1 Metraščių 6
LBD-EKU

1 Metraščių 6

6
1Levio sūnūs: Geršomas, Kehatas ir Meraris. 2Štai Geršomo sūnų vardai: Libnis ir Šimis. 3Kehato sūnūs: Amramas, Iccharas, Hebronas ir Uzielis. 4Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Tai Levio giminės kiltys pagal jų protėvius.
5Geršomo [palikuonys]: sūnus Libnis, šio sūnus Jahatas, šio sūnus Zima, 6šio sūnus Joachas, šio sūnus Idojas, šio sūnus Zerachas, šio sūnus Jeotrajas.
7Kehato palikuonys: sūnus Aminadabas, šio sūnus Korachas, šio sūnus Asiras, 8šio sūnus Elkana, šio sūnus Ebjasafas, šio sūnus Asiras, 9šio sūnus Tahatas, šio sūnus Ūrielis, šio sūnus Uzija ir šio sūnus Saulius. 10Elkanos sūnūs: Amasajas ir Ahimotas, 11šio sūnus Elkana, šio sūnus Cofajas, šio sūnus Nahatas, 12šio sūnus Eliabas, šio sūnus Jerohamas, šio sūnus Elkana. 13Samuelio sūnūs: pirmagimis Joelis ir antragimis Abija.
14Merario palikuonys: Machlis, šio sūnus Libnis, šio sūnus Šimis, šio sūnus Uza, 15šio sūnus Šima, šio sūnus Hagija ir šio sūnus Asaja.
16 # Iš 6,16-19 Štai vyrai, Dovydo paskirti vadovauti giesmės tarnybai VIEŠPATIES Namuose nuo to laiko, kai Skrynia rado ten nuolatinę buveinę. 17Kol Saliamonas statė VIEŠPATIES Namus Jeruzalėje, jie tarnavo giesmėmis priešais Padangtę Susitikimo Palapinėje, atlikdami savo pareigas, kaip buvo jiems nustatyta. 18Štai paskirtieji vadovauti, tarnaujantys drauge su savo sūnumis.
Iš kehatų: giesmininkas Hemanas, sūnus Joelio, sūnaus Samuelio, 19sūnaus Elkanos, sūnaus Jerohamo, sūnaus Elielio, sūnaus Toacho, 20sūnaus Cūfo, sūnaus Elkanos, sūnaus Mahato, sūnaus Amasajo, 21sūnaus Elkanos, sūnaus Joelio, sūnaus Azarijos, sūnaus Sofonijos, 22sūnaus Tahato, sūnaus Asiro, sūnaus Ebjasafo, sūnaus Koracho, 23sūnaus Iccharo, sūnaus Kehato, sūnaus Levio, sūnaus Izraelio.
24Paskui jo giminaitis Asafas, stovėjęs jo dešinėje, būtent Asafas, sūnus Berechijo, sūnaus Šimos, 25sūnaus Mykolo, sūnaus Baasėjos, sūnaus Malkijos, 26sūnaus Etnio, sūnaus Zeracho, sūnaus Adajos, 27sūnaus Etano, sūnaus Zimos, sūnaus Šimio, 28sūnaus Jahato, sūnaus Geršomo, sūnaus Levio.
29Jų brolio Merario palikuonys, stovėję kairėje: Etanas, sūnus Kišio, sūnaus Abdžio, sūnaus Malucho, 30sūnaus Hašabijos, sūnaus Amacijos, sūnaus Hilkijos, 31sūnaus Amcio, sūnaus Banio, sūnaus Šemero, 32sūnaus Machlio, sūnaus Mušio, sūnaus Merario, sūnaus Levio.
