1 Korintiečiams 6
LBD-EKU

1 Korintiečiams 6

6
Brolių bylinėjimasis
1Kaipgi kai kurie jūsų drįsta bylinėtis vieni su kitais pas neteisiuosius, o ne pas šventuosius? 2Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? O jeigu teisite pasaulį, tai nejaugi nesugebėtumėte išspręsti menkučių bylų? 3Ar nežinote, kad mes teisime angelus, tad juo labiau – kasdienius dalykus? 4Taigi, kai turite bylų kasdieniais reikalais, argi savo teisėjais pasodinsite neturinčius balso bendruomenėje? 5Aš tai sakau norėdamas jus sugėdinti. Nejaugi nebeturite išmintingo žmogaus, kuris sugebėtų išspręsti tarp brolių iškilusią bylą? 6Deja, brolis bylinėjasi su broliu ir, lyg tyčia, pas netikinčiuosius.
7Ir iš viso jums didelis pažeminimas, kad tarpusavyje bylinėjatės. Kodėl jums verčiau nenukęsti neteisybės? Argi ne verčiau pakęsti nuostolį? 8Deja, jūs patys darote neteisybę bei skriaudžiate, ir dar brolius!
9Argi nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei sanguliautojai su vyrais, 10nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. 11Kai kurie buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia.
Ištvirkavimas
12„Viskas man valia!“ Bet ne viskas naudinga! #1 Kor 10,23„Viskas man valia!“ Bet aš nesiduosiu pavergiamas! 13„Valgis yra pilvui ir pilvas – valgiui“, bet Dievas sunaikins ir vieną, ir kitą. Kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet Viešpačiui, o Viešpats – kūnui. 14Prikėlęs Viešpatį, Dievas ir mus prikels savo galybe. 15Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Tad nejaugi aš, ėmęs Kristaus narius, paversiu juos kekšės nariais? Nieku būdu! 16Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su kekše, tampa vienu kūnu su ja? #Pr 2,24Ir du taps, – sako Raštas, – vienu kūnu. 17Taip pat, kas susijungia su Viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. 18Sergėkitės ištvirkimo! Jokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkaujantis nusideda savo kūnui. 19Ar nežinote, kad #1 Kor 3,16; 2 Kor 6,16jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? 20Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!