1 Metraščių 26
LBD-EKU

1 Metraščių 26

26
Vartininkai
1Vartininkų tarnybos skyriai. Iš korachų žmonių buvo Koracho palikuonis Mešelemijas, vienas iš Asafo sūnų. 2Mešelemijo sūnūs: pirmagimis – Zacharijas, antras – Jediaelis, trečias – Zebadijas, ketvirtas – Jatnielis, 3penktas – Elamas, šeštas – Jehananas, septintas – Eljehoenajas.
4 # 2 Sam 6,11; 1 Met 13,14 Obed Edomo sūnūs: pirmagimis – Šemaja, antras – Jehozabadas, trečias – Joachas, ketvirtas – Sacharas, penktas – Netanelis, 5šeštas – Amielis, septintas – Isacharas, aštuntas – Peuletajas, nes VIEŠPATS jį laimino; 6ir jo sūnui Šemajai gimė sūnūs, kurie valdė savo kiltis, nes jie buvo galiūnai. 7Šemajos sūnūs: Otnis, Refaelis, Jobedas ir Elzabadas, o šio broliai Elihuvas ir Semachijas buvo stiprūs vyrai. 8Visi šie Obed Edomo sūnūs su jų sūnumis ir broliais buvo pajėgūs vyrai, parengti tarnybai; iš viso šešiasdešimt du iš Obed Edomo.
9Mešelemijas turėjo sūnų ir brolių – aštuoniolika pajėgių vyrų.
10Hosos, vieno iš Merario palikuonių, sūnūs: Šimris – vadas (nors nebuvo pirmagimis, tėvas pastatė jį galva), 11antras – Hilkijas, trečias – Tebalijas, ketvirtas – Zacharijas. Iš viso Hosos sūnų ir brolių buvo trylika.
12Vartininkų skyriai, suskirstyti pagal jų vadus, turėjo pareigą, kaip ir jų broliai, pamainomis tarnauti VIEŠPATIES Namuose. 13Burtai buvo mesti kiekvieniems vartams taip pat, nepaisant ar kiltis maža, ar didelė.
14Burtais rytiniai vartai teko Šelemijui. Tada jie metė burtus jo sūnui Zacharijui, gudriam patarėjui; ir jam pagal burtus teko šiauriniai vartai, 15Obed Edomui – pietiniai vartai, o jo sūnums buvo paskirtas sandėlis; 16Šupimui ir Hosai – vakariniai vartai su Šalecheto vartais ant atšlaitės kelio. Kiekvienoje sargyboje tarnavo: 17prie rytinių – šeši levitai kasdien, prie šiaurinių – keturi kasdien, prie pietinių – keturi kasdien, prie sandėlio – po du; 18parbarui#26,18 Žodžio reikšmė nežinoma. vakaruose buvo keturi prie kelio ir du prie pat parbaro.
19Tokie buvo vartininkų skyriai iš korachų ir Merario palikuonių.
Iždininkai ir kiti tarnautojai
20Ahijas iš levitų prižiūrėjo Dievo Namų iždus ir įžado aukų iždus.
21Ladano sūnūs – Ladanui priklausantys geršonai, Ladano Geršono kilčių galvos – buvo jehielitai. 22Jehielio sūnūs Zetamas ir jo brolis Joelis tvarkė VIEŠPATIES Namų iždus.
23Iš Amramo, iccharų, hebronų ir uzielitų 24Mozės sūnaus Geršomo sūnus Šebuelis buvo vyriausiasis iždų valdytojas.
25Jo broliai: iš Eliezero – jo sūnus Rehabijas, šio sūnus Izaijas, šio sūnus Jehoramas, šio sūnus Zichris, šio sūnus Šelomitas. 26Šis Šelomitas ir jo broliai valdė visus iždus įžado aukų, kurias buvo atnašavę karalius Dovydas, kilčių vadai, tūkstantininkai bei šimtininkai ir kiti kariuomenės pareigūnai. 27Iš grobio, paimto karuose, jie buvo skyrę atnašų VIEŠPATIES Namams išlaikyti. 28Taip pat ir visa, ką buvo atnašavęs regėtojas Samuelis, Kišo sūnus Saulius, Nero sūnus Abneras ir Cerujos sūnus Joabas, – visos jų skirtos atnašos buvo Šelomito ir jo brolių prižiūrimos.
29Iš iccharų Kenanijas ir jo sūnūs buvo paskirti Izraeliui apskaitininkų ir teisėjų pareigoms, nesusijusioms su Šventykla.
30Iš hebronų Hašabijas ir jo broliai – tūkstantis septyni šimtai sumanių vyrų – prižiūrėjo Izraelį vakariniame Jordano pakraštyje visais VIEŠPATIES ir karaliaus tarnybos reikalais.
31Hebrono kiltyje Jerija buvo hebronų galva. Keturiasdešimtais karaliaus Dovydo valdymo metais buvo atliktas kilmės bei kilčių tyrinėjimas ir rasta tarp jų įžymių pareigūnų Gileado Jazere. 32Jį ir jo brolius – du tūkstančius septynis šimtus sumanių vyrų, kilčių galvas – karalius Dovydas paskyrė rubenų bei gadų ir pusės Manaso giminės žmonėms valdyti ir tvarkyti viską, kas siejasi su Dievo ir karaliaus reikalais.