Ezros 2
LBD-EKU
2
1Štai parkeliavę iš tremties nelaisvės [Judo] srities žmonės, kuriuos Babilono karalius Nebukadnecaras buvo išvaręs į Babilono tremtį, sugrįžę į Jeruzalę ir Judą, visi į savo miestus, 2parkeliavę drauge su Zerubabeliu, Jozue, Nehemija, Seraja, Reelaja, Mordechaju, Bilšanu, Misparu, Bigvaju, Rehumu, Baana.
Izraelio tautos vyrų skaičius: 3Parošo palikuonių du tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du, 4Šefatijos palikuonių trys šimtai septyniasdešimt du, 5Aracho palikuonių septyni šimtai septyniasdešimt penki, 6Pahat Moabo, tai yra Ješūvos ir Joabo, palikuonių du tūkstančiai aštuoni šimtai dvylika, 7Elamo palikuonių tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi, 8Zatuvo palikuonių devyni šimtai keturiasdešimt penki, 9Zakajo palikuonių septyni šimtai šešiasdešimt, 10Banio palikuonių šeši šimtai keturiasdešimt du, 11Bebajo palikuonių šeši šimtai dvidešimt trys, 12Azgado palikuonių tūkstantis du šimtai dvidešimt du, 13Adonikamo palikuonių šeši šimtai šešiasdešimt šeši, 14Bigvajo palikuonių tūkstantis penkiasdešimt šeši, 15Adino palikuonių keturi šimtai penkiasdešimt keturi, 16Atero, tai yra Jehizkijos, palikuonių devyniasdešimt aštuoni, 17Becajo palikuonių trys šimtai dvidešimt trys, 18Joros palikuonių šimtas dvylika, 19Hašumo palikuonių du šimtai dvidešimt trys, 20Gibaro palikuonių devyniasdešimt penki, 21Betliejaus palikuonių šimtas dvidešimt trys, 22žmonių iš Netofos penkiasdešimt šeši, 23žmonių iš Anatoto šimtas dvidešimt aštuoni, 24Azmaveto palikuonių keturiasdešimt du, 25Kirjat Arimų, Kefyros ir Beeroto palikuonių septyni šimtai keturiasdešimt trys, 26Ramos ir Gebos palikuonių šeši šimtai dvidešimt vienas, 27žmonių iš Michmašo šimtas dvidešimt du, 28žmonių iš Betelio ir Ajo du šimtai dvidešimt trys, 29Nebojo palikuonių penkiasdešimt du, 30Magbišo palikuonių šimtas penkiasdešimt šeši, 31kito Elamo palikuonių tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi, 32Harimo palikuonių trys šimtai dvidešimt, 33Lodo, Hadido ir Onojo palikuonių septyni šimtai dvidešimt penki, 34Jericho palikuonių trys šimtai keturiasdešimt penki, 35Senavos palikuonių trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt.
36Kunigų: Jedajos, Jozuės namų, palikuonių devyni šimtai septyniasdešimt trys, 37Imero palikuonių tūkstantis penkiasdešimt du, 38Pašhūro palikuonių tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni, 39Harimo palikuonių tūkstantis septyniolika.
40Levitų: Jozuės ir Kadmielio palikuonių iš Hodavijos palikuonių septyniasdešimt keturi.
41Giesmininkų: Asafo palikuonių šimtas dvidešimt aštuoni.
42Vartininkų: Šalumo, Atero, Talmono, Akubo, Hatitos ir Šobajo palikuonių iš viso šimtas trisdešimt devyni.
43Šventyklos tarnų: Cihos palikuonys, Hasufos palikuonys, Tabaoto palikuonys, 44Keros palikuonys, Siachos palikuonys, Padono palikuonys, 45Lebanos palikuonys, Hagabos palikuonys, Akubo palikuonys, 46Hagabo palikuonys, Šalmajo palikuonys, Hanano palikuonys, 47Gidelio palikuonys, Gaharo palikuonys, Reajos palikuonys, 48Recino palikuonys, Nekodos palikuonys, Gazamo palikuonys, 49Uzos palikuonys, Paseacho palikuonys, Besajo palikuonys, 50Asnos palikuonys, Meunimo palikuonys, nefusiečių palikuonys, 51Bakbuko palikuonys, Hakufos palikuonys, Harhūro palikuonys, 52Bacluto palikuonys, Mehidos palikuonys, Haršos palikuonys, 53Barkoso palikuonys, Siseros palikuonys, Temacho palikuonys, 54Neciaho palikuonys ir Hatifos palikuonys.
55Saliamono vergų palikuonių: Sotajo palikuonys, Ha Sofereto palikuonys, Perudos palikuonys, 56Jaalos palikuonys, Darkono palikuonys, Gidelio palikuonys, 57Šefatijos palikuonys, Hatilo palikuonys, Pocheret Cebaimo palikuonys ir Amio palikuonys.
58Iš viso Šventyklos tarnų ir Saliamono vergų palikuonių buvo trys šimtai devyniasdešimt du.
59O štai sugrįžusieji iš Tel Melacho, Tel Haršos, Kerub Adano ir Imero, nors ir negalėjusieji įrodyti, kad jų protėvių namai ar kilmė buvo izraelitiška: 60Delajos, Tobijos ir Nekodos palikuonių šeši šimtai penkiasdešimt du. 61Taip pat kunigai: iš palikuonių Hobajos, Hakoco ir Barzilajo, kuris buvo vedęs vieną iš Barzilajo Gileadiečio dukterų ir buvo vadinamas jų vardu. 62Jie ieškojo savo šeimos kilmės įrašų, bet negalėjo rasti, todėl buvo pripažinti kunigo tarnybai nešvarūs. 63Valdytojas įsakė jiems nevalgyti švenčiausiųjų valgių, kol nekils kunigas, nešiojantis #Sk 27,21Urimus ir Tumimus.
64Visą bendriją sudarė keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt, 65neskaitant jų tarnų bei tarnaičių, kurių buvo septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni. Jie turėjo ir du šimtus giesmininkų bei giesmininkių. 66Jų arklių buvo septyni šimtai trisdešimt šeši, mulų du šimtai keturiasdešimt penki, 67kupranugarių keturi šimtai trisdešimt penki ir asilų šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt.
68Vos atvykus prie VIEŠPATIES Namų vietos Jeruzalėje, kai kurie šeimų galvos davė geros valios atnašą Dievo Namams atstatyti toje pačioje vietoje. 69Pagal savo išteklius jie davė statybos iždui šešiasdešimt vieną tūkstantį aukso darikų, penkis tūkstančius sidabro minų ir šimtą kunigiškų apdarų.
70 # 1 Met 9,2; Neh 11,3 Kunigai, levitai ir kai kurie iš paprastų žmonių apsigyveno Jeruzalėje ir jos apylinkėse, o giesmininkai, vartininkai ir Šventyklos tarnai – savo miestuose. Taip visi izraelitai gyveno savo miestuose.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis