Apreiškimas 21
LBD-KAN

Apreiškimas 21

21
Naujoji Jeruzalė
1Aš regėjau #Iz 65,17; 66,22; 2 Pt 3,13naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko. 2Ir aš išvydau #Iz 52,1šventąjį miestą – #Apr 3,12naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išpuošta #Iz 61,10kaip nuotaka savo sužadėtiniui. 3Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto: „#Ez 37,27; Kun 26,11.12Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. 4#Iz 25,8Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, #Iz 35,10; 65,19nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo“.
5O Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa darau nauja!“ Ir sako: „Rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri“. 6Ir jis man atsakė: „Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. #Iz 55,1Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. 7Tai paveldės nugalėtojas, ir #2 Sam 7,14; Ps 89,26-27aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus. 8O bailiams, neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“.
9Tuomet atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis, pilnus septynių paskutinių negandų, ir tarė man: „Eikš, parodysiu tau jaunąją, Avinėlio sužadėtinę“. 10Ir #Ez 40,2nunešė mane dvasioje ant didelio ir aukšto kalno, ir parodė man šventąjį miestą, Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus, nuo Dievo, 11žėrinčią Dievo šlove. Jos švytėjimas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio akmens, tviskančio kaip krištolas. 12Ji apjuosta dideliu, aukštu mūru su #Ez 48,30-35dvylika vartų, o ant vartų dvylika angelų ir užrašyti dvylikos Izraelio giminių vardai. 13Nuo saulėtekio pusės treji vartai, nuo žiemių treji vartai, nuo pietų treji vartai ir nuo saulėlydžio treji vartai. 14Miesto mūrai turi dvylika pamatų, ant kurių užrašyti dvylikos Avinėlio apaštalų vardai.
15 # Ez 40,3 Kalbantysis su manimi turėjo aukso mastą išmatuoti miestui, jo vartams ir mūrams. 16Miestas išdėstytas keturkampiu; jo ilgis ir plotis lygūs. Jis išmatavo miestą mastu ir rado dvylika tūkstančių stadijų. Jo ilgis, plotis ir aukštis lygūs. 17Jis išmatavo jo mūrą ir rado šimtą keturiasdešimt uolekčių žmonių mastu, kurį vartojo ir angelas. 18#Iz 54,11-12Jo mūras sukrautas iš jaspio, o pats miestas iš gryno aukso, panašaus į tyrą stiklą. 19Miesto mūrų pamatai papuošti visokiais brangakmeniais. Pirmas pamatas yra jaspio, antras safyro, trečias chalcedono, ketvirtas smaragdo, 20penktas sardonikso, šeštas sardžio, septintas chrizolito, aštuntas berilio, devintas topazo, dešimtas chrizoprazo, vienuoliktas hiacinto, dvyliktas ametisto. 21Dvylika vartų – dvylika perlų, kiekvieni vartai iš vieno perlo. Ir miesto gatvės – grynas auksas, tarsi vaiskus stiklas.
22Bet aš jame nemačiau šventyklos, nes Viešpats, visagalis Dievas, ir Avinėlis yra jo šventykla. 23#Iz 60,19-20Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia tviskanti Dievo šlovė ir jo žiburys yra Avinėlis. 24#Iz 60,3Tautos vaikščios jo šviesoje, ir žemės karaliai atsineš į jį savo puošnumą. 25#Iz 60,11Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebus nakties, 26ir į jį bus sugabenti tautų lobiai ir brangenybės. 27Bet #Iz 52,1; Ez 44,9ten niekada nepateks kas netyra, joks nešvankėlis ar melagis, o tiktai tie, kurie įrašyti Avinėlio gyvenimo knygoje.