kaip kapavietė.