2 Korintiečiams 11
LBD-EKU

2 Korintiečiams 11

11
1O, kad jūs pakęstumėte truputėlį mano paikybės! Bet jūs ir pakenčiate. 2Aš pavyduliauju dėl jūsų Dievo pavyduliavimu. Mat aš jus sužiedavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pas jį nuvesti jus kaip skaisčią mergelę. 3Bet aš bijau, kad kaip #Pr 3,1-5.13angis savo gudrumu suvedžiojo Ievą, taip ir jūsų minčių kas neatitrauktų nuo tyro ir nuoširdaus atsidavimo Kristui. 4Mat jei kas užklydęs ima skelbti kitą Jėzų, negu mes paskelbėme, arba jei jūs priimate kitą dvasią, kurios nebuvote priėmę, ar kitą evangeliją, kurios nebuvote gavę, tai jūs ramiausiai tatai pakenčiate. 5Bet aš manau nesąs prastesnis už anuos „antapaštalius“. 6Ir jei man trūksta iškalbingumo, tai anaiptol ne pažinimo. Ir tai mes esame jums įrodę visais atžvilgiais.
7Nejaugi aš nusidėjau, kad pažeminau save ir išaukštinau jus, paskelbdamas jums Dievo Evangeliją dovanai?! 8Aš apiplėšiau kitas Bažnyčias, gaudamas iš jų išlaikymą, kad galėčiau tarnauti jums. 9O būdamas pas jus ir stokodamas, nė vieno neapsunkinau. #Fil 4,15-18Neturte sušelpė mane iš Makedonijos atvykę broliai. Aš saugojausi ir ateityje saugosiuos tapti jums našta bet kuria prasme. 10Sakau jums vardan Kristaus tiesos, esančios manyje, kad šio pasididžiavimo Achajos srityse niekas iš manęs neatims. 11Kodėl? Ar todėl, kad jūsų nemyliu? O, Dievas tai žino!
12Kaip darau, taip ir darysiu, kad neduočiau progos ieškantiems priekabių pagyrūnams, kurie norėtų pasirodyti esą tokie kaip ir mes. 13Juk tokie yra anie netikri apaštalai, klastingi darbininkai, besidedantys Kristaus apaštalais. 14Ir nenuostabu, nes pats šėtonas geba apsimesti šviesos angelu. 15Tad nieko ypatinga, jei ir jo tarnai apsimeta teisumo tarnais. Bet jų galas bus toks, kokie jų darbai.
16Aš kartoju: nelaikykite manęs kvailiu! O jeigu jau laikote, tai pasiklausykite manęs kaip kvailo, kad galėčiau bent truputį pasigirti. 17Ką pasakysiu, pasakysiu ne Viešpaties valia, bet tartum kvailiodamas ir manydamas galįs pasigirti. 18Kadangi daug kas giriasi kūno dalykais, tai pasigirsiu ir aš. 19Juk, būdami protingi, jūs mokate mielai pakęsti paikuosius. 20Beje, jūs ir pakenčiate, kai jie jus pavergia, kai apryja, kai apiplėšia, kai prieš jus puikuojasi, kai užgauna per veidą. 21Savo gėdai sakau, kad mes buvome per silpni taip su jumis elgtis...
Bet jei kas drįsta kuo nors girtis – tai sakau iš kvailumo, – drįstu ir aš. 22Jie hebrajai? Ir aš. Jie izraelitai? Ir aš. Jie Abraomo palikuonys? Ir aš. 23Jie Kristaus tarnai? Iš kvailumo sakau: aš juo labiau! Aš daug daugiau įdėjau triūso. Kur kas daugiau #Apd 16,23kalėjau. Esu gavęs nepalyginti daugiau rykščių ir daugel kartų buvęs mirties pavojuje. 24Nuo žydų gavau penkis kartus po #Įst 25,3keturiasdešimt be vieno kirčio. 25Tris kartus #Apd 16,22gavau lazdų, vienąkart buvau #Apd 14,19apsvaidytas akmenimis. Tris kartus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavau atviroje jūroje. 26Dažnai būdavau kelionėse, upių pavojuose, pavojuose nuo plėšikų, pavojuose #Apd 9,23nuo savo tautiečių, pavojuose #Apd 14,5nuo pagonių, miesto pavojuose, dykumos pavojuose, jūros pavojuose, pavojuose nuo netikrų brolių. 27Man teko daug triūsti ir vargti, dažnai budėti naktimis, badauti ir trokšti, dažnai pasninkauti, dažnai kęsti šaltį ir nuogumą. 28Be kita ko, kasdien vargstu, rūpindamasis visomis Bažnyčiomis#11,28 Arba: „Be visa kita, mane kasdien slegia rūpinimasis visomis Bažnyčiomis“.. 29Jei kas silpsta, ar aš nesilpstu? Jei kas piktinasi, ar aš nedegu apmaudu?!
30Jei reikia girtis, girsiuosi savo silpnumu. 31Viešpaties Jėzaus Dievas ir Tėvas, kuriam šlovė per amžius, žino, kad nemeluoju. 32#Apd 9,23-25Damaske karaliaus Areto etnarchas saugojo damaskiečių miestą, norėdamas mane suimti, 33bet aš buvau pro langą nuleistas pintinėje per mūrą ir tik taip ištrūkau iš jo nagų.