33O jų broliai levitai buvo paskirti visai likusiai Padangtės – Dievo Namų – tarnybai. 34Aaronas ir jo sūnūs atnašavo aukas ant deginamųjų aukų aukuro bei ant smilkalų aukuro, eidami šventų šventosios tarnybą, permaldaudami už Izraelį pagal visa, ką Dievo tarnas Mozė buvo įsakęs. 35Aarono palikuonys: sūnus Eleazaras, šio sūnus Finehasas, šio sūnus Abišūva, 36šio sūnus Bukis, šio sūnus Uzis, šio sūnus Zerachija, 37šio sūnus Merajotas, šio sūnus Amarija, šio sūnus Ahitubas, 38šio sūnus Cadokas, šio sūnus Ahimaacas.
39Štai vietovės pagal jų gyvenvietes jiems skirtoje žemėje: Kehato kilčių Aarono palikuonims – jiems teko pirmasis burtų metimas – 40buvo paskirta Judo krašte Hebronas ir aplinkinės ganyklos, 41o miesto laukai ir jam priklausantys kaimai duoti Jefunės sūnui Kalebui. 42Aarono palikuonims buvo paskirti prieglaudos miestai: Hebronas ir Libna su ganyklomis, Jatyras ir Eštemoja su ganyklomis, 43Hilezas su ganyklomis, Debyras su ganyklomis, 44Ašanas su ganyklomis ir Bet Šemešas su ganyklomis. 45Taip pat iš Benjamino giminės buvo paskirta Geba su ganyklomis, Alemetas su ganyklomis ir Anatotas su ganyklomis. Iš viso per visas kiltis jie turėjo trylika miestų.
46Kitiems Kehato palikuonims burtų keliu buvo duota dešimt miestų iš Efraimo giminės, iš Dano giminės ir iš pusės Manaso giminės. 47Geršomo palikuonims pagal jų kiltis buvo skirta trylika miestų iš Isacharo, Ašero, Naftalio ir Manaso Bašane giminių. 48Merario palikuonims pagal jų kiltis buvo skirta dvylika miestų iš Rubeno, Gado ir Zabulono giminių. 49Taip izraelitai davė levitams ir miestų, ir ganyklų. 50Jie davė jiems burtų keliu miestų, minimų vardais, iš Judo giminės, taip pat iš Simeono giminės ir iš Benjamino giminės.
51Ir Efraimo giminės miestai buvo priskirti kai kurių Kehato palikuonių kilčių žemei. 52Jiems buvo duoti prieglaudos miestai: Sichemas su ganyklomis Efraimo aukštumose, Gezeras su ganyklomis, 53Jokmeamas su ganyklomis, Bet Horonas su ganyklomis, 54Ajalonas su ganyklomis ir Gat Rimonas su ganyklomis, 55o iš pusės Manaso giminės – Aneras su ganyklomis, Bileamas su ganyklomis. Tiek duota kitoms Kehato palikuonių kiltims.
56Geršomo palikuonims iš pusės Manaso giminės: Golanas Bašane su ganyklomis ir Aštarotas su ganyklomis; 57iš Isacharo giminės: Kedešas su ganyklomis, Daberatas su ganyklomis, 58Ramotai su ganyklomis ir Anemas su ganyklomis; 59iš Ašero giminės: Mašalas su ganyklomis, Abdonas su ganyklomis, 60Hukokas su ganyklomis ir Rehobas su ganyklomis; 61iš Naftalio giminės: Kedešas Galilėjoje su ganyklomis, Hamonas su ganyklomis ir Kirjataimai su ganyklomis.
62Kitiems Merario palikuonims: iš Zabulono giminės – Rimonojas su ganyklomis, Taboras su ganyklomis; 63Užjordanėje nuo Jericho, rytinėje Jordano pusėje, iš Rubeno giminės – Beceras stepėje su ganyklomis, Jahacas su ganyklomis, 64Kedemotai su ganyklomis ir Mefaatas su ganyklomis; 65iš Gado giminės – Ramot Gileadas su ganyklomis, Mahanaimai su ganyklomis, 66Hešbonas su ganyklomis ir Jazeras su ganyklomis.