1 Jono 2
LBD-EKU

1 Jono 2

2
1Mano vaikeliai,
rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių.
O jei kuris nusidėtų,
tai mes turime Užtarėją pas Tėvą,
teisųjį Jėzų Kristų.
2Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes,
ir ne tik už mūsų,
bet ir už viso pasaulio.
Meilės įsakymas
3Iš to patiriame, jog esame jį pažinę,
kad laikomės jo įsakymų.
4Kas sakosi jį pažinęs,
bet jo įsakymų nesilaiko,
tas melagis, ir nėra jame tiesos.
5O kas laikosi jo žodžių,
tas iš tiesų tobulai myli Dievą.
Iš to ir pažįstame, jog jame esame.
6Kas tvirtina esąs jame,
tas turi pats taip vaikščioti,
kaip ir jis vaikščiojo.
7Mylimieji, aš jums nerašau #Jn 13,34naujo įsakymo,
bet seną įsakymą,
kurį nuo pradžios esate gavę.
Tasai senas įsakymas yra žodis,
kurį jūs girdėjote.
8Ir vis dėlto rašau jums naują įsakymą,
kuris tikras jame ir jumyse,
nes tamsa traukiasi,
o tikroji šviesa jau šviečia.
9Kas sakosi esąs šviesoje, o savo brolio nekenčia,
tas dar tebėra tamsoje.
10Kas myli savo brolį,
tas pasilieka šviesoje,
ir jame nieko piktinančio nėra.
11Kas savo brolio nekenčia,
tas yra tamsoje, vaikščioja tamsoje
ir nežino kur einąs,
nes tamsa užgulė jam akis.
12Rašau jums, vaikeliai:
jo vardu atleistos jums nuodėmės.
13Rašau jums, tėvai: jūs pažįstate tą,
kuris yra nuo pradžios.
Ir jums, jaunuoliai, rašau:
jūs nugalėjote piktąjį.
14Parašiau jums, vaikeliai:
jūs pažįstate Tėvą.
Parašiau ir jums, tėvai:
pažįstate tą,
kuris yra nuo pradžios.
Ir jums, jaunuoliai, tai parašiau:
jūs tvirti ir laikosi jumyse Dievo žodis,
ir jūs nugalėjote piktąjį.
15Nemylėkite pasaulio
nei to, kas yra pasaulyje.
Jei kas myli pasaulį,
nėra jame Tėvo meilės,
16nes visa, kas pasaulyje,
tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė,
o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.
17Praeina pasaulis ir jo geismai.
Kas vykdo Dievo valią,
tas išlieka per amžius.
Antikristas
18Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė.
Kaip esate girdėję,
ateis Antikristas;
taigi dabar pasirodė daug antikristų.
Iš to sprendžiame,
jog atėjo valanda paskutinė.
19Jie yra išėję iš mūsų,
tačiau nebuvo mūsiškiai.
Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai,
jie būtų likę su mumis.
Bet turėjo paaiškėti,
jog ne visi yra mūsiškiai.
20Jūs esate gavę Šventojo patepimą
ir visi tai žinote#2,20 Kai kuriuose rankr.: „ir visi žinote tiesą“..
21Rašiau jums ne kaip nežinantiems tiesos,
bet todėl, kad pažįstate ją
ir iš tiesos negali kilti joks melas.
22Kas yra melagis, jeigu ne tas,
kuris neigia Jėzų esant Mesiją?
Tasai yra Antikristas,
kuris neigia Tėvą ir Sūnų.
23Kiekvienas, kas neigia Sūnų,
neturi ir Tėvo.
Kas išpažįsta Sūnų,
tas turi ir Tėvą.
24Tepasilieka jumyse
tai, ką girdėjote nuo pradžios.
Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios,
pasiliks jumyse,
tai jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve.
25Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, –
amžinasis gyvenimas.
26Aš tai parašiau apie tuos,
kurie norėtų jus suklaidinti.
27Dėl jūsų
patepimas, kurį iš jo esate gavę, lieka jumyse,
ir nereikia, kad jus kas nors mokytų,
nes pats jo patepimas moko jus visko,
ir jis yra tiesa, o ne melas.
Ir kaip jis jus pamokė, taip jame ir laikykitės.
Dievo vaikai
28Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame,
kad kai jis pasirodys,
turėtume pasitikėjimą
ir kai ateis, nereikėtų su gėda nuo jo pasitraukti.
29Jei žinote, kad jis teisus,
tai žinokite, jog kiekvienas, kuris daro teisybę,
iš jo yra gimęs.