1 Petro 5
LBD-EKU
5
Pamokymai
1Jūsų vyresniuosius prašau aš, irgi vyresnysis bei Kristaus kentėjimų liudytojas, taip pat šlovės, kuri bus apreikšta, dalyvis: 2#Jn 21,15-17ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia, 3ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys. 4Kai pasirodys Vyriausiasis Ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką.
5Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnūs vyresniesiems. Ir visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes #Pat 3,34Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę.
6 # Mt 23,12; Lk 14,11; 18,14 Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jus metui atėjus. 7Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. 8Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip #Ps 22,14riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. 9Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams visame pasaulyje. 10O visų malonių Dievas, pašaukęs jus į savo amžinąją garbę Kristuje Jėzuje, pats jus, trumpai pakentėjusius, ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. 11Jo valdžia per visus amžių amžius! Amen.
Sveikinimai
12Per #Apd 15,22.40Silvaną, ištikimąjį brolį – tokiu jį laikau, – aš jums trumpai parašiau, ragindamas ir liudydamas, jog tokia tikroji Dievo malonė. Tvirtai jos laikykitės! 13Jus sveikina kartu išrinktoji Babilone#5,13 T. y. Romos krikščionių bendruomenė. ir mano sūnus #Apd 12,12.25; 13,13; 15,37-39; Kol 4,10; Fm 24Morkus. 14Sveikinkite vieni kitus meilės pabučiavimu!
Ramybė jums visiems, kurie esate Kristuje!

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis