1 Metraščių 11
LBD-EKU

1 Metraščių 11

11
Dovydas – Izraelio karalius
1Tada visas Izraelis suėjo pas Dovydą Hebrone ir tarė: „Mes tavo kūnas ir kraujas. 2Net anksčiau, dar Sauliui esant karaliumi, tu išvesdavai ir parvesdavai Izraelį iš visų mūšių. VIEŠPATS, tavo Dievas, pasakė tau: ‘Tu ganysi mano tautą Izraelį, tu būsi mano tautos Izraelio vadas’“. 3Taigi visi Izraelio seniūnai suėjo Hebrone pas Dovydą, ir Hebrone Dovydas sudarė su jais sandorą VIEŠPATIES akivaizdoje. Jie patepė Dovydą Izraelio karaliumi pagal VIEŠPATIES žodį, duotą per Samuelį.
4Tada Dovydas ir visas Izraelis leidosi į žygį prieš Jeruzalę, tai yra Jebusą, kur gyveno krašto gyventojai #Joz 15,63; Ts 1,21jebusiečiai. 5Jebuso gyventojai sakė Dovydui: „Čia tu niekada neįžengsi!“ Bet Dovydas paėmė Siono tvirtovę. Šiandien tai Dovydo miestas. 6Dovydas buvo pasakęs: „Kas pirmas nukaus jebusietį, tas bus vadas ir didžiūnas“. Cerujos sūnus Joabas užkopė pirmas ir tapo vadu.
7Dovydas įsikūrė gyventi tvirtovėje, todėl ji buvo pavadinta Dovydo miestu. 8Jis įtvirtino aplinką iš visų pusių, nuo Milojo aplinkui, o Joabas atstatė kitas miesto dalis. 9Dovydas darėsi vis galingesnis ir galingesnis, nes Galybių VIEŠPATS buvo su juo.
10Štai vadai Dovydo galiūnų, teikusių jam didelę paramą karalystėje drauge su visu Izraeliu ir padėjusių jam tapti karaliumi pagal VIEŠPATIES žodį Izraeliui.
11Štai Dovydo galiūnų sąrašas. Hachmonio sūnus Jašobamas buvo trejeto vadas. Pakėlęs ietį prieš tris šimtus, nukovė juos vienu sykiu. 12Po jo galiūnų trejete buvo Dodojo Ahoacho sūnus Eleazaras. 13Jis buvo su Dovydu prie Pas Damimų, kai filistinai ten buvo susitelkę mūšiui. Ten buvo dirvos sklypas, pilnas miežių. Žmonėms traukiantis nuo filistinų, 14jis ir Dovydas pasipriešino šio sklypo viduryje ir apgynę jį nugalėjo filistinus. Taip VIEŠPATS išgelbėjo juos, suteikęs didelę pergalę.
15Trys iš trisdešimtuko vadų nuėjo tarp uolų pas Dovydą prie Adulamo olos, kai filistinai buvo pasistatę stovyklą Refajų slėnyje. 16Tuo metu Dovydas buvo kalnų tvirtovėje, o filistinų įgula – Betliejuje. 17Dovydas ilgesingai prasitarė: „O kad turėčiau bent gurkšnį vandens iš Betliejaus talpyklos – iš tos prie vartų!“ 18Tada trejetas prasiveržė pro filistinų įgulą ir pasėmę vandens iš talpyklos prie Betliejaus vartų parnešė Dovydui. Bet Dovydas nenorėjo jo gerti ir išliejo kaip atnašą VIEŠPAČIUI. 19„Gink, Dieve, – sakė jis, – jei kitaip elgčiausi! Kaip aš galiu gerti šių vyrų kraują? Juk jie parnešė jį, savo gyvybę į pavojų statydami“. Užtat jis nenorėjo vandens gerti. Tokie buvo šių galiūnų žygdarbiai.
20Joabo brolis Abšajas buvo trisdešimtuko galva. Kartą ietimi jis kovojo prieš tris šimtus ir nukovęs juos laimėjo sau vardą šalia trejeto. 21Jis buvo dvigubai garsesnis už bet kurį iš trisdešimtuko ir tapo jų vadu, tačiau trejetui neprilygo.
22Jehojados sūnus Benaja buvo narsus vyras iš Kabceelio, atlikęs didelius žygdarbius. Jis nukovė du Arielio sūnus iš Moabo. Kartą sniegingą dieną nusileidęs į duobę, jis užmušė liūtą. 23Be to, jis nukovė vieną egiptietį, penkių uolekčių ūgio milžiną. Nors egiptietis turėjo rankoje ietį kaip audėjo riestuvą, Benaja išėjo prieš jį su vėzdu ir išplėšęs ietį iš egiptiečio rankos nukovė jo paties ietimi. 24Tokie buvo Jehojados sūnaus Benajos žygdarbiai, ir jis laimėjo vardą šalia trejeto galiūnų. 25Jis buvo garsus trisdešimtuko būryje, tačiau trejetui neprilygo. Dovydas paskyrė jį savo asmens sargybos vadu.
26Kariai galiūnai:
Joabo brolis Asaelis, Dodojo Betliejiečio sūnus Elhananas, 27Šamotas Haroras, Helecas Pelojietis, 28Ikešo Tekojiečio sūnus Ira, Abiezeras Anatojietis, 29Sibechajas Hušietis, Ilajas Ahoachas, 30Mahrajas Netofietis, Baanos Netofiečio sūnus Heledas, 31Ribajo iš Benjamino Gibėjos sūnus Itajas, Benaja Piratonietis, 32Hurajas iš Gaašo slėnių, Abielis Arabietis, 33Azmavetas Baharimietis, Eljachba Šaalbonietis, 34Bene Jašenas Gizotietis, Šagės iš hararų sūnus Jehonatanas, 35Sacharo iš hararų sūnus Ahiamas, Ūro sūnus Elifalas, 36Heferas Mecherietis, Ahija Pelojietis, 37Hecrojas Karmelietis, Ezbajo sūnus Naarajas, 38Natano brolis Joelis, Hagrio sūnus Mibharas, 39Celekas Amonitas, Cerujos sūnaus Joabo ginklanešys Nachrajas Beerotietis, 40Ira Itras, Garebas Itras; 41Ūrija Hetitas, Achlajo sūnus Zabadas, 42Šizos Rubeniečio sūnus Adina – rubenų galva ir trisdešimtuko vadas; 43Maakos sūnus Hananas, Juozapatas Mitnietis, 44Uzija Aštarotietis, Hotamo Aroeriečio sūnūs Šama ir Jejelis, 45Šimrio sūnus Jediaelis ir jo brolis Joha Ticietis, 46Elielis Mahavas, Elnaamo sūnūs Jeribajas bei Jošavija ir Itma Moabitas, 47Elielis, Jobedas ir Jaasielis Mecobaitas.