Pakartoto Įstatymo 27
LBD-EKU

Pakartoto Įstatymo 27

27
Apeigos
1Tada Mozė drauge su Izraelio seniūnais įsakė žmonėms, tardamas: „Laikykitės visų įsakymų, kuriuos šiandien jums duodu. 2#Joz 8,30-32Tą dieną, kai būsite perėję per Jordaną į kraštą, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, tau duoda, sustatysi didelius akmenis, aptinkuosi juos 3ir užrašysi ant jų visus šio Įstatymo žodžius. Kai būsite perėję, kad įžengtumėte į kraštą, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, tau duoda, kraštą, tekantį pienu ir medumi, kaip VIEŠPATS, tavo protėvių Dievas, tau pažadėjo, 4– taigi, kai būsite perėję per Jordaną, sustatysite tuos akmenis, kaip šiandien jums įsakau, ant Ebalo kalno ir aptinkuosi juos. 5#Iš 20,25Ten pastatysi ir aukurą VIEŠPAČIUI, savo Dievui, aukurą iš akmenų. Netašyk jų geležiniu įrankiu. 6Iš netašytų akmenų turi pastatyti VIEŠPATIES, savo Dievo, aukurą. Tada atnašauk ant jo deginamąsias aukas VIEŠPAČIUI, savo Dievui, 7aukok bendravimo aukas ir valgyk jas ten, džiaugdamasis VIEŠPATIES, savo Dievo, akivaizdoje. 8O visus šio Įstatymo žodžius labai aiškiai parašysi ant anų akmenų“.
9Mozė drauge su levitais kunigais kalbėjo visam Izraeliui, tardamas: „Tylėk ir klausykis, Izraeli! Šią dieną tapai VIEŠPATIES, savo Dievo, tauta. 10Todėl klausyk VIEŠPATIES, savo Dievo, balso ir laikykis jo įsakymų ir įstatų, kuriuos tau šiandien duodu“.
11Tą pačią dieną Mozė davė žmonėms šį įsakymą: 12„Kai būsite perėję per Jordaną, šios giminės – Simeonas, Levis, Judas, Isacharas, Juozapas ir Benjaminas – #Įst 11,29; Joz 8,33-35stos ant Garizimo kalno ištarti tautai palaiminimo. 13O prakeikimui ištarti stos ant Ebalo kalno šios giminės: Rubenas, Gadas, Ašeras, Zabulonas, Danas ir Naftalis.
Dvylika prakeikimų
14Tada levitai garsiai paskelbs visiems izraelitams:
15‘Prakeiktas žmogus, kuris meistro rankų darbu #Iš 20,4; 34,17; Kun 19,4; 26,1; Įst 4,15-18; 5,8daro stabą ar lieja atvaizdą, pasibjaurėtiną VIEŠPAČIUI, ir slapta jį stato!’ O visi žmonės atsakys: ‘Amen!’
16‘Prakeiktas, kas #Iš 20,12; Įst 5,16užgauna savo tėvą ir motiną!’ O visi žmonės atsakys: ‘Amen!’
17‘Prakeiktas, kas #Įst 19,14perkelia savo kaimyno ežiaženklį!’ O visi žmonės atsakys: ‘Amen!’
18‘Prakeiktas, kas #Kun 19,14suklaidina aklą žmogų kelyje!’ O visi žmonės atsakys: ‘Amen!’
19‘Prakeiktas, kas #Iš 22,21; 23,9; Kun 19,33-34; Įst 24,17-18pažeidžia ateivio, našlaičio ir našlės teises!’ O visi atsakys: ‘Amen!’
20‘Prakeiktas, kas #Kun 18,8; 20,11; Įst 23,1sugula su savo tėvo žmona, nes jis nukelia savo tėvo antklodę!’ O visi žmonės atsakys: ‘Amen!’
21‘Prakeiktas, kas #Iš 22,19; Kun 18,23; 20,15sueina su bet kokiu gyvuliu!’ O visi žmonės atsakys: ‘Amen!’
22‘Prakeiktas, kas #Kun 18,9; 20,17sugula su savo seserimi, savo tėvo dukterimi ar savo motinos dukterimi!’ O visi žmonės atsakys: ‘Amen!’
23‘Prakeiktas, kas #Kun 18,17; 20,14sugula su savo uošve!’ O visi žmonės atsakys: ‘Amen!’
24‘Prakeiktas, kas slapta užmuša savo artimą!’ O visi žmonės atsakys: ‘Amen!’
25‘Prakeiktas, kas apsiima už kyšį pralieti nekaltą kraują!’ O visi žmonės atsakys: ‘Amen!’
26‘Prakeiktas, kas #Gal 3,10nesilaikys šio Įstatymo žodžių ir nevykdys!’ O visi žmonės atsakys: ‘Amen!’