1 Metraščių 15
LBD-EKU

1 Metraščių 15

15
Skrynios pargabenimas į Jeruzalę
1Dovydas statėsi rūmus Dovydo mieste ir pastatė palapinę, rengdamas vietą Dievo Skryniai. 2Tada Dovydas įsakė, kad levitai neštų Dievo Skrynią, #Įst 10,8nes VIEŠPATS buvo išrinkęs juos nešti Skrynią ir amžinai jam tarnauti. 3Dovydas sušaukė visą Izraelį į Jeruzalę pernešti Dievo Skrynios į jos vietą, kurią buvo parengęs. 4Dovydas surinko visus Aarono palikuonis ir levitus: 5iš Kehato sūnų – jų didžiūną Ūrielį su šimtu dvidešimt giminaičių; 6iš Merario sūnų – jų didžiūną Asają su šimtu dvidešimt giminaičių; 7iš Geršomo sūnų – jų didžiūną Joelį su šimtu trisdešimt giminaičių; 8iš Elicafano sūnų – jų didžiūną Šemają su dviem šimtais giminaičių; 9iš Hebrono sūnų – jų didžiūną Elielį su aštuoniasdešimt giminaičių; 10iš Uzielio sūnų – jų didžiūną Aminadabą su šimtu dvylika giminaičių.
11Dovydas pasišaukė kunigus Cadoką bei Abjatarą ir levitus Ūrielį, Asają, Joelį, Šemają, Elielį ir Aminadabą. 12Jis tarė jiems: „Jūs esate levitų kilčių galvos. Jūs ir jūsų broliai pasišventinkite, kad galėtumėte pernešti VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, Skrynią į vietą, kurią esu jai parengęs. 13Kadangi jūs nenešėte jos pirmą kartą, VIEŠPATS ištiko mus nelaime, nes mes jam neparodėme deramos pagarbos“. 14Taigi kunigai ir levitai pasišventino, rengdamiesi pernešti VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, Skrynią. 15#Iš 25,14Levitai nešė Dievo Skrynią kartimis ant pečių, kaip Mozė buvo įsakęs pagal VIEŠPATIES žodį.
16Dovydas įsakė levitų didžiūnams paskirti savo brolius giesmininkais, kad giedotų džiaugsmo giesmes, pritariant muzikos instrumentams – arfoms, lyroms ir cimbolams. 17Todėl levitai paskyrė Joelio sūnų Hemaną, o iš jo brolių – Berechijo sūnų Asafą, iš Merario sūnų, jų brolių – Kušajo sūnų Etaną, 18ir, antra, jų brolius: Zachariją, Jaazielį, Šemiramotą, Jehielį, Unį, Eliabą, Beną, Maasėją, Matitiją, Elifelehuvą, Miknėją, Obed Edomą ir Jejelį. 19Giesmininkai Hemanas, Asafas ir Etanas turėjo skambinti bronziniais cimbolais; 20Zacharija, Azielis, Šemiramotas, Jehielis, Unis, Eliabas, Maasėjas ir Benajas groti arfomis pagal alamotą#15,20 Neaiškus muzikos terminas., 21o Matitijas, Elifelehuvas, Miknėjas, Obed Edomas, Jejelis ir Azazijas giedojimui pritarti lyromis pagal šeminitą#15,21 Neaiškus muzikos terminas.. 22Kenanijas, būdamas levitų giesmės didžiūnas, vadovavo giedojimui, nes buvo išmanus ir įgudęs. 23Berechija ir Elkana turėjo būti vartininkai prie Skrynios. 24Kunigai Šebanijas, Juozapatas, Netanelis, Amasajas, Zacharijas, Benajas ir Eliezeras turėjo pūsti trimitus priešais Dievo Skrynią. Ir Obed Edomas bei Jehija turėjo būti vartininkai prie Skrynios.
25Taigi Dovydas, Izraelio seniūnai ir tūkstantininkai džiūgaudami nuėjo gabenti VIEŠPATIES Sandoros Skrynios iš Obed Edomo namų. 26Kadangi Dievas padėjo nešantiems VIEŠPATIES Sandoros Skrynią, buvo atnašauta septyni jaučiai ir septyni avinai. 27Dovydas bei visi levitai, nešantys Skrynią, ir giesmininkai bei giesmininkų giesmių didžiūnas Kenanija#15,27 T. y. Kenanijas. vilkėjo plonos drobės skraistėmis. Dovydas vilkėjo ir lininį efodą. 28Taip visas Izraelis pernešė VIEŠPATIES Sandoros Skrynią, palydėdami šauksmais, rago gaudesiu, trimitais ir cimbolais, grodami arfomis ir lyromis.
29 VIEŠPATIES Sandoros Skryniai pasiekus Dovydo miestą, Sauliaus duktė Mikalė, žiūrėdama pro langą, pamatė karalių Dovydą šokinėjantį ir šokantį. Savo širdyje ji pajuto jam panieką.