2 Samuelio 22
LBD-EKU

2 Samuelio 22

22
Padėkos giesmė
1Dovydas kreipėsi į VIEŠPATĮ šios giesmės žodžiais po to, kai VIEŠPATS buvo išgelbėjęs jį iš visų priešų ir iš Sauliaus rankų.
2Jis tarė:
VIEŠPATIE, mano Uola,
mano tvirtove, mano gelbėtojau!
3Mano Dieve, mano Uola,
kur randu pastogę!
Mano skyde ir mano išganymo jėga,
mano pilie ir priebėga!
Tu, mano išganytojau,
gelbsti mane nuo smurto!
4Šaukiausi VIEŠPATIES, Šlovingojo,
ir buvau išvaduotas iš visų priešų.
5Mat mirties bangos
supo mane iš visų pusių,
pražūties srautai
mane valdė.
6Šeolo pančiai mane apraizgė,
mirties pinklės mane pasitiko.
7Savo skausme šaukiausi VIEŠPATIES,
šaukiausi savo Dievo.
Jis išgirdo mano balsą savo šventykloje,
jo ausis pasiekė mano šauksmas.
8Tada sujudo ir sudrebėjo žemė,
virpėjo dangaus pamatai ir
svirduliavo, nes jį apėmė pyktis.
9Jam iš šnervių ritosi dūmai,
ryjanti ugnis – iš burnos;
žarijos virto liepsnomis.
10Pravėrė dangų ir nužengė;
perkūnijos debesys buvo jam po kojų.
11Sėdosi ant kerubo ir skrido,
vėjo sparnų nešamas.
12Tamsos skliautu jis apsiautė save,
vandens telkiniu,
perkūnijos debesimi.
13Nuo jo Artumo spindesio
suliepsnojo žarijos.
14 VIEŠPATS sugriaudė iš dangaus,
Aukščiausiasis prabilo balsu.
15Paleido strėles ir juos išvaikė,
siuntė žaibą ir juos sutriuškino.
16Atsivėrė jūros šaltiniai,
buvo atidengti pasaulio pamatai,
VIEŠPAČIUI galingai prabilus
savo pykčio viesulu.
17Jis ištiesė ranką iš aukštybių,
paėmė mane;
jis ištraukė mane iš galingų vandenų.
18Jis išgelbėjo mane nuo stipraus priešo,
nuo tų, kurie manęs nekentė,
nes buvo stipresni už mane.
19Mane užpuolė jie negandos dieną,
bet VIEŠPATS man buvo atrama.
20Jis išvedė mane į laisvę
ir išgelbėjo,
nes mane pamėgo.
21 VIEŠPATS atlygino man pagal mano teisumą,
atmokėjo man pagal mano rankų švarumą.
22Juk laikiausi VIEŠPATIES kelių
ir nedoru darbu nuo savo Dievo neatsitraukiau;
23visi jo įsakai buvo man prieš akis,
ir nuo jo įstatų nenuklydau.
24Buvau prieš jį švarus
ir saugojaus kaltės.
25Užtat VIEŠPATS atmokėjo man
pagal mano teisumą,
pagal mano nuoširdumą jo akyse.
26Su ištikimu tu elgiesi ištikimai,
su tauriu galiūnu – tauriai.
27Su nuoširdžiu tu elgiesi nuoširdžiai,
o su sukčiumi – gudriai.
28Juk tu gelbsti nuolankiuosius,
bet su panieka žiūri į išdidžiuosius.
29Juk esi man žiburys, VIEŠPATIE;
tu, VIEŠPATIE, švieti, kai man tamsu.
30Juk su tavimi galiu paimti užkardą,
su savo Dievu galiu peršokti mūrą.
31Dievo kelias tobulas,
VIEŠPATIES žodis išgrynintas ugnimi;
jis skydas visiems,
ieškantiems jame pastogės.
32Juk kas yra Dievas, jei ne VIEŠPATS?
Kas yra uola, jei ne mūsų Dievas?
33Dievas, mano galingoji tvirtovė,
saugojo mano kelią.
34 # Hab 3,19 Jis davė man kojas kaip stirnos
ir nuvedė mane į saugias aukštumas.
35Jis taip lavino mano rankas mūšiui,
kad mano žastai galėtų įtempti bronzinį lanką!
36Tu davei man savo apsaugos skydą,
ir tavo apvaizda padarė mane didį.
37Tu leidai man laisvam daug pasiekti,
ir mano kojos nepaslydo.
38Vijau priešus ir dorojau,
negrįžau, kol jie nebuvo sunaikinti.
39Sunaikinau juos, taip parbloškiau,
kad jie daugiau nebepakilo; jie krito man po kojų.
40Juk tu davei man jėgų mūšiui,
privertei priešus suklupti prieš mane.
41Tu privertei priešus atsukti man nugarą –
tuos, kurie manęs nekenčia, –
ir sudorojau juos.
42Jie žvalgėsi, bet nebuvo kam jų išgelbėti;
jie šaukėsi VIEŠPATIES, bet jis jiems neatsakė.
43Sutryniau juos kaip žemės dulkes,
sutraiškiau ir sutrypiau kaip gatvės purvą.
44Tu išgelbėjai mane nuo kivirčo mano tautoje,
saugojai mane kaip tautų galvą;
tauta, kurios nepažinau, man tarnavo.
45Svetimšaliai atėjo pas mane gūždamiesi ir,
vos apie mane išgirdę, reiškė pagarbą.
46Svetimšaliai apstulbo iš baimės
ir drebėdami bėgo iš savo tvirtovių.
47Teviešpatauja VIEŠPATS!
Tebūna pašlovinta mano Uola!
Tebūna išaukštintas mano Dievas,
Uola, duodanti man pergalę,
48Dievas, kuris mane apgynė,
pajungė man tautas,
49padėjo man išsigelbėti nuo priešų,
išaukštino prieš maištininkus,
išgelbėjo nuo nuožmiųjų!
50 # Rom 15,9 VIEŠPATIE, už tai šlovinsiu tave visoms tautoms,
giedosiu psalmes tavo vardui.
51Jis pergalės bokštas savo karaliui,
rodo ištikimą meilę savo pateptajam –
Dovydui ir jo palikuonims per amžius“.