1 Metraščių 27
LBD-EKU

1 Metraščių 27

27
Karo vadai ir aukštieji pareigūnai
1Štai skaičius Izraelio žmonių – kilčių galvų, tūkstantininkų ir šimtininkų bei kitų apskaitininkų, buvusių karaliaus tarnyboje ryšiams su būriais, budinčiais mėnesio pamainomis per visus metų mėnesius. Kiekviename būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai vyrų.
2Zabdielio sūnus Jašobamas vadovavo pirmajam būriui pirmą mėnesį; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai. 3Jis buvo Pereco palikuonis ir galva visų kariuomenės pareigūnų pirmą mėnesį.
4Dodajas Ahoachas vadovavo antro mėnesio būriui; Miklotas buvo vyriausias jo būrio pareigūnas. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
5Trečias vadas trečią mėnesį buvo kunigo Jehojados sūnus Benaja kaip galva; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai. 6Tai tas Benaja, kuris buvo trisdešimtuko galiūnas ir vadovavo trisdešimtukui; jo sūnus Amizabadas vadovavo jo būriui.
7Joabo brolis Asaelis buvo ketvirtas ketvirtą mėnesį, o po jo – jo sūnus Zebadija; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
8Penktas vadas penktą mėnesį buvo Šamhutas Izrachas; jo būryje buvo dvidešimt penki tūkstančiai.
9Šeštas šeštą mėnesį buvo Ira Tekojietis; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
10Septintas septintą mėnesį buvo Helecas Pelojietis iš Efraimo giminės; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
11Aštuntas aštuntą mėnesį buvo Sibechajas Hušietis iš zerachų; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
12Devintas devintą mėnesį buvo Abiezeras Anatotietis, benjaminas; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
13Dešimtas dešimtą mėnesį buvo Mahrajas Netofietis iš zerachų; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
14Vienuoliktas vienuoliktą mėnesį buvo Benaja Piratonietis, iš Efraimo giminės; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
15Dvyliktas dvyliktą mėnesį buvo Heldajas Netofietis iš Otnielio kilties; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.
16Izraelio giminėms vadovavo: rubenų vyriausias vadas Zichrio sūnus Eliezeras, simeonų – Maakos sūnus Šefatijas, 17Levio – Kemuelio sūnus Hašabija, Aarono – Cadokas, 18Judo – Elihuvas, vienas iš Dovydo brolių, Isacharo – Mykolo sūnus Omris, 19Zabulono – Abdijo sūnus Išmajas, Naftalio – Azrielio sūnus Jerimotas, 20Efraimo giminės žmonių – Azazijo sūnus Ozėjas, pusės Manaso giminės – Pedajo sūnus Joelis, 21pusės Manaso giminės Gileade – Zacharijo sūnus Idojas, Benjamino – Abnero sūnus Jaasielis, 22Dano – Jerohamo sūnus Azarelis. Tokie tat buvo Izraelio giminių vadai.
23Dovydas neskaičiavo tų, kurie buvo dvidešimtmečiai ar jaunesni, nes VIEŠPATS buvo pažadėjęs padaryti Izraelį tokį #Pr 15,5; 22,17; 26,4gausų, kaip dangaus žvaigždes. 24Cerujos sūnus #2 Sam 24,1-15; 1 Met 21,1-14Joabas buvo pradėjęs juos skaičiuoti, bet nebaigė. Tačiau rūstybė ištiko Izraelį už tai, ir skaičius nebuvo įtrauktas į karaliaus Dovydo metraščius.
25Karališkuosius iždus prižiūrėjo Adielio sūnus Azmavetas. Miestų, kaimų ir tvirtovių iždus krašte prižiūrėjo Uzijo sūnus Jehonatanas. 26Laukų darbus ir žemdirbius prižiūrėjo Kelubo sūnus Ezris. 27Vynuogynus prižiūrėjo Šimis Ramietis, o vynuogynų gaminius vyno rūsiuose tvarkė Zabdis Šefamietis. 28Alyvmedžius ir sikomorų medžius Šefeloje prižiūrėjo Baal Hananas Gederietis. Aliejaus sandėlius tvarkė Joašas. 29Galvijų bandomis, kurios ganėsi Šarono lygumoje, rūpinosi Šitrajas Šaronietis, o galvijų bandomis, kurios ganėsi slėniuose, rūpinosi Adlajo sūnus Šafatas. 30Kupranugarius prižiūrėjo Obilas Izmaelitas; asiles prižiūrėjo Jechdijas Meronotietis. Avių kaimenėmis rūpinosi Jazizas Hagaras. 31Visi jie buvo karaliaus Dovydo nuosavybės prižiūrėtojai.
32Dovydo dėdė Jehonatanas, išmintingas žmogus ir raštininkas, buvo patarėjas. Hachmonio sūnus Jahielis auklėjo Dovydo sūnus. 33Ahitofelis buvo karaliaus patarėjas, o Hušajas Archas – karaliaus bičiulis. 34Po Ahitofelio atėjo Benajo sūnus Jehojada ir Abjataras. Joabas buvo Dovydo kariuomenės vadas.