1 Metraščių 12
LBD-EKU

1 Metraščių 12

12
1Štai vyrai, atėję pas Dovydą į Ciklagą, dar jam slapstantis nuo Kišo sūnaus Sauliaus, kurie buvo tarp galiūnų, jam padėjusių kare. 2Jie buvo ginkluoti lankais, galėjo ir dešine, ir kaire ranka mėtyti svaidykle akmenis ar šaudyti lanku strėles; jie buvo iš Sauliaus giminaičių, iš Benjamino giminės: 3vadas Ahiezeras drauge su Jehoašu – abu Šemavos Gibėjiečio sūnūs, taip pat Azmaveto sūnūs Jezielis ir Peletas, Beracha, Jehuvas Anatotietis, 4galiūnas iš trisdešimtuko ir vienas trisdešimtuko vadų Išmaja Gibeonietis, 5Jeremija, Jahazielis, Johananas, Jehozabadas Gederietis, 6Eluzajas, Jerimotas, Bealija, Šemarijas, Šefatijas iš Harifo palikuonių, 7korachai Elkana, Išijas, Azarelis, Joezeras bei Jašobamas 8ir Jerohamo iš Gedoro sūnūs Joela bei Zebadija.
9Ir iš gadų perėjo žmonių pas Dovydą sekti jį į dykumos tvirtovę. Jie buvo narsūs galiūnai, patyrę kariai, ginkluoti skydu ir ietimi, išvaizdūs tarsi liūtai, vikrūs tarsi gazelės kalnuose. 10Ezeras buvo vadas, Abdija antras, Eliabas trečias, 11Mišmana ketvirtas, Jeremija penktas, 12Atajas šeštas, Elielis septintas, 13Johananas aštuntas, Elzabadas devintas, 14Jeremijas dešimtas, Machbanajas vienuoliktas. 15Šie Gado giminės vyrai buvo kariuomenės galvos. Mažieji buvo lygiajėgiai šimtui, o stiprieji – tūkstančiui. 16Tai buvo vyrai, kurie pirmą mėnesį perbrido Jordaną, kai jis buvo išsiliejęs iš krantų, ir privertė bėgti visus slėnio gyventojus į rytus ir vakarus.
17Pas Dovydą į tvirtovę atėjo ir iš Benjamino bei Judo giminių. 18Išėjęs pasitikti, Dovydas kreipėsi į juos, tardamas: „Jeigu ateinate pas mane taikiu tikslu man padėti, parodysiu jums gerą širdį, bet jeigu ateinate išduoti manęs priešams, nors mano rankos nėra padariusios jokio smurto, temato tai mūsų protėvių Dievas ir teskiria nuosprendį“. 19Tada Dvasia apgaubė trisdešimtuko vadą Amasają, ir jis tarė:
„Mes tavo, Dovydai;
ir su tavimi, Jesės sūnau!
Ramybė, ramybė tau,
ramybė tam, kuris tau padeda!
Tavo Dievas yra tas,
kuris tau padeda“.
Tada Dovydas juos priėmė ir pastatė tarp savo pajėgų vadų.
20Ir iš Manaso giminės perbėgo pas Dovydą, kai jis atžygiavo su filistinais į mūšį su Sauliumi. Tačiau filistinams jis nepadėjo, nes jų valdovai pasitarė ir atleido jį, sakydami: „Jis pereis pas savo šeimininką Saulių mūsų galvų kaina“. 21Jam žygiuojant į Ciklagą, pas jį perbėgo šie Manaso giminės vyrai: Adnachas, Jehozabadas, Jediaelis, Mykolas, Jehozabadas, Elihuvas ir Ciletajas – Manaso kilčių galvos. 22Jie padėjo Dovydui prieš užpuolikų gaują, nes visi buvo narsūs vyrai ir karių vadai. 23Iš tikrųjų diena po dienos žmonės vis ėjo pas Dovydą jam padėti, kol ten išaugo didžiulė stovykla, tarsi Dievo stovykla.
24Štai skaičiai būrių ginkluotų vyrų, atėjusių pas Dovydą į Hebroną perduoti jam Sauliaus karalystės pagal VIEŠPATIES žodį.
25Iš Judo giminės nešiojusių skydą ir ietį – šeši tūkstančiai aštuoni šimtai kaip reikiant ginkluotų vyrų. 26Iš Simeono giminės narsių karių – septyni tūkstančiai šimtas. 27Iš Levio giminės – keturi tūkstančiai šeši šimtai, 28taip pat Aarono namų vadas Jehojada ir su juo trys tūkstančiai septyni šimtai 29bei Cadokas, jaunas narsus vyras, su savo kiltimi – dvidešimt trim pareigūnais. 30Iš Benjamino žmonių, Sauliaus giminių – trys tūkstančiai, kurių daugumas iki šiol buvo likę ištikimi Sauliaus namams. 31Iš Efraimo giminės – dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai narsių vyrų, išgarsėjusių savo kiltyse; 32iš pusės Manaso giminės – aštuoniolika tūkstančių pagal vardus paskirtų eiti ir padaryti Dovydą karaliumi. 33Iš Isacharo giminės vyrų, kurie suprato laiko ženklus ir žinojo, ką Izraelis turi daryti, – du šimtai vadų ir visi jų giminaičiai – jų įsakymu. 34Iš Zabulono giminės – penkiasdešimt tūkstančių užgrūdintų karių, apsiginklavusių mūšiui visokiais karo ginklais, padėti Dovydui iš visos širdies. 35Iš Naftalio giminės – tūkstantis vadų drauge su trisdešimt septyniais tūkstančiais vyrų, ginkluotų skydais ir ietimis. 36Iš Dano giminės – dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai vyrų, apsiginklavusių stoti į kovos rikiuotę. 37Iš Ašero giminės – keturiasdešimt tūkstančių užgrūdintų karių, pasiruošusių kovai. 38Iš Užjordanės rubenų ir gadų bei pusės Manaso giminės – šimtas dvidešimt tūkstančių ginkluotų įvairiais karo ginklais.
39Visi šie kariai atžygiavo į Hebroną kautynių rikiuote, visa širdimi norėdami pastatyti Dovydą viso Izraelio karaliumi. Panašiai visas likęs Izraelis vieningai norėjo padaryti Dovydą karaliumi. 40Tenai jie pasiliko su Dovydu tris dienas valgydami ir gerdami, nes giminės buvo juos aprūpinę. 41Taip pat jų kaimynai atėjo net iš Isacharo, Zabulono ir Naftalio, ant asilų, kupranugarių, mulų ir jaučių gabendami maistą, gausias atsargas miltų, figų plokštainių, razinų plokštainių, vyno, aliejaus, galvijų ir avių, nes Izraelyje buvo daug džiaugsmo.