1 Metraščių 7
LBD-EKU

1 Metraščių 7

7
Šiaurės giminės
1Isacharo sūnūs – keturi: Tola, Pūva, Jašubas ir Šimronas. 2Tolos sūnūs: Uzis, Refaja, Jerielis, Jachmajas, Ibsamas ir Samuelis – savų Tolos kilčių galvos, narsūs savo kartų kariai. Dovydo dienomis jų suskaičiuota dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai. 3Uzio sūnus buvo Izrachija. Izrachijos sūnūs buvo penki: Mykolas, Abdija, Joelis ir Išija. Visi jie buvo kilčių galvos. 4Su jais pagal jų kartas ir protėvių namus buvo trisdešimt šeši tūkstančiai karių gretose, nes jie turėjo daug žmonų ir sūnų. 5Jų giminaičių, priklausančių visoms Isacharo kiltims, iš viso buvo aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai į kilmės sąrašą įtrauktų narsių karių.
6Benjamino sūnūs – trys: Bela, Becheras ir Jediaelis. 7Belos sūnūs buvo penki: Ecbonas, Uzis, Uzielis, Jerimotas ir Iris. Jie buvo savo protėvių namų galvos ir narsūs kariai. Į jų kilmės sąrašus įtraukta dvidešimt du tūkstančiai trisdešimt keturi. 8Bechero sūnūs: Zemyra, Joašas, Eliezeras, Eljoenajas, Omris, Jeremotas, Abija, Anatotas ir Alemetas. Visi jie buvo Bechero sūnūs. 9Į jų kilmės sąrašus įtraukti pagal jų kiltis, kaip protėvių namų galvos, narsūs vyrai, dvidešimt tūkstančių du šimtai. 10Jediaelio sūnus buvo Bilhanas, o Bilhano sūnūs – Jeušas, Benjaminas, Ehudas, Kenaana, Zetanas, Taršišas ir Ahišaharas. 11Visi jie buvo Jediaelio sūnūs, jų kilčių galvos, narsūs kariai – septyniolika tūkstančių tinkamų karo tarnybai.
12Šupimas ir Hupimas buvo Iro sūnūs; Hušimas buvo Ahero sūnus.
13Naftalio sūnūs: Jahacielis, Gūnis, Jeceras ir Šalumas. Jie buvo Bilhos palikuonys.
14Manaso sūnus – Asrielis, kurį jam pagimdė sugulovė aramėjė; ji pagimdė Gileado tėvą Machyrą. 15Machyras paėmė žmonas Hupimui ir Šupimui, o jo sesers vardas buvo Maaka. Antrojo sūnaus vardas buvo Celofhadas, bet Celofhadas turėjo tik dukterų. 16Machyro žmona Maaka pagimdė sūnų ir pavadino jį Perešo vardu; jo brolio vardas buvo Šerešas, o šio sūnūs buvo Ulamas ir Rekemas. 17Ulamo sūnus buvo Bedanas. Tai Manaso sūnaus Machyro sūnaus Gileado palikuonys. 18O jo sesuo Molecheta pagimdė Išhodą, Abiezerą ir Machlą. 19Šemidos sūnūs buvo Achjanas, Šechemas, Likhis ir Aniamas.
20Efraimo palikuonys: Šutelachas, šio sūnus Beredas, šio sūnus Tahatas, šio sūnus Eleada, šio sūnus Tahatas, 21šio sūnus Zabadas, šio sūnūs Šutelachas, Ezeras ir Eleadas. Gato vyrai – vietiniai gyventojai – juos užmušė, nes jie buvo nuėję pagrobti jų galvijų. 22Jų tėvas Efraimas raudojo daug dienų, ir jo broliai atėjo jo paguosti. 23Jis suėjo su savo žmona, ji pastojo ir pagimdė sūnų; jis pavadino jį vardu Berija, nes nelaimė buvo užgulusi jo namus. 24Jis turėjo dukterį Šeerą; ji pastatė ir aukštutinį bei žemutinį Bet Horoną, ir Uzen Šeerą. 25Jo sūnus buvo Refachas, šio sūnus – Rešefas, šio sūnus – Telachas, šio sūnus – Tahanas, 26šio sūnus – Ladanas, šio sūnus – Amihudas, šio sūnus – Elišama, 27šio sūnus – Nūnas, šio sūnus – Jozuė.
28Jų nuosavybė ir gyvenvietės buvo Betelis ir jam pavaldūs miestai: rytų link – Naaranas, o vakarų link – Gezeras ir jam pavaldūs miestai, Sichemas ir jam pavaldūs miestai iki pat Ajos ir jai pavaldžių miestų, 29taip pat palei Manaso giminės ribas – Bet Šeanas ir jam pavaldūs miestai, Taanachas ir jam pavaldūs miestai, Megidas ir jam pavaldūs miestai bei Doras ir jam pavaldūs miestai. Ten gyveno Izraelio sūnaus Juozapo sūnūs.
30Ašero sūnūs: Imna, Išva, Išvis ir Berija; jų sesuo – Seracha. 31Berijos sūnūs – Heberas ir Malkielis, o šis buvo Birzaito tėvas. 32Heberui gimė Jafletas, Šomeras, Hotamas ir jų sesuo Šūva. 33Jafleto sūnūs: Pasachas, Bimhalas ir Ašvatas. Tai Jafleto sūnūs. 34Šemero sūnūs: Ahis, Rohga, Jehuba ir Aramas. 35Jo brolio Helemo sūnūs: Cofachas, Imna, Šelešas ir Amalas. 36Cofacho sūnūs: Suachas, Harneferas, Šualas, Beris, Imra, 37Beceras, Hodas, Šama, Šilša, Itranas ir Beera. 38Jetero sūnūs: Jefunė, Pispa ir Ara. 39Ulos sūnūs: Arachas, Hanielis ir Ricija. 40Visi jie buvo Ašero vyrai, kilčių galvos, rinktiniai narsūs kariai, kunigaikščių vadai. Vyrų, įtrauktų į kilmės sąrašą ir tinkamų karo tarnybai, buvo dvidešimt šeši tūkstančiai.