1 Metraščių 8
LBD-EKU

1 Metraščių 8

8
Benjamino palikuonys
1Benjaminui gimė pirmagimis Bela, antras sūnus – Ašbelis, trečias – Achrachas, 2ketvirtas – Noha ir penktas – Rafa. 3Bela turėjo sūnų: Adarą, Gerą, Abihudą, 4Abišūvą, Naamaną, Ahoachą, 5Gerą, Šefufaną ir Huramą.
6Štai Ehudo sūnūs. Jie buvo Gebos gyventojų kilčių galvos ir ištremti į Manahatą: 7Naamanas, Ahija ir Gera, tai yra Heglamas, kuriam gimė Uza ir Ahihudas.
8Šaharaimui gimė sūnų Moabo lygumoje po to, kai jis atleido savo žmonas Hušimą ir Baarą. 9Iš žmonos Hodešos jam gimė sūnūs: Jobabas, Cibija, Meša, Malkamas, 10Jeucas, Sachija ir Mirma. Tai jo sūnūs, kilčių galvos.
11Iš Hušimos jam gimė Abitubas ir Elpaalas. 12Elpaalo sūnūs: Eberas, Mišamas, Šemedas (jis pastatė Onoją ir Lodą su jam pavaldžiais miestais). 13Berija ir Šema buvo Ajalono gyventojų kilčių vadai, privertę bėgti Gato gyventojus. 14Achjojas, Šašakas, Jeremotas, 15Zebadija, Aradas, Ederas, 16Mykolas, Išpa ir Joha buvo Berijos sūnūs.
17Zebadija, Mešulamas, Hizkis, Heberas, 18Išmerajas, Izlija ir Jobabas buvo Elpaalo sūnūs.
19Jakimas, Zichris, Zabdis, 20Elienajas, Ciletajas, Elielis, 21Adaja, Beraja ir Šimratas buvo Šimio sūnūs.
22Išpanas, Eberas, Elielis, 23Abdonas, Zichris, Hananas, 24Hananija, Elamas, Antotija, 25Ifdėja ir Penuelis buvo Šašako sūnūs.
26Šamšerajas, Šeharija, Atalija, 27Jaarešija, Elija ir Zichris buvo Jerohamo sūnūs.
28Jie buvo kilčių galvos, savo kartų vadai. Jie gyveno Jeruzalėje.
29Gibeone gyveno Gibeono įkūrėjas Jejelis. Jo žmonos vardas buvo Maaka. 30Jo pirmagimis sūnus buvo Abdonas, po jo – Cūras, Kišas, Baalas, Nadabas, 31Gedoras, Achjojas, Zecheras 32ir Miklotas, o šiam gimė Šima. Jie irgi gyveno šalia savo giminių Jeruzalėje kartu su giminėmis.
33Nerui gimė Kišas, Kišui – Saulius, Sauliui – Jehonatanas, Malkišūva, Abinadabas ir Ešbaalas. 34Jehonatano sūnus buvo Merib Baalas, o Merib Baalui gimė Michėjas. 35Michėjo sūnūs: Pitonas, Melechas, Tarėja ir Ahazas. 36Ahazui gimė Jehoada, Jehoadai – Alemetas, Azmavetas ir Zimris, Zimriui – Moca. 37Mocai gimė Binėja; jo sūnus buvo Rafa, šio sūnus – Eleasa, šio sūnus – Acelis. 38Acelis turėjo šešis sūnus; štai jų vardai: Azrikamas, Bochruvas, Izmaelis, Šearija, Abdija ir Hananas. Tai Acelio sūnūs.
39Jo brolio Ešeko sūnūs: pirmagimis – Ulamas, antras – Jeušas ir trečias – Elifeletas. 40Ulamo palikuonys buvo narsūs kariai, lankininkai, turėjo daug vaikų ir vaikaičių – šimtą penkiasdešimt.
Visi jie buvo Benjamino giminės žmonės.