Amoso 1
LBD-EKU
1
Tautų teismas
1Amoso, vieno iš Tekojos kerdžių, žodžiai, kuriuos jis gavo per regėjimą apie Izraelį Judo karaliaus #2 Kar 15,1-7; 2 Met 26,1-23Uzijo dienomis ir Izraelio karaliaus Jehoašo sūnaus #2 Kar 14,23-29Jeroboamo dienomis, dveji metai prieš žemės drebėjimą. 2Jis tarė:
# Jl 4,16 VIEŠPATS sugriaudžia iš Siono,
iš Jeruzalės pakelia balsą,
ir piemenų ganyklos vysta,
Karmelio viršūnė džiūsta“.
3Taip kalba VIEŠPATS:
„Kadangi #Iz 17,1-3; Jer 49,23-27; Zch 9,1Damaskas nusikalto tris
ir net keturis kartus#1,3 Pažod.: „Dėl trijų Damasko nusikaltimų ir dėl keturių“, t. y. kadangi Damaskas vis nusikalsta ir nusikalsta. Žr. Pat 30,15.18.21.29; Am 1,6.9.11.13; 2,1.4.6.,
neatšauksiu savo ištarmės,
nes jie kūlė Gileadą
geležiniais kūlimo volais.
4Pasiųsiu ugnį Hazaelio namams,
ir ji praris Ben Hadado tvirtoves.
5Sulaužysiu Damasko vartų velkes,
išnaikinsiu gyventojus iš Bikat Aveno slėnio
ir laikantįjį skeptrą iš Bet Edeno,
o Aramo tauta bus ištremta į Kyrą“, –
sako VIEŠPATS.
6 # Iz 14,29-31; Jer 47,1-7; Ez 25,15-17; Jl 4,4-8; Sof 2,4-7; Zch 9,5-7 Taip kalba VIEŠPATS:
„Kadangi Gaza nusikalto
tris ir net keturis kartus#1,6 Žr. Am 1,3.,
neatšauksiu savo ištarmės,
nes jie išvarė į tremtį ištisas bendruomenes
ir atidavė jas Edomui.
7Pasiųsiu ugnį Gazos sienoms,
ir ji suris jos tvirtoves.
8Išnaikinsiu gyventojus iš Ašdodo
ir laikantįjį skeptrą iš Aškelono.
Pakelsiu ranką prieš Ekroną,
ir filistinų likutis žus“, –
sako Viešpats DIEVAS.
9Taip kalba VIEŠPATS:
„Kadangi #Iz 23,1-18; Ez 26,1–28,19; Jl 4,4-8; Zch 9,1-4; Mt 11,21-22; Lk 10,13-14Tyras nusikalto
tris ir net keturis kartus#1,9 Žr. Am 1,3.,
neatšauksiu savo ištarmės,
nes jie išdavė į tremtį Edomui
ištisas bendruomenes,
nepaisydami broliškumo sandoros.
10Pasiųsiu ugnį Tyro sienoms,
ir ji suris jo tvirtoves“.
11Taip kalba VIEŠPATS:
„Kadangi #Iz 34,5-17; 63,1-6; Jer 49,7-22; Ez 25,12-14; 35,1-15; Abd 1-14; Mal 1,2-5Edomas nusikalto
tris ir net keturis kartus#1,11 Žr. Am 1,3.,
neatšauksiu savo ištarmės,
nes jis su kalaviju persekiojo savo brolį#1,11 Edomas Ezavas – Jokūbo Izraelio brolis. Žr. Pr 27.,
neparodydamas jokio gailestingumo.
Kadangi jo įniršis siautėjo be perstojo
ir leido pykčiui nežabotai šėlti,
12pasiųsiu ugnį Temanui,
ir ji suris Bocros tvirtoves“.
13Taip kalba VIEŠPATS:
„Kadangi #Jer 49,1-6; Ez 21,28-32; 25,1-7; Sof 2,8-11Amonas nusikalto
tris ir net keturis kartus#1,13 Žr. Am 1,3.,
neatšauksiu savo ištarmės,
nes jie perskrodė nėščias moteris Gileade,
plėsdami savo krašto sienas.
14Sukursiu ugnį ant Rabos sienos,
ir ji suris jos tvirtoves,
aidint šauksmams mūšio dieną,
šėlstant audrai viesulo dieną.
15Tuomet jos karalius išeis į tremtį
drauge su savo didžiūnais“, –
sako VIEŠPATS